de gemeenteraad in juni/juli

De fractie van D66 wil de burgers in Leudal graag op de hoogte houden van de punten die in de gemeenteraad van Leudal aan de orde komen. Als inwoners willen meedenken over het standpunt dat de fractie in zal nemen in de raadscommissies en Raad, dan zijn zij van harte welkom bij de vergaderingen van de fractie. Ook als U ‘gewoon’ een vergadering wilt bijwonen, bent U welkom. Als U een specifiek punt wilt bespreken, dan horen we dat wel graag van tevoren, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Werkwijze raad en fractie van D66

Stukken die besproken worden in de Raad, worden eerst besproken in raadscommissies. Daar stellen de fracties vragen over de stukken, worden meningen uitgewisseld en wordt beoordeeld of het onderwerp besproken kan worden in de raadsvergadering. De gemeenteraad van Leudal kent drie raadscommissies: Sociaal, Fysiek en Bestuur & Middelen. De commissievergaderingen worden door de fractie- en commissieleden van D66 voorbesproken in afzonderlijke bijeenkomsten.

Commissie Sociaal

In de commissie Sociaal wordt deze maand over een aantal zaken overlegd. De commissie wordt geïnformeerd over het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP). Dit plan moet in kaart brengen welke zaken er moeten gebeuren m.b.t. de huisvesting van de scholen in Leudal, en dat omvat de scholen van het primair onderwijs, het bijzonder onderwijs en het voortgezet onderwijs. Er moet veel gebeuren, denk alleen maar aan de verhoogde ventilatie-eisen van klaslokalen. Er moeten dus belangrijke keuzes gemaakt worden. Dit is een verkennende bespreking, er ligt nog geen kant-en-klaar voorstel. In de commissie Sociaal wordt op voorstel van D66 verder gesproken over een brief van leerlingen van de Widdonck-school te Heibloem, die vragen om het plaatsen van doelen met vangnetten op de speelplaats.

–> D66-vooroverleg Sociaal: maandag 12 juni om 19:30 uur in het gemeentehuis.
–> Commissie Sociaal van de Raad: maandag 19 juni om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Commissie Fysiek

De commissie Fysiek krijgt een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Zevenellen. Dit is ook een punt dat alleen in de commissie wordt besproken. Verder komen een aantal stukken aan de orde, waarover in de gemeenteraad besluiten zullen worden genomen: een aanpassing van het bestemmingsplan Jagersweg 9 te Haelen (uitbreiding van een metaalrecycling bedrijf), het nemen van een besluit om de procedure te starten om gronden in het gebied Wijnaerden te Buggenum te onteigenen, en het beschikbaar stellen voor krediet voor het realiseren van vier woonwagenstandplaatsen in Haelen, één in Roggel en nog één in Ell. Ook in de commissie wordt een voorstel van het College besproken van het college om het PMD-afval net zoals in Maasgouw en in Roerdalen huis-aan-huis te gaan inzamelen. In Leudal neemt de kwaliteit van het PMD afval nu afval en loopt Leudal het risico dat het PMD afval wordt afgekeurd en dat is een flinke schadepost. D66 zal uiteraard pleiten voor gratis PMD-zakken. Op verzoek van onder andere D66 zal worden gesproken over een wijziging van een bestemmingsplan in Kelpen-Oler waardoor een pluimveehouderij kan worden uitgebreid.
–>D66-vooroverleg Fysiek: dinsdag 13 juni om 19:30 uur in het gemeentehuis.
–>Commissie Fysiek van de Raad: dinsdag 20 juni om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Commissie Bestuur en Middelen

De commissie Bestuur & Middelen heeft ook deze raadscyclus de meeste stukken op de agenda staan. Traditioneel worden in deze vergadering een aantal stukken m.b.t. de financiën besproken: de jaarstukken van 2022, het oordeel van de accountant, de eerste rapportage over de uitgaven in 2023, en de kadernota 2024-2027. Politiek gezien is de kadernota het belangrijkst, hier heeft de Raad de beste mogelijkheid om de begroting bij te sturen. Verder worden er een aantal jaarverslagen en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen besproken. In deze gemeenschappelijke regelingen werkt Leudal samen met andere gemeenten bij de uitvoering van een bepaalde taak. De belangrijkste gemeenschappelijke regeling die wordt besproken is die van de reinigingsdienst Maasland.
–>D66-vooroverleg Bestuur & Middelen: maandag 12 juni om 20:00 uur in het gemeentehuis.
–>Commissie Bestuur & Middelen van de Raad: woensdag 21 juni om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Fractie en Raad

De fractie komt iedere vergadercyclus twee keer bijeen. Op woensdag 14 juni bespreekt de fractie de belangrijkste punten die aan de orde zullen komen in de commissies. Op woensdag 28 juni wordt de agenda van de raadsvergadering besproken, wordt afgesproken wie van de fractie het woord zal voeren bij de verschillende punten, en of de fractie nog amendementen of moties wil indienen, en welk standpunt wordt ingenomen. De agenda voor de Raad wordt pas na de commissievergaderingen definitief vastgesteld, maar te verwachten is dat in de raadsvergadering de volgende punten aan de orde komen: de extra woonwagenplaatsen in Haelen, Roggel en Ell; het voorstel om het systeem van PMD-inzameling te wijzigen; het bestemminsplan Jagersweg 9 te Haelen; de onteigening van gronden in het gebed Wijnaerden; en de financiële stukken (jaarstukken 2022, eerste rapportage over de begroting in 2023 en de kadernota 2024-2027).

Samenvattend overzicht

Samenvattend overzicht van de data in deze vergadercyclus (alle vergaderingen zijn in principe in het gemeentehuis):
–>D66-vooroverleg Sociaal: maandag 12 juni om 19:30 uur.
–>D66-vooroverleg Fysiek: dinsdag 13 juni om 19:30 uur (wordt mogelijk verplaatst).
–>D66-vooroverleg Bestuur & Middelen: maandag 12 juni om 20:00 uur.
–>Fractieoverleg D66: woensdag 14 juni om 19:30 uur.
–>Commissie Sociaal van de Raad: maandag 19 juni om 19:30 uur.
–>Commissie Fysiek van de Raad: dinsdag 20 juni om 19:30 uur.
–>Commissie Bestuur & Middelen van de Raad: woensdag 21 juni om 19:30.
–>Fractieoverleg D66: woensdag 28 juni om 19:30 uur.
–>Raadsvergadering: dinsdag 4 juli om 19:30 uur.

Tot slot

Voor deze vergaderingen moet u gebruik maken van de bestuursingang (aan het Leudalplein) van het gemeentehuis. De raadszaal is op de 1e etage. Bij commissie- en raadsvergaderingen is de toegangsdeur open. Op andere avonden is deze deur gesloten, het is daarom van belang om u aan te melden als u een D66-overleg of D66-fractievergadering wilt bijwonen.
U kunt u aanmelden bij:
Vooroverleg Sociaal: Rinke de Wit
Vooroverleg Fysiek: Jort Raemakers
Vooroverleg Bestuur & Middelen en fractievergadering: Leo Schouten
De stukken van de raadsvergaderingen zijn te raadplegen op internet. Website https://www.ibabs.com/nl/, site: leudal, gebruikersnaam: burger, wachtwoord: burger.
Op de website van D66-Leudal publiceert de fractie een verslag van raadsvergaderingen. Een verslag van de laatste vergadering (30 mei 2023) vindt u op deze webpagina