Regionale samenwerking en lokaal versterken/participatie

Om maatschappelijke problemen aan te pakken en mensen te helpen om het maximale uit zichzelf te halen is een krachtig, effectief, betrokken en rechtvaardig bestuur nodig. Daarom moeten we aan de ene kant steeds meer regionaal opereren om regionale problemen aan te pakken, zoals de energietransitie, woningnood of de zorg. Daarnaast zullen we de lokale samenhang moeten versterken op dorpsniveau en lokale dorpsvisies opstellen om lokale problemen aan te pakken. Omdat goed bestuur niet kan zonder een goede democratie, zullen we ook moeten kijken hoe we de democratie regionaal en lokaal kunnen versterken, bijvoorbeeld door een regionale raad of meer lokale participatie of budgetten. Tegelijkertijd zullen we dan ook de discussie met elkaar aan moeten gaan of de democratische vertegenwoordiging op het huidig gemeentelijk niveau nog wel de beste manier is om de regionale en lokale democratie in te vullen.

Regionaal samenwerken, afstemmen en beslissen

Steeds meer uitdagingen en onderwerpen waar de gemeente beleid over moet maken en uitvoering aan moet geven zijn onderwerpen die over de gemeentegrens heen gaan. Van Regionale Energiestrategie tot Regionale woonvisie tot Regionale Mobiliteitsstrategie tot Kadernota GGD, en nog veel meer.
D66 is voorstander om problemen en kansen zo veel mogelijk aan te pakken op het niveau waarop problemen spelen en waar oplossingen effectief zijn. De meeste onderwerpen gaan over de gemeentegrens en zouden daarom regionaal, op Bevelands niveau dan wel Zeeuws niveau, aangepakt moeten worden. Zowel betreffende het vormen van beleid als bij de uitvoering. Een regioraad of Regionale raadscommissie zou hierbij kunnen helpen om ook binnen de volksvertegenwoordiging beleid te bediscussiëren en af te stemmen.

Lokale participatie en visies

Naast regionale onderwerpen zijn er ook lokale onderwerpen die over het algemeen betrekking hebben op een dorp (of kern), en die essentieel zijn voor de identiteit van of activiteiten in die kern of dat dorp. Zoals toerisme in samenhang met leefbaarheid in Wemeldinge, of specifieke bestemmingswijzigingen.
Daarom zijn lokale visies en is lokale participatie op dorps- of wijkniveau essentieel. D66 is voorstander om voor elke kern of dorp een visie op te stellen, en lokale participatie goed te verankeren door een participatienota, extra mogelijkheden voor burgerinitiatieven, meer lokale verantwoordelijkheden en budgetten en een democratisch gelegitimeerde dorpsvertegenwoordiging (bijvoorbeeld burgerforum, dorpswethouder, of een gekozen dorpsraad).

Discussie over volksvertegenwoordiging op gemeenteniveau

Terwijl de meeste onderwerpen regionaal of lokaal spelen, is de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en het uitvoerende college op gemeentelijk niveau ingericht. Terwijl er vrijwel geen specifiek gemeentelijke beleidsonderwerpen zijn. Dit is in Kapelle maar ook in andere Bevelandse gemeenten het geval.
Tegelijkertijd is er vrijwel geen gezamenlijk debat of beleidsbepaling door gemeenteraden. Terwijl beleidsstukken wel door de uitvoerende en ambtelijke organisaties regionaal opgesteld worden. Daardoor is er een gevoel van afstand tussen gemeenteraad en de feitelijke uitvoering/beleid en een gevoel dat de gemeenteraad hierover weinig te zeggen heeft.
Daarom is D66 een voorstander om een brede discussie te beginnen hoe we betere regionale volksvertegenwoordiging (kaderstellen/controleren) kunnen krijgen, naast een goede lokale participatie/volksvertegenwoordiging. En in hoeverre de gemeentelijke volksvertegenwoordiging en uitvoering dan ook aangepast moeten worden. Op korte termijn kan een Regioraad of een Regionale Raadscommissie een mogelijkheid zijn, terwijl op de langere termijn intensievere ambtelijke samenwerking, strategische gemeentesamenwerking of herindeling als opties bekeken moeten worden.
Met tegelijkertijd lokaal goede participatiemogelijkheden, lokale visies en enige vorm van lokale volksvertegenwoordiging.