Motie Stoppen versnelde ontpoldering Hewigepolder

Op initiatief van D66, en naar voorbeeld van dezelfde motie in Reimerswaal, is tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2022 door alle partijen een gezamenlijke motie aangenomen waarin gemeente Hulst ondersteund wordt in de oproep om het versneld onder water zetten van de Hedwigepolder met door PFAS verontreinigd water van de Westerschelde, stop te zetten tot er meer bekend is betreffende de verontreiniging.

Raadsvragen Chinese Camera’s

Op de raadsvergadering van 22 februari 2022 heeft D66 raadsvragen gesteld over de chinese camera’s die in Kapelle hangen en hun mogelijke link met spionage of schending van mensenrechten.
Er is door de burgemeester toegezegd dat er onderzoek komt naar de camera’s en overleg met andere Zeeuwse gemeentes die ook dit soort camera’s hebben hangen.

Motie Ipads Stichting Leergeld

In de raadsvergadering van 22 februari 2022 heeft D66 samen met PvdA een motie ingediend om de Ipads van raadsleden na 4 jaar aan Stichting Leergeld te doneren. Deze motie is uiteindelijk aangenomen!

Motie Haalbaarheid en Betaalbaarheid RES

Deze motie is niet aangenomen,

Motie Elektrisch laden vanuit prive

Deze motie is aangenomen

Motie Global Goals Gemeente

Deze motie is aangenomen.

Algemene Politieke Beschouwingen 2021: Zeeuws Zunig

Meneer de voorzitter, geachte leden van de raad en het college, geacht publiek,

“Zeeuws Zunig”

Zoals u wellicht kunt horen ben ik geboren in Brabant, maar ik herinner me de term Zeeuws Zunig toch sinds mijn jeugd als een belangrijke waarde voor Zeeland. Die veel goeds heeft gebracht, en tegelijkertijd ook deel is van de identiteit en uitstraling van Zeeland. Met zeker in de na-oorlogse periode een positieve uitstraling, omdat we het land moesten opbouwen en we dat zo effectief en efficiënt mogelijk wilden doen. Zeeuwen waren wat dat betreft het leidende voorbeeld, met “Geen cent teveel” als gevleugelde uitspraak.
Vanavond zijn we bijeen om aan de ene kant over de begroting van 2022 te praten, en dus ook over centen die we niet te veel willen uitgeven. Maar tegelijkertijd is de wereld rap aan het veranderen. En komen grote uitdagingen op ons af, of het nou klimaatverandering is of woningnood of de toename van sociale uitgaven. En Zeeland kan weer dat leidende voorbeeld zijn door zijn samenhang, unieke mentaliteit en natuurlijke bronnen als zon, water, wind en ruimte. En Kapelle kan binnen Zeeland voorop lopen, omdat we veel zaken goed geregeld hebben en financieel ook meer ruimte hebben.

Maar dan is het wel nodig dat we de term “Zeeuws Zunig” wat zullen moeten gaan aanpassen en invulling geven aan nieuwe ontwikkelingen in onze maatschappij. Zodat we niet alleen financieel Zunig zijn, maar ook breder kijken. En dat we dus ook Zunig moeten zijn op onze inwoners door te zorgen dat sociale voorzieningen ok zijn. We moeten Zunig zijn op onze planeet, het klimaat en de natuur. En we moeten Zunig zijn op onze democratie, onze samenleving en onze rechtsstaat.

Zunig op de centen

Allereerst Zunig op de centen. Financieel gaat het Kapelle goed. We hebben zowel de afgelopen jaren veel positieve saldi gehad, als ook vooruitzichten op positieve begrotingen in de toekomst. Door de grondpositie maar ook zeker door lagere rente. Betreffende financiering, is de netto schuldquote hoog doordat we meer lenen, maar dat is acceptabel door de lage rente en de beperkte risico’s.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat we blijven investeren. En dan vooral investeren in de toekomst. In de gezondheid van mensen, in vooruitgang van onze bedrijven, in een gezonde en groene leefomgeving. De investering in het sportcentrum is een goed voorbeeld geweest, maar voor de komende jaren zullen we meer moeten gaan investeren in wonen, in verduurzaming, in natuur. “Geen cent teveel” moet meer gaan om “Geen cent te veel op de bank” en “Geen cent verkeerd besteed”. Overigens moet ik dat betreft de wethouder en zijn team complimenten geven voor ook hun rol in de huidige financiële situatie van Kapelle.

