Versterking raad

We moeten kijken naar manieren om de rol van de raad te versterken, door meer mogelijkheden te geven om pro-actief te sturen. En door ook de Rekenkamer te versterken, bij voorkeur regionaal. Door de bestuurscultuur met elkaar onder de loep te nemen.

Meer sturing door raad

De raad is verantwoordelijk voor kaderstellen en dus het beleid. In de praktijk komt dit nu neer dat beleid een keer per vier jaar op hoofdlijnen in een raadsakkoord of coalitieakkoord wordt afgesproken. Dit wordt vervolgens jaarlijks voornamelijk bij de begrotingsraad door het college enigszins geactualiseerd, terwijl de raad hoogstens enkele moties of amendementen aanbrengt. Ook gedurende het jaar worden de raadsleden wel betrokken, maar komen zelf weinig tot eigen voorstellen of beleid. D66 Kapelle wil door het jaarlijks in het voorjaar bespreken en waar nodig aanpassen van het raadsakkoord de raad meer mogelijkheden geven om echt richting te geven.
Ook in regionaal verband zouden gemeenteraadsleden meer aan de voorkant en in gezamenlijkheid de discussie aan moeten kunnen gaan over regionaal beleid, bijvoorbeeld via een regioraad.

Regionale rekenkamer

Momenteel heeft Kapelle een rekenkamer die onafhankelijk voorstellen doet voor verbetering van beleid of uitvoering. De afgelopen raadsperiode is het budget van de Rekenkamer omlaag gebracht.
D66 Kapelle wil het budget weer op het oude niveau terugbrengen.
Daarnaast is D66 Kapelle voor het instellen van een Regionale Rekenkamer, aangezien veel onderwerpen regionaal spelen.

Bestuurscultuur

Net zoals landelijk een discussie speelt over hoe de bestuurscultuur verbeterd kan worden, is dit wat D66 betreft ook een onderwerp dat in Kapelle, De Bevelanden en op Zeeuws niveau aandacht zou moeten krijgen.
In hoeverre is dualiteit geborgd, in hoeverre is men voldoende open en transparant voor controle, in hoeverre is informatievoorziening en verantwoording aan raden geborgd?
De Rekenkamer zou hier een goede rol kunnen spelen, maar ook de raad zou de discussie met elkaar moeten aangaan over wat zij verstaan een goede bestuurscultuur.