Behoud cultuuronderwijs tegenover risicovol begroten

Op 3 december nam de gemeenteraad via 12 + 1 amendementen een besluit over de begroting voor 2021. Fractievoorzitter Marin Rutgers kijkt terug.

D66 opgelucht dat Scala behouden blijft

Met het akkoord in “Schone Lei” is wat D66 betreft vooral het raamwerk voor de gezonde financiële toekomst gezet. Dat niet alle keuzes voor bezuinigingen op goedkeuring van alle partijen kon rekenen is duidelijk. D66 heeft zich vanaf het begin ingezet om de bezuiniging op Scala zoveel mogelijk terug te draaien, met behoud van een raamwerk voor de gezonde financiële toekomst. D66 is blij dat Scala in ieder geval gered is.

Scala wegbezuinigen was, wat D66 betreft, uitgesloten. Dit hebben we afgelopen zomer tijdens alle voorbereidende gesprekken op de begroting ook aangegeven. Helaas was een meerderheid binnen de raad daar in eerste instantie wel voorstander van. Zo is dit dan ook in de begroting terecht gekomen. Direct na het bekend worden van deze voorgenomen bezuiniging zijn wij dan ook gaan verkennen hoe we Scala toch zouden kunnen behouden. In afstemming met het College vonden we hier dekking voor binnen de begroting. Dit voorstel, het enige haalbare voorstel en ondersteund door het college, kreeg helaas geen meerderheid. De grootste partijen vonden steeds wel een nieuw excuus waardoor zij niet voor dit voorstel konden stemmen. Diverse pogingen tot overleg en afstemming ten spijt.

Activiteitenfonds

Er was veel weerstand om het Activiteitenfonds te schrappen en ten gunste van Scala te laten komen. Kinderen kunnen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur deelnemen aan activiteiten in die richting. Er was dus een dubbeling tussen die fondsen en die dubbeling wilden we opheffen. Gezien de matige financiële situatie van Hoogeveen, kon D66 ervoor nu ook achter staan dat de rest van het fonds wordt opgeheven. Het CDA was daar fel op tegen. Zij wilden dit fonds wel opheffen, maar alleen ten gunste van een lagere Onroerendezaakbelasting (OZB). Gemeentebelangen wilde het geld niet alleen naar Scala overhevelen, maar ook naar de binnensport en grote evenementen. Toch vonden ze elkaar in een amendement dat dit activiteitenfonds zou opheffen en dit bedrag, aangevuld met een bezuiniging op de Tamboer, volledig ten gunste van Scala zou laten komen. Een bijzondere draai.

Hiermee stonden we voor een dilemma. Het bedrag dat met dit amendement naar Scala zou gaan, was niet voldoende om hen in de benen te houden. Maar was wel beter dan helemaal geen geld voor Scala opnemen in de begroting. We konden niet anders dan voor stemmen.

Beeld: Pixabay

CDA: uitgaan van meevallers

Wat volgde was een trits aan amendementen van het CDA waar we op inhoud vaak wel op een lijn zitten, maar niet op financiële uitvoering. Niet onbelangrijk, het college stond ook niet uitgesproken positief tegenover hun amendementen. Er is zeker een paradigmashift nodig in het sociaal domein zodat er minder geld naar jeugdzorg kan in de toekomst. Wij willen vanuit een gedegen visie de processen hierop inrichten en daar naartoe werken. Zo snel mogelijk. Hoe snel dit is en met welk bedrag is nu nog niet te overzien. Waarschijnlijk valt daar in de loop van 2021 al wel meer over te zeggen. Het CDA wilde hierop vooruitlopen door financiën in plaats van visie centraal te stellen. Financiën bedoeld om de OZB minder hard te laten stijgen.

De CDA-voorstellen over zowel jeugdzorg als minder sparen druisten volledig in tegen de financiële kaders die de raad afgelopen zomer onder leiding van twee informateurs heeft opgesteld. Toch ging CDA door met hun radicale voorstellen. Alle ballen waren erop gericht om de OZB minder hard te laten stijgen. Koste wat het kost.

