Dienstbaar naar inwoners en bedrijven

Naast het zorgen voor een goed bestuur, is het hebben van een goede, zich dienstbaaropstellende, uitvoeringsorganisatie van groot belang. In Hoogeveen/De Wolden is dat de Samenwerkingsorganisatie (SWO). D66 wil dat de SWO zich de komende jaren inzet op een aantal speerpunten.

De mens staat centraal

D66 vindt dat binnen landelijke kaders er altijd oog moet zijn voor de individuele situatie van inwoners en waar nodig en waar mogelijk maatwerk geboden moet worden. De mens staat centraal. De mens centraal betekent ook dat we laagdrempeliger en via moderne communicatievormen met inwoners moeten communiceren. Toegankelijk zijn, maatwerk bieden en bereikbaar zijn, leidt tot meer vertrouwen van inwoners in de overheid en tot betrokkenheid.

Word transparanter naar inwoners over plannen en resultaten

Zorg voor een adequate verantwoording naar de inwoners en ondernemers. Van de gemeente mag je verwachten dat ze laat zien wat de beoogde doelen zijn en welke resultaten ze dan bereikt, en wat ze eraan gedaan heeft en doet om dat te bereiken of te verbeteren.

De gemeente focust op kerntaken en werkt als regisseur samen met ondernemers, organisaties en inwoners

De gemeente heeft wettelijke taken die ze moet uitvoeren; de kerntaken. Hier kan de gemeente voorzieningen of taken aan toevoegen die ze belangrijk vindt voor de samenleving. D66 gelooft erin dat de gemeente vooral ook keuzes moet maken. Doe de wettelijke taken en doe die goed, dat is prioriteit nummer 1. Pas wanneer de Hoogeveense financiële situatie het weer toelaat, kunnen we weer nieuwe voorzieningen ontwikkelen en nieuwe taken oppakken. We zien de gemeente als regisseur om de samenwerking te bevorderen tussen en met inwoners, organisaties en ondernemers. De gemeente brengt mensen en organisaties met ideeën bij elkaar en streeft daarbij naar win-win-situaties.

Ga slimmer, beter en goedkoper om met afval

D66 streeft naar een verdergaande afvalreductie en -scheiding zodat de overblijvende reststromen als grondstof hergebruikt kunnen worden. In 2023 dient er per huishouden niet meer restafval te zijn dan ca 100 kg per persoon per jaar. De verwerkingskosten mogen niet hoger liggen dan het gemiddelde Drentse prijsniveau. Invoeren van diftar is daarvoor noodzakelijk. De gemeente plaatst hiervoor in wijken en bij gelaagde bouw, daar waar weinig ruimte is, specifieke ondergrondse afvalcontainers. D66 vindt goede communicatie hierover essentieel.