Betreffende het al dan niet goed besteden van het geld is belangrijk dat we niet alleen financieel gaan kijken, maar ook op maatschappelijke effecten gaan meten en doelen stellen. Op een manier die al door vele overheden, organisaties en bedrijven gebruikt wordt en daarmee voor iedereen begrijpelijk is. Daarom zal D66 een motie indienen om Kapelle een Global Goals gemeente te maken waarin we de Sustainable Development Goals oftewel SDG’s van de VN gebruiken om meetbare maatschappelijke doelen te stellen.

Naast Zunig op de centen moeten we ook Zunig zijn op de mensen. Wat houdt dat in? Dat we allereerst de basisvoorzieningen in orde maken. Zoals het recht op goede woonruimte. Voor zowel onze inwoners (en met name starters) als ook arbeidsmigranten die we nodig hebben als ook statushouders en asielzoekers. Daarom zal er in alle kernen bijgebouwd moeten worden, maar zal er ook flexibeler met bestaande woonruimte omgegaan moeten worden. Waarbij we dus ook onze bestaande regels voor het scheiden van bestemmingen opnieuw moeten bekijken, zowel wonen als toeristisch als bedrijfsmatig.
In het sociale domein zullen we ons meer op preventie moeten richten, dus gezond leven, een goede geestelijke gezondheid waarbij cultuur een belangrijke rol speelt, en ontwikkeling en zelfontplooiing van mensen dus goed onderwijs. En natuurlijk kansengelijkheid, omdat het niet uitmaakt wie je bent.

We moeten ook Zunig zijn op onze democratie en samenleving. Dat houdt in dat we goed besturen. Als je kijkt naar de problemen die we aanpakken zijn dat voornamelijk zaken die we regionaal OF lokaal op kernniveau aanpakken. Terwijl we de volksvertegenwoordiging en kaderstellen van de raad op gemeentelijk niveau hebben. Dat schuurt in toenemende mate en daarom moeten we kijken hoe we regionale beleidsafstemming kunnen verbeteren, EN hoe we lokale zeggenschap en participatie kunnen verbeteren.
Ook de sturende rol van de raad ten opzichte van het college zullen we moeten verbeteren. Daarom zullen we in de komende raadsperiode actiever en vaker als raad over het beleid moeten praten, bijvoorbeeld door jaarlijks in het voorjaar het raadsakkoord aan te passen.
En daarom zal ook de ondersteuning voor de raad verstevigd moeten worden. Door meer onderzoeksbudget voor de raad en versteviging van de rekenkamer, bij voorkeur regionaal.

Tenslotte zullen we Zunig op onze planeet en de natuur moeten zijn. Als je de berichtgeving van de klimaattop in Glasgow hoort, moet er nog veel meer gebeuren dan nu gepland staat. En ondanks de vooruitgang die er met de Duurzaamheidsbouwstenen gemoeid is, zijn onze groene plannen en doelen toch vaak aan de minimale kant. Geld in groene plannen zijn geen kosten, maar investeringen! Investeringen in een fijne en gezonde leefomgeving, en investeringen om toekomstige kosten te voorkomen. En als plannen problemen geven betreffende haalbaarheid en betaalbaarheid, dan is het een politieke keuze om ze haalbaar en betaalbaar te maken. Zodat we mensen in de toekomst niet opzadelen met nog meer problemen. Daarom moeten we wat D66 betreft niet alleen meer vaart maken met de duurzaamheidsplannen op te stellen, maar ook de uitvoering versnellen en intensiveren. Ook hiervoor zullen wij een motie indienen.
Inhoudelijk zullen we extra in moeten zetten op verminderen van afval en circulair ondernemen. We zullen binnen en buiten de gebouwde omgeving meer groen moeten plannen. We moeten bij al onze plannen de impact op duurzaamheid en natuur moeten meenemen. We moeten anders omgaan met mobiliteit en zelf als gemeente het goede voorbeeld geven.

Concluderend hebben we grote uitdagingen voor ons, zoals de klimaat- en wooncrisis. Maar we hebben ook de mogelijkheden om verandering teweeg te brengen. Daarom zullen we moeten beginnen ons bestuur te verbeteren door te sturen op geld, mensen, duurzaamheid en een betere samenleving.

Kortom positief en modern Zeeuws Zunig zijn!

Ik dank u voor uw aandacht,

Marc van Opstal
Fractievoorzitter D66 Kapelle

Amendement Bouwsteen Elektriciteit deel 2

Dit amendement is verworpen

Motie Raadsambitiedocument Verbonden Partijen

Deze motie is aangenomen

Motie Aanscherping Bouwsteen Natuur en Biodiversiteit

Deze motie is verworpen