D66 pleit voor volwaardige diversiteitsraad

In 2021 is de Diversiteitsraad van de gemeente Hilversum in het leven geroepen. Dit was een direct gevolg van een D66 motie die eerder was aangenomen door de gemeenteraad. De opzet van deze raad was een adviesorgaan, dat diversiteit in de gemeente zou bevorderen door inbreng van de allochtone gemeenschap.

Recent is er een eerste evaluatie gepubliceerd over de gang van zaken in de afgelopen twee jaar. Helaas moet ik constateren dat het College de originele motie niet heeft uitgevoerd in de geest waarin het geschreven was. De bedoeling is altijd geweest, dat de Diversiteitsraad een onafhankelijke rol zou spelen. Deze raad zou gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen uitbrengen aan de gemeenteraad en daarnaast haar eigen initiatieven moeten kunnen ontwikkelen.

Jammer genoeg is de Diversiteitsraad onderdeel geworden van een soort van gemeentelijk netwerk, waarin de ambtenaren het budget besteden aan projecten waar de gemeente al mee aan de slag was. Van enige onafhankelijkheid is geen enkele sprake geweest. De D-raad vergadert niet zelfstandig, maar onder leiding van een ambtenaar als onderdeel van een veel groter netwerkoverleg. De leden van de D-raad zijn daarmee in hun ‘eigen’ vergadering in de minderheid.

De rol van adviesorgaan naar de gemeenteraad is ook niet tot ontwikkeling gekomen. De gemeenteraad heeft geen enkel bericht, rapportage of advies mogen ontvangen. Contact is er op geen enkele wijze.

Toch spreekt er enthousiasme uit de evaluatie. Niet verassend, aangezien deze geschreven is vanuit het oogpunt van de beleidsmedewerkers die de opzet en werkwijze van de Diversiteitsraad hebben bepaald. De leden van de D-raad zijn geselecteerd en benoemd door deze zelfde mensen, die ook de vergaderingen organiseren en leiden. Er is dus sprake van een slager, die zijn eigen vlees keurt.
 
Hoe moeten wij nu verder? Een goed idee dat slecht wordt uitgevoerd, blijft een goed idee. Na een valse start, moet er ingegrepen worden. Gemeenteraad en Diversiteitsraad moeten in direct contact komen te staan. De D-raad moet de kans krijgen om écht onafhankelijk te zijn en haar eigen initiatieven te ontplooien. Ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente is noodzakelijk bij het faciliteren van de Diversiteitsraad. Het belangrijkste is dat de Diversiteitsraad de leidsels in handen krijgt.
 
Iedere inwoner van Hilversum moet volledig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit is een doel waaraan wij als gemeente hard moeten werken. Het potentieel van een diversiteitsraad is al bewezen in andere gemeenten, die dit wél serieus nemen.
Ik blijf mij onverstoord inzetten voor een inclusievere en meer diverse samenleving, want diversiteit is een verrijking voor ons allemaal.