‘Een goed jaar, dat kunnen we ondertussen allemaal wel gebruiken.’

Op dinsdag 1 en dinsdag 8 november buigt de Hoornse raad zich over de begroting 2023. Op 1 november reageerde de raadsfracties op de plannen van het college en diende zij voorstellen in voor wijzigingen of aanvullingen. Donderdag stelt de raad de Begroting – al dan niet gewijzigd – vast. De vergaderingen starte om 19:00 uur en is terug te zien op www.hoorn.nl/raad. Hier is ook de Begroting 2023 te vinden. De bijdrage van D66 bij monde van fractievoorzitter Niek Heijne is hieronder terug te lezen.

Collega’s. Voor ons de begroting 2023. Een knap stukje werk. Een werk zo dik dat Geert Mak er jaloers op zou zijn bovendien, en een ongelofelijke klus. Van ons allemaal. Als je ziet hoeveel werk hierin zit van alle ambtenaren, maar ook van onze griffie en van onze raad zelf. Aan de stortvloed aan technische vragen is te zien hoe serieus deze raad bezig kan zijn voor de stad. Volgens mij is dat een compliment waard voor ons allemaal.

Voorzitter,

Er ligt een voornamelijk positief beeld voor. Los van het inmiddels in heel Nederland beruchte rampjaar 2026, waarvan de vaste overtuiging is dat het eerder mee zal vallen dan tegen, hebben we een sluitende begroting. En dit zónder de lasten voor onze inwoners te verzwaren.

Extra knap omdat dit college wel een hele rits aan nieuwe plannen uit het coalitieakkoord dient te realiseren. Van extra boa’s tot meer groen, en van het versneld opknappen van de Kersenboogerd tot aan een hopelijk prachtig volwaardig poppodium ergens in het hart van onze stad. Belangrijk om een aantrekkelijke levendige stad te zijn en blijven.

Maar er is meer nodig. Veel meer woningen, vooral voor onze jongeren, bijvoorbeeld. En slimme oplossingen om die vele woningen zo kwijt te kunnen dat het niet ten koste gaat van ons openbare groen. Een opgave die gezien de begroting is toevertrouwd aan dit college, maar daden zeggen meer dan woorden. Het dromen lukt al, het durven en het doen houden wij de komende jaren scherp in de gaten.

De grote lijnen van de plannen staan nu. De budgetten zijn ervoor geregeld, gaan met die banaan. Laten wij als raad ons dan bezig houden met de dingen die nog iets beter kunnen om zodoende de komende jaren in te kleuren als een 10 met een griffel.

Iets wat ons bijvoorbeeld erg opvalt in negatieve zin is het ontbreken van een kopje cyber, en dan specifiek bij veiligheid. Er wordt wat ons betreft wel erg rigide nagedacht over het woord ‘veiligheid’. Als dit alles is waar de gemeente Hoorn zich mee bezig houdt lopen we echt jaren achter en maakt D66 zich zorgen. Hebben we wel voldoende oog voor de moderne manieren waarop kwaadwillenden zich tegenwoordig roeren. En als het eerlijke verhaal is dat we hier in Hoorn onvoldoende mee bezig zijn, of de middelen niet voor hebben, dan horen we dat graag, dan kan de raad wellicht helpen. Hierop graag een reactie van de portefeuillehouder.

Een andere doorn in het oog is het ogenschijnlijke gebrek aan visie aan de preventie kant van onze veiligheid. Onder het mom van voorkomen is beter (en goedkoper trouwens!) dan genezen, dienen we hiertoe een motie in samen met de ChristenUnie, en wil ik Kees Maas bedanken in dezen.

Met een schuin oog kijkend naar onze veiligheid en naar de verkeersveiligheid, maar vooral om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsopgave die op dit moment heel de samenleving raakt, omen wij met een motie die oproept eens naar creatievere oplossingen voor het straatverkeer te kijken.

Verder is de mate van participatie van, met name, onze jongeren niet alleen ons maar volgens mij de hele raad een zorg. Hoe krijgen we onze inwoners nou meer betrokken bij het dagelijkse politieke werk. Hiertoe dienen wij een motie in die onzes inziens een stapje in de goede richting zou kúnnen zijn. Bijeenkomsten voor onze inwoners die 18 zijn geworden. Een leuke avond om ze kennis te laten maken met politiek. Met rechten en plichten. Met actief en passief kiesrecht. En wat mij betreft ook met ons, de raad.

Tot slot voorzitter. Dat de gemeentelijke financiën op papier gezond en sterk zijn, laat natuurlijk onverlet dat vele van onze inwoners barre maanden tegemoet gaan. Enorm oplopende energierekeningen zorgen nog los van de grote inflatie tot problemen in veel gezinnen. Laten wij er met z’n allen op toezien dat al onze inwoners de winter doorkomen. En allemaal goed in de gaten houden dat de vanuit het rijk beschikbaar gestelde middelen hiervoor, bij de juiste mensen terecht komen. Dan wordt het niet alleen voor de gemeente Hoorn een goed 2023, maar voor de hele stad. En een goed jaar, dat kunnen we ondertussen allemaal wel gebruiken.

En als we dan toch voor een goed jaar gaan, laten we dan hoog inzetten en voor goede jaren gaan. En met een beetje mazzel een goed decennium. Zodat we over 10 jaar, als we vanuit opgeknapte wijken, langs groene fietspaden met moderne straatverlichting en via fietstunnels, met zijn allen naar een fijn bandje staan te kijken in een prachtig poppodium, en dan proostend met een biertje, of een watertje, sorry heer Jas, tegen elkaar kunnen zeggen, dat we het in Hoorn toch goed voor elkaar hebben.

Motienummer 12, waarvan het dictum luidt dat wij het college verzoeken:
Bij regulier onderhoud en eventuele vervanging van straatverlichting rekening te houden met bestaande mogelijkheden om intelligente straatverlichting in de gemeente Hoorn aan te brengen,
En
Daarbij in ogenschouw te nemen welke projecten of activiteiten elders in het land succesvol blijken te zijn

Motienummer 8, mede ingediend door de ChristenUnie, HoornLokaal, GroenLinks en de VVD, waarvan het dictum luidt dat wij het college verzoeken:

  • In 2023 een pilot te starten met een paar soortgelijke bijeenkomsten voor ‘nieuw volwassenen’ in onze gemeente en een paar keer per jaar inwoners die 18 jaar oud zijn geworden uit te nodigen op het stadhuis
  • Kosten voor deze pilot -gezien andere soortgelijke bijeenkomsten rond de 7.500 euro voor drie bijeenkomsten- eenmalig te dekken uit het begrotingsresultaat
  • De raad voor de begroting van 2024 te informeren over hoe succesvol de bijeenkomsten zijn geweest en hoeveel animo ervoor is gebleken om zodoende dan een afweging te maken of een en ander structureel uitgevoerd moet worden

Motienummer 12, waarvan het dictum luidt dat wij het college verzoeken:

  • Bij regulier onderhoud en eventuele vervanging van straatverlichting rekening te houden met bestaande mogelijkheden om intelligente straatverlichting in de gemeente Hoorn aan te brengen,
    En
  • Daarbij in ogenschouw te nemen welke projecten of activiteiten elders in het land succesvol blijken te zijn