Duurzaamheid

D66 wil dat er nu echt vaart gemaakt gaat worden met duurzaamheid door alle duurzaamheidsbouwstenen uiterlijk najaar 2022 vast te stellen, en bijbehorende actieplannen ambitieus in te vullen en voor medio 2023 klaar te hebben. Indien de plannen extra fte of budget nodig blijken hebben wil D66 hiervoor geld vrijmaken.
Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet op elk beleidsterrein. De komende jaren wil D66 steviger inzetten op het verleiden van inwoners, verenigingen en ondernemers om meer duurzame maatregelen te nemen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, de aanschaf van elektrische auto’s of duurzaam inkopen.

Circulaire economie en afval als grondstof

D66 Kapelle wil dat zo min mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Door scheiden aan de bron kan meer afval weer grondstof worden. Het scheiden van afval wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt door het voorzien van voldoende afvalbakken voor diverse recyclebare afvalstromen en door stimuleringsmaatregelen voor scheiden, bijvoorbeeld openbare wormenbakken of subsidie/aandacht voor wasbare luiers. Tegelijkertijd is D66 voorstander van restafval ontmoedigen door minder vaak restafval op te halen of door zelfs omgekeerd inzamelen: restafval wordt niet aan huis opgehaald, maar herbruikbaar afval wel.
D66 wil de milieustraat op zondag ook openstellen om afvalscheiden nog makkelijker te maken.
Een regionale circulaire hub moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden, waar naast vele scheidingsmogelijkheden ook allerlei kringloopbedrijven zo veel mogelijk “afval” hergebruiken. Naast een regionale circulaire hub kunnen dan lokaal meer scheidingsbakken ingezet worden.
Door bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen consumptiepatronen en aandacht te geven aan milieubelastende producten moedigen we hen aan om hun gedrag aan te passen. We nodigen nieuwe bedrijven uit en stimuleren bestaande bedrijven om zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten.
Als het gaat om recyclen, moet de gemeente zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven.

Verduurzaming bebouwde omgeving

Klimaatverandering is een enorme uitdaging, die we niet in Kapelle kunnen oplossen. We kunnen echter wel onze bijdrage leveren, zodat ook toekomstige generaties in vrijheid en gezondheid kunnen leven. We moeten minder energie gaan gebruiken en die energie die we gebruiken duurzaam opwekken.
Bewoners van bestaande woningen moeten maximaal gestimuleerd worden om energie te besparen door bijvoorbeeld goede isolatie. D66 wil bedrijven en inwoners ondersteunen om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het stimuleren van verduurzaming combineren we met een striktere handhaving van de Wet Milieubeheer, die bedrijven dwingt ook daadwerkelijk in duurzaamheid te investeren.
Ook initiatieven om tuinen, daken of gevels te vergroenen, en initiatieven om zo snel mogelijk van het gas af te gaan moeten maximaal ondersteund worden. Duurzaam (ver)bouwen moeten voor iedereen goed financierbaar en toegankelijk zijn, daarom zullen ook extra onafhankelijke duurzaamheidsadviseurs nodig zijn.

Duurzame energie

In de bouwsteen Elektriciteit zijn doelen afgesproken voor hernieuwbare energie via wind en zon, zowel op dak als op land. Die doelen moeten we zo snel mogelijk halen en we zien deze doelen als het minimum, en zeker niet als het maximum. Mochten landelijke of Europese doelen aangepast worden zullen we ook de doelen in Kapelle moeten herzien. Om realisatie te versnellen wil D66 tussendoelen voor 2025 afspreken. Om de doelen te halen moeten we zo weinig mogelijk alternatieven van bedrijven of inwoners helemaal onmogelijk maken (bijvoorbeeld op bepaalde plekken of op landbouwgrond), en waar mogelijk extra initiatieven ondersteunen. We zullen wel goede voorwaarden moeten stellen aan zonneparken zoals lokale participatie, landschapsinpassing en het verhogen van de biodiversiteit.
Overigens is D66 Kapelle voorstander om het beleid en de doelen op Bevelands niveau ook verder af te spreken.
Doordat zon en wind niet altijd evenveel energie opleveren, zal de opslag van elektriciteit steeds meer van belang zijn. Nieuwe vormen van batterijen en de opslag in de vorm van waterstof zijn de toekomst. Kapelle moet zich blijven inzetten voor de toepassing van dergelijke innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van buurtaccu’s.

Duurzaamheid voor iedereen toegankelijk

Om echt stappen te maken in duurzaamheid, en omdat we een eerlijke sociale energietransitie willen, moet duurzaamheid voor iedereen goed toegankelijk en betaalbaar zijn. Zeker omdat verduurzaming niet alleen goed is voor het milieu, maar ook op termijn financiële voordelen voor mensen kan opleveren.
Daarom wil D66 een extra onafhankelijke duurzaamheidsadviseurs ondersteunen die proactief wijken en mensen kunnen benaderen om te helpen verduurzamen. Hierbij wordt met name ook ingezet op mensen die door omstandigheden zelf niet makkelijk kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld omdat ze het geld niet hebben om te investeren, of omdat ze moeite hebben om uit te vinden hoe ze kunnen verduurzamen, of omdat ze huurder zijn en maatregelen op eigenaren gericht zijn.
Naast proactieve adviseurs wil D66 ook maatregelen maximaal toegankelijk maken voor huurders.

Voorbeeldfunctie gemeente

Voor verduurzaming hebben we goede ambities als gemeente en vragen we veel van inwoners en bedrijven. Daarom is het ook logisch dat de gemeente zelf waar mogelijk het goede voorbeeld geeft.
De gemeente moet wat D66 betreft op alle geschikte daken van gemeentelijke panden zonnepanelen plaatsen en energiebesparende maatregelen nemen. In 2030 moeten alle gemeentelijke voertuigen uitstootvrij zijn inclusief ook het leerlingenvervoer. De gemeente groeit naar 100% circulair inkopen en opdrachtgeverschap in 2030 en maakt dus zoveel mogelijk gebruik van bestaande grondstoffen. De gemeente neemt maatregelen om negatieve gevolgen van klimaatverandering te verminderen, zoals het aanleggen van groene daken.