Hilversum benoemd tot Sleutelgebied: 10.000 woningen erbij?

De afgelopen week heeft de Metropool Regio Amsterdam (MRA) het door de gemeente Hilversum ingediende plan “Sleutelgebied Media Centrum” erkend. Dat wil zeggen dat door de toewijzing van extra ambtelijke capaciteit en geld vanuit het Rijk de Hilversumse verstedelijkingsopgave voor 2040 verder kan worden vormgegeven. Wat D66 Hilversum betreft gaat het niet alleen over woningbouw, maar met name over de vraag “wat willen we voor stad zijn, blijven of worden”?

Voor de hele spoorzone van ArenaPark tot MediaPark, heeft Hilversum al bouwplannen om op korte termijn tenminste 1000 woningen te realiseren. De vraag naar betaalbare woningen blijft desondanks stijgen, net als het inwonertal. Daarbij wordt er een krimp van het aantal arbeidsplaatsen verwacht, dus we moeten niet alleen kijken naar het bouwen van woningen. De bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven (en dus arbeidsplaatsen!), het voorzieningenniveau én daarbij de kwaliteit van de leefomgeving spelen ook een rol. Dat vereist een herijking van de visie op onze stad. Wat willen we dat Hilversum voor stad is, wordt of blijft? Dat vraagt om een gesprek met inwoners, ondernemers en regiogemeenten.

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor het Hilversum van 2040, als moderne, groene, tuinstad van de 21steeeuw. Waar onze kinderen straks nog steeds goed kunnen wonen, studeren, werken en leven. De impuls vanuit de Metropoolregio zal ertoe leiden dat veel plannen die al in ontwikkeling waren, versneld kunnen worden uitgevoerd. De Gemeenteraad moet zich ook intensief beraden over de te nemen stappen en zich uitspreken over de visie en de concrete plannen die daaruit voorkomen.  D66 koestert de omringende natuur, dus wat ons betreft bouwen we niet in de groene omgeving. We zien ook kansen om meteen een slag te maken in de energietransitie en verduurzaming van onze stad, zeker ook als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid.

Over al deze zaken gaat D66 graag met belangstellende Hilversummers en de eigen leden in gesprek. We zullen op korte termijn bijeenkomsten organiseren waarin we dat gesprek met elkaar kunnen voeren.