Saamhorigheid nu

De fractie van D66 Hilversum spreekt haar vertrouwen en waardering uit voor het adequate handelen van het gemeentebestuur met betrekking tot de coronacrisis. Uit het eerste gemeentelijke weekbericht over het coronavirus van 18 maart aan de gemeenteraad blijkt dat het college van B&W op alle denkbare werkterreinen passende maatregelen heeft genomen. Dat getuigt van daadkrachtig leiderschap in ons aller belang.

D66 doet een appèl op iedereen om de rust te bewaren en in saamhorigheid de uitdagingen van deze crisis het hoofd te bieden. We roepen de raadsfracties op om terughoudend te zijn in het stellen van schriftelijke vragen aan het college van B&W; dat draagt nu niet bij aan de bestuurlijke rust die in deze ontwrichtende crisissituatie zo noodzakelijk is. Naast zorg en aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving en voor de slachtoffers van dit virus, vraagt D66 ook nadrukkelijk om ons gemeentebestuur, onze dienst- en hulpverleners en de mensen in het onderwijs en de zorg te steunen. Maar ook allen die keihard werken om de vakken gevuld en de pakketjes bezorgd te krijgen. En niet te vergeten degenen die plotseling hun zaak moesten sluiten, niet meer kunnen optreden en in de geldzorgen zitten, ook hen steken wij een hart onder de riem. Op hen wordt een zware wissel getrokken, zowel professioneel als persoonlijk. Ze verdienen ons respect.

D66 betreurt daarom ook de kritiek op het vertrek van wethouder Jan Kastje. We kennen hem als een bevlogen politicus en aimabel mens. We constateren dat hij de zeggingskracht die hij had als raadslid, als bestuurder beperkt in daadkracht wist om te zetten. Dat daardoor zijn draagvlak afnam is een conclusie die Kastje zelf trok. In het licht van de ambities van D66 op duurzaamheid en wonen, bleven de resultaten helaas ook achter bij onze verwachtingen. We respecteren zijn door persoonlijke afwegingen ingegeven besluit en wensen hem alle goeds.

Het verduurzamen van onze gemeente en de gemeentelijke gebouwen blijft de komende jaren een van de belangrijkste uitdagingen voor het college van B&W. Wij hopen op een vlotte vervanging van wethouder Kastje door GroenLinks, zodat de doelstellingen uit het coalitieakkoord verder gerealiseerd kunnen worden. En het college weer op sterkte is om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de coronacrisis.