Iedereen hoort er bij en doet er toe

Op 26 juni 2019 heeft de Gemeenteraad van Hilversum de ambitieuze voorstellen voor verandering in het Sociaal Domein van D66 wethouder Annette Wolthers goedgekeurd.

Iedereen hoort er bij en doet er toe

Het motto is ‘Iedereen hoort er bij en doet er toe’. De hoogste prioriteit heeft werk. Alle maatregelen dragen daaraan bij, of het nu gaat over armoedebestrijding, schuldhulpverlening of zorg en welzijn. Werk is de sleutel tot zelfstandigheid en maatschappelijke deelname. Zonder werk dreigt isolatie, armoede, eenzaamheid of verslechtering van de gezondheid. Als werken geen optie is, stimuleren we andere vormen van meedoen, zoals vrijwilligerswerk of een vorm van dagbesteding, want ‘Iedereen kan iets en niemand kan niets’.  Met dit soort activiteiten stimuleren we onderlinge betrokkenheid en het vergroot het gevoel van eigenwaarde en de veerkracht van mensen.

Vernieuwing

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt voor werk, inkomen en schulden. De vernieuwing zit er in dat iedereen, die zich bij het sociaal plein meldt, een breed gesprek krijgt, dat gaat over alle leefgebieden. Daarbij wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd en gekeken naar de persoonlijke situatie van de inwoner. De ondersteuning is doelmatig en gericht op werk en participatie. Wederkerigheid is daarbij een sleutelwoord. De verwachting is dat deze werkwijze effectiever is. We gaan er van uit dat we door deze meer gefocuste aanpak meer mensen aan een baan kunnen helpen.

Minimabeleid overzichtelijker

Het nieuwe minimabeleid is ook gericht op werk en andere vormen van meedoen. Het aantal regelingen is fors teruggebracht: van 30 regelingen naar ca. 10 regelingen, die we flexibeler en meer op maat kunnen inzetten. Er is meer samenhang in de regelingen aangebracht. Voorop staat het vergroten van de kans op werk, betaald of onbetaald. Gezondheid is een andere belangrijke pijler, en uiteraard behoudt het minima-stelsel zijn vangnet-functie.

Werken loont

Omdat werken voorop staat, moet het ook lonen: Werkende armen kunnen ook worden geholpen. Daarvoor is de grens voor ondersteuning opgetrokken van 110% naar 130% van het minimum-inkomen.

Schulden

Zonder schulden is er een grotere kans op werk en andere vormen van meedoen. De huidige schuldhulpverlening is zeer beperkt en reactief van opzet. De omslag wordt gemaakt naar een ambitieuze proactieve aanpak: de preventie-activiteiten worden uitgebreid, mensen met beginnende schulden worden opgespoord. Het productenaanbod breiden we uit om passende ondersteuning te kunnen bieden, afhankelijk  van de ernst van de situatie. De verwachting is dat de kosten van bewindvoering hierdoor substantieel zullen afnemen en dat hiermee dure ondersteuning als gevolg van werkloosheid en gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen.

Schuldenrust

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. Het aantal inwoners dat met schulden te maken kan krijgen is groot, en is er een groeiend besef dat zogenaamde “schuldenrust” (het terugbrengen van overzicht en rust in een situatie van problematische schulden) essentieel is voor arbeidsdeelname en duurzame zelfstandigheid. Schulden leiden tot spanningen in (arbeids-) relaties en tot verslechtering van de gezondheid en daardoor tot een toename van het gebruik van Wmo en jeugdzorg.

Wederkerigheid

Mensen zonder werk krijgen meer aandacht, kansen en verplichtingen Er zijn ca. 1.100 huishoudens die naar alle waarschijnlijkheid niet meer aan betaald werk komen. Mogelijk zijn er kansen voor onbetaald werk. Denk aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of buurtwerk. Iets terugdoen voor de uitkering kan veel betekenen voor het gevoel van eigenwaarde.

Vangnet

Mensen die niet op korte termijn aan het werk kunnen komen moeten daarnaast op de vangnet-functie van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn op het gebied van inkomensondersteuning (bijstand en een tegemoetkoming vanuit het minimabeleid), maar ook op het gebied van welzijn en zorg.

D66 wethouder Annette Wolthers: “Ik ben blij dat de Raad deze voorstellen heeft aangenomen. Iedereen hoort er bij en doet er toe!”