Financiën en Bestuur

Het bestuur wordt ook verbeterd door meer te gaan sturen op maatschappelijke effecten en welzijn, door de democratie te vernieuwen waar mogelijk, en door Europees te kijken.

Sturen op Maatschappelijke effecten

Momenteel wordt er in de gemeente primair gestuurd op financiën. Bij onderwerpen is vaak de eerste discussie hoeveel het meer of minder kost, in plaats van hoeveel er meer of minder bereikt is voor de maatschappij.
D66 wil dat er meer gestuurd gaat worden op maatschappelijke effecten, dus op het welzijn van mensen en effecten op klimaat en natuur. Bekende en veel gebruikte methodes zijn meten en sturen op Brede Welvaart (CBS) of het gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. D66 wil dat de gemeente breed gebruik gaat maken van de SDG’s bij bijvoorbeeld jaarverslagen en dat ook stimuleert bij organisaties binnen de gemeente. Bovendien wil D66 dat de Maatschappelijke impact een vast item wordt bij raadsbesluiten naast de nu gebruikte Financiële impact.

Scheiding kerk en staat

D66 is voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat.
Levensbeschouwelijke overtuigingen behoren niet van overheidswege aan anderen te worden opgelegd, en zouden in de orde van vergaderen of in beleid van de gemeente niet moeten voorkomen. Voorbeelden zijn beperken van activiteiten op zondag, aanpassen van orde van vergadering aan levensbeschouwingen, beperken van bepaalde activiteiten vanwege religieuze opvattingen, of het aanpassen van gemeentelijk beleid aan een bepaalde levensbeschouwing.

Gekozen burgemeester

Een gekozen burgemeester staat volgens D66 dichterbij de bewoners en versterkt de democratie. Op dit moment moet je officieel bij de koning solliciteren als je burgemeester wilt worden, dat is niet meer van deze tijd en daarom is D66 Kapelle voorstander van een gekozen burgemeester.
Totdat het mogelijk is om wel een burgemeester door inwoners te laten kiezen zullen we noodgedwongen instemmen met voordracht via de gemeenteraad. D66 vindt het dan wel van belang dat de inwoners goed betrokken worden bij bijvoorbeeld het opstellen van de profielschets en dat de gehele procedure maximaal transparant wordt gemaakt.

Meer aandacht voor Europa

Europese besluitvorming, wetten en samenwerking worden steeds belangrijker ten opzichte van landelijke en lokale politiek. Voor veel onderwerpen van Circulaire economie tot Immigratie tot Landbouwbeleid tot Privacywetten wordt Europees beleid vastgesteld waar we dan lokaal effect van merken. Daarnaast kunnen Europese subsidies lokale initiatieven steeds meer ondersteunen. De aandacht voor en contact met Europese instellingen is in de lokale politiek nauwelijks aanwezig. Daarom wil D66 extra aandacht voor Europese ontwikkelingen door dit beeldvormend op de agenda te zetten.
Ook de samenwerking tussen Zeeland en België zou in heel Zeeland meer aandacht moeten krijgen.