De coalitie kan oogsten

Een gekleurd verslag van de raadsvergadering.
De raadsvergadering van 6 februari duurde niet super lang, maar was wel een vergadering waarin knopen werden doorgehakt. Over meerdere punten uit het coalitieakkoord (en het verkiezingsprogramma van D66-Leudal) werden besluiten genomen. In de vergadering werd de jongerenraad ingesteld, een besluit genomen over een vrijliggend fietspad langs de Leudalweg, het speeltuinenbeleid en de huisvesting van St. Ursula.
Alle punten werden aangenomen, waarbij de coalitie in grote eensgezindheid samenwerkte.

Fietspad Leudalweg

Leudalweg - Beeld: Leo Schouten

Allereerst werd door de Raad besloten om in te stemmen met de voorbereidingen voor een vrijliggend fietspad langs de Leudalweg. In november 2023 had de Raad bij amendement de voorkeur uitgesproken voor het fietspad ten noorden van de Leudalweg, een fietspad zuidelijk van de Leudalweg gaf meer problemen (o.a. vanwege het natuurgebied). Fractievoorzitter Jort Raemakers haalde aan, dat hij op weg naar de gemeente nog een fietser had moeten ontwijken, die zonder licht over de Leudalweg reed.
Enig onrust was ontstaan over de mogelijkheid dat niet alle grondeigenaren de benodigde grond zouden willen verkopen, maar dat is een probleem dat gemakkelijk is op te lossen. Door een kleine aanpassing van de plannen zal onteigening waarschijnlijk niet nodig zijn. De raad stemde met algemene stemmen in met het voorstel.

Jongerenraad

Folder Jongerenraad - voorkant Beeld: Gemeente Leudal

In de raadsvergadering kwam ook de instelling van een jongerenraad aan de orde. Rinke de Wit sprak namens D66 grote steun uit voor het initiatief: “In het coalitieakkoord … staat dat we de stem van de Leudalse jeugd een stevige positie willen geven. D66 vindt het daarom geweldig dat het college naast de kinderraad ook het initiatief neemt voor een jongerenraad. We steunen het dan ook van harte. Laat de jongeren maar komen met hun gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college en de gemeenteraad. D66 kijkt daar naar uit.”
Rinke de Wit vroeg vervolgens om toezeggingen van het college dat de jongerenraad een ruim budget krijgt, ook voor opleidingen en het organiseren van een activiteit. Daarnaast vindt D66 het van belang dat de vertegenwoordiging in de jongerenraad zo divers mogelijk is.
De raad nam een amendement aan dat het mogelijk maakt dat de jongerenraad ook de burgemeester kan uitnodigen en middels een motie werd het college gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om de leden van de jongerenraad een vergoeding te geven.
De Raad stemde in met het voorstel. Ter vergadering werden al de folders verspreid om jongeren te werven.

Ruimte voor spelen

Speeltuin - Beeld: Leo Schouten

ervolgens werd gesproken over het speelruimtebeleid. Dit beleid is grondig voorbereid, onder andere inwoners de gelegenheid te geven om hun ideeën in te brengen. Doel van het beleid is om te komen tot veilige, toegankelijke en goed onderhouden speel, sport en ontmoetingsplekken. Door het ontbreken van een budget konden de huidige speelterreinen niet meer goed onderhouden worden. Romy van Heur gaf namens D66 aan blij te zijn met het voorliggende beleid. In elk dorp zal er tenminste één centrale en goed uitgeruste speelterrein zijn. In grote plaatsen komen er twee of drie. Andere speelterreinen zullen niet verdwijnen, maar daar kunnen speeltoestellen niet meer vervangen worden.
In een periode van tien jaar zullen de speelterreinen gerenoveerd worden in heel Leudal. Met alleen de tegenstem van Ronduit Open (die wilde dat het beleid geëvalueerd zou worden) is het voorstel goedgekeurd.

Huisvesting Ursula

Vestiging St Ursula - aan de Tienderweg te Heythuysen Beeld: Leo Schouten

Als laatste en belangrijkste punt van de avond kwam de herhuisvesting van St. Ursula aan de orde. Het aantal leerlingen van deze scholengemeenschap is flink gedaald, en de gebouwen zijn sterk verouderd. Dat leidt tot hoge energiekosten en een tekortschietende financiering. St Ursula kampt daardoor met een tekort op de begroting. Ook kan St. Ursula geen nieuw onderwijsconcept toepassen.
D66 is blij dat er nu eindelijk een voorstel ligt voor besluitvorming. Rinke de Wit hield een vlammend betoog om het besluit nu te nemen, voor nieuwbouw op een centrale, goed bereikbare en aantrekkelijke locatie. Anders dan andere partijen is D66 geen voorstander om van Ursula te verwachten of te vragen of zij gaan bijdragen in de bouwkosten. Immers, de gemeente ontvangt hiervoor geld van het Rijk. In de afgelopen jaren kon de gemeente dat geld voor andere zaken besteden, terwijl Ursula verliezen lijdt.
D66 kiest ook voor nieuwbouw. Een verbouwing is ingrijpend, omdat de bestaande gebouwen volledig gestript moeten worden om te kunnen voldoen aan de huidige onderwijskundige en bouweisen. De kosten van een verbouwing moeten ook over een kortere termijn worden afgeschreven, waardoor de gemeente uiteindelijk meer betaalt en minder krijgt.
De volledige bijdrage van Rinke de Wit kunt u hier lezen.
Het raadsvoorstel werd aangenomen met de stemmen van Ronduit Open en Fractie Linssen tegen.

In deze raadsvergadering werd een groot aantal plannen uit het coalitieakkoord (en ook uit het verkiezingsprogramma van D66) gerealiseerd.
Als u naar aanleiding van dit verslag wenst te reageren, dan bent u welkom: mailadres fractie.