Meedoen in de samenleving

Een bruisend Hoogeveen is een samenleving waarbij iedereen in een prettige leefomgeving woont en volop kan meedoen is de samenleving. De gemeente kan niet voor alles zorgen. D66 vindt daarom dat de gemeente op zoek moet naar maatschappelijke partners om samen voor deze samenleving te zorgen. Met een ondersteunende en aanjagende rol kan veel bereikt worden.

Een Stadspas bundelt de verschillende regelingen voor de minima

Er zijn veel verschillende regelingen voor de minima. Dit zorgt er vaak voor de minima niet van alle mogelijkheden gebruik maken die er voor hen zijn. D66 pleit daarom voor een Stadspas, waarin deze maatregelen worden gebundeld.

Inspannen voor armoedebestrijding

De gemeente zal zich, samen met maatschappelijke en levensbeschouwelijke instellingen, die vaak veel kennis hebben en signalen ontvangen aangaande armoede, maximaal inspannen om zicht te krijgen op de niet gebruikers van bijstand, terwijl ze er wel recht op hebben, (de “stille armoede”) en om deze groep te stimuleren en zo nodig te faciliteren om hun recht op bijstand te realiseren.

Wijk- en dorpsgebouwen zijn cruciaal voor leefbare samenleving

Actieve wijk- en dorpsgebouwen zijn belangrijk voor een levendige samenleving. D66 wil dat de gemeente krachtige wijk- en dorpshuizen blijft ondersteunen die op vrijwilligers draaien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gedeeltelijke vergoeding voor de vaste lasten. Ook kan de gemeente helpen bij de bedrijfsvoering van de wijk- en dorpshuizen.

Positie Hoogeveense ALI moet versterkt worden

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen is het credo van D66. De partij vindt een inclusieve samenleving daarom ook erg belangrijk. Daarom moet de Hoogeveense ALI (Agenda Lokale Inclusie) een vaste waarde worden binnen de Hoogeveense politiek. ALI kan een rol gaan vervullen als denktank op het gebied van inclusie. Dit vraagt echter wel om een brede benadering van het thema inclusie.

De Smederijen gaan een grotere rol spelen

De Smederijen hebben al veel voor Hoogeveen betekent. D66 wil dat dit de komende 4 jaar verder wordt versterkt. Er is al intensieve samenwerking en afstemming met de sociale wijkteams, politie, woningbouwverenigingen, etc. Waar de sociale wijkteams hulp bieden bij individuele casussen, bieden de smederijen dat op wijkniveau. De inzichten van deze twee lijnen gecombineerd, levert input voor Hoogeveen-breed beleid en preventie. De rol van de Smederijen kan daarin nog groeien.

Samenwerking kan meer opleveren op het gebied van openbaar groen

D66 vindt dat de gemeente moet zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met de inwoners. Dit bevordert de leefbaarheid en zelfredzaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelf onderhouden van openbaar groen al dan niet samen met de gemeente. Ook kan samenwerking worden gezocht met lokale ondernemers (Tuincentra).

De positie van de BIJ bus moet verbeterd worden

Lokaal openbaar vervoer is voor bepaalde doelgroepen in de gemeente Hoogeveen cruciaal. De gemeente moet zich daarom inspannen om deze wijze van vervoer zo optimaal mogelijk te benutten. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een verbetering van de aansluiting op ander openbaar vervoer zoals de regionale buslijnen en de trein. De BIJ bus moet betaalbaar blijven en de geldigheidsduur van de kaartjes zou minimaal 2 uur moeten zijn.

Sport in de openbare (groene) ruimte

Sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte nodigen uit tot bewegen. D66 bevordert sporten door actief de openbare ruimte daarvoor in te richten. Sporten op straat kan in parken, speeltuinen, op schoolpleinen en over dijken.

Gemeente start steunpunt cultuuronderwijs

D66 wil een lokaal steunpunt voor kunst en cultuur in Hoogeveen. Dit steunpunt coördineert niet alleen het cultuuronderwijs op de scholen, maar ondersteunt ook initiatieven van andere organisaties en inwoners op dit gebied.

Maak van het station een intercitystation met voldoende parkeerruimte

Om de bereikbaarheid van Hoogeveen te verbeteren wil D66 dat Hoogeveen een intercitystation krijgt. Ook moet er gezocht worden naar oplossingen om het parkeerprobleem bij het stationsgebied te verhelpen.