Wat men vergat, is dat door keuzes van CDA en Gemeentebelangen als machtsblok van de afgelopen jaren wij er financieel nu zo penibel voorstaan. Er is dus een andere koers nodig in plaats van verder gaan op de oude koers. Zoals gezegd is hieraan afgelopen zomer gewerkt door pessimistisch-realistisch te begroten. Toch grijpen deze partijen nu toch terug op hun voorgaande beleid van uitgaan van meevallers.

Het moeilijke en harde werk van afgelopen zomer is hiermee naar de prullenbak verwezen. Het is voor niets geweest. Raadsleden hebben zich tot het uiterste ingespannen, zijn over hun eigen grenzen gegaan qua werkdruk, vakanties zijn afgezegd; alles om Hoogeveen te redden. Het CDA met Gemeentebelangen er achteraan hebben het werk tenietgedaan. Door hun amendementen is er niets over van de financiële kaders die Hoogeveen weer gezond moeten maken. De begroting is daarmee niet meer een begroting van de raad, maar van het oude machtsblok CDA en Gemeentebelangen.

Stabiele Onroerendezaakbelasting…

Er was een voorstel met betrekking tot de OZB waar D66 wel voor kon stemmen. Zoals we ook al in onze ‘troonrede’ de week ervoor hadden aangegeven, willen we niet dat de OZB de komende jaren extreem fluctueert. We zouden graag een stabiel percentage afspreken. Dat deel van het laatste CDA-voorstel konden we dus in meegaan. Het was volgens ons wel verstandig geweest om het uiteindelijk vastgestelde percentage iets hoger te leggen, maar dat verlies nemen we.

… met een plusje voor Scala

Na het aannemen van dit nivelleringsamendement kon D66 op de valreep nog een amendement op dit amendement indienen. Volgnummer het illustere 13. We stelden voor om de net vastgestelde OZB met 0,7% te verhogen ten gunste van Scala. Hierdoor zouden zij toch op een subsidiebedrag komen dat minimaal nodig is om door te kunnen. Doordat een deel van Gemeentebelangen gelukkig een hart voor cultuur heeft, werd dit amendement aangenomen. Fantastisch! Scala is op het nippertje toch behouden! Zij wordt nog steeds met 20% gekort, dus echt feest is het niet en stevige keuzes moeten worden gemaakt, maar met dit subsidiebedrag kunnen zij voortbestaan.

Waarom ons initiële amendement rond Scala het niet heeft gehaald, is hiermee dan ook een raadsel. Maar goed, de uitkomst telt. Blijkbaar was deze route nodig. We zijn opgelucht voor alle medewerkers en leerlingen van Scala dat het gelukt is om het enige centrum voor de kunsten in Hoogeveen te behouden.

Het besluit

Als laatste moest er nog over de gewijzigde begroting worden gestemd. De begroting die er initieel lag, was een waarvan de raad aan de basis had gestaan en kwam voort uit vastgestelde financiële kaders die de zij had vastgelegd. Er was consensus over deze kaders en het besef dat stevige kaders nodig waren om het tij te keren. Zoals eerder aangegeven heeft het CDA met in hun kielzog partner Gemeentebelangen hier een bom onder gelegd en de afspraken en uitgangspunten opgeblazen. Hoera, de OZB stijgt minder hard dan we afgesproken hadden, maar dit is op een wankel fundament gebouwd. De begroting is niet langer pessimistisch realistisch. Wij konden hier dan ook niet voorstemmen.

Hoe wrang ook, dat deze wankele begroting is aangenomen met een minieme meerderheid is wel hoe democratie werkt. De begroting is vastgesteld en dat is de realiteit waar we het komende jaar mee gaan werken. D66 zal zich inzetten om binnen die kaders nog steeds het beste voor Hoogeveen te realiseren. In samenwerking met alle partijen en het college.