Proces rond Sleutelgebied bood niet genoeg vertrouwen

Vlak voor de zomervakantie trok het College, nog vóór de gemeenteraad van 1 juli, na avondenlang vergaderen door diezelfde Raad, de aanmelding van Hilversum als MRA Sleutelgebied in. Er was onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad en de stukken die het College had voorbereid haalden de Raadsvergadering niet. Zoals de aanmelding in november 2019 op het allerlaatste moment was gebeurd, eindigde de plannenmakerij 7 maanden later even abrupt.

Hoewel de D66-fractie veel kansen zag om met steun en middelen via de MRA de plannen op het gebied van woningbouw, energie- en klimaatdoelen, vergroenen, mobiliteit en economie te versnellen en ook uit te voeren, gooiden Corona, een onduidelijk proces en te weinig inwonersparticipatie roet in het eten. Heel zonde, maar een dergelijk grote verstedelijkingsopgave moet gedragen worden door een grote meerderheid van de Raad én inwoners.

De uitvoering strekt zich over vele jaren – dus Collegeperiodes – uit, dus zorgvuldige besluitvorming is essentieel. En dat op basis van een integrale visie, goede participatie en kwaliteit passend bij Hilversum. We vertelden het in de commissie keer op keer. De toekomstige generaties Hilversummers moeten wat D66 dan nog steeds in een moderne, groene, levendige Tuinstad van de 21ste Eeuw wonen en werken, en om dat zeker te stellen is de betrokkenheid van inwoners, ondernemers, woningcorporaties, verenigingen en andere organisaties nodig. Gedurende de urenlange vergaderingen bleek wel dat er zeer verschillende gedachten leefden, vooral bij de vele insprekers. Naar aanleiding van de krantenkoppen over 10.000 woningen, 5 torenflats op het Mediapark en hoogbouw op de overkluizing van het spoor, zagen velen Hilversum in de toekomst veranderen in een soort 2de Zuidas. Er waren ook inwoners die vooral kansen zagen en ook de noodzaak van woningbouw onderstreepten.

Toen bleek dat een goed participatietraject over de plannen in deze fase niet mogelijk zou zijn (eind november zou de met plannen onderbouwde aanvraag bij het bestuurlijk overleg MIRT besproken worden) en de Raad ook binnen zeer korte termijn tot een scenariokeuze moest komen, vonden meerdere fracties in de Raad dat veel te snel gaan. Vele bewonersgroepen hadden zich intussen verenigd en kwamen met een Burgerinitiatief om het participatietraject te kunnen borgen. D66 heeft dit ondersteund en samen met de Raad een opdracht aan het College geformuleerd om het participatietraject voor de Omgevingsvisie weer – aangepast- op te pakken. Vanwege Corona lag dit stil, maar het proces liep eigenlijk heel goed, en we zijn blij dat het College dit op korte termijn gaat voorzetten en het aangepaste plan van aanpak hiervoor binnenkort aan de raad gaat voorleggen. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle plannen die al in ontwikkeling zijn, het Stationsgebied, Arena Park en natuurlijk het Spoorgebied 1221 samen met de inwoners tot wasdom komen.

De uiteindelijke afdronk voor D66 is daarom ook gematigd positief, nee we kunnen niet meer mee in de verdeling van de MIRT gelden, en dat lijkt een gemiste kans. Maar ook, ja, we kunnen blijven investeren en samen met de inwoners het Hilversum van de toekomst vormgeven. We hebben het College gevraagd om een evaluatie van en onafhankelijk onderzoek naar het gehele proces rondom het Sleutelgebied. Zodat we daarvan kunnen leren en onze aanpak kunnen verbeteren.