Rekenkamer kraakt woonbeleid

De maand november is voor de gemeenteraad altijd druk. Naast dat we de begroting hebben vastgesteld was er deze maand nóg een raadsvergadering met een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Bijvoorbeeld het advies van onze rekenkamer over hoe de gemeente omgaat met het woonbeleid in Hilversum. Een super belangrijk onderwerp. We roepen dan ook zo vaak als we kunnen dat er meer gebouwd moet en kan worden omdat de huizenmarkt nu op slot zit. De rekenkamer gaf in hun rapport aan dat het doel van 3000 nieuwe woningen in 2030 NIET zal worden gehaald als het college op deze voet verdergaat.

Sneller woondoelen halen

D66 vindt dat een hele kwalijke zaak. Bonne van Hattum kwam daarom met een voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we de doelen zo snel mogelijk gaan halen, en naar aanleiding van het onderzoek dat voor ligt vinden we dat we het college beter en meer over deze doelen moet rapporteren. Het voorstel omvat dan ook een vraag aan het college om voor de zomervakantie van 2024 met de monitor voor wonen te komen, en deze per halfjaar aan de gemeenteraad te verstrekken en met ons te bespreken. Alleen dan kunnen we beter (bij)sturen op onze belangrijke doelen voor wonen. Dit bleek bijzonder genoeg niet mogelijk. Het amendement is helaas niet aangenomen.

Parkeerinkomsten voor brede mobiliteit

De parkeerverordening volgt op het eerder vastgestelde parkeerbeleid. De inkomsten vanuit parkeren mogen wat D66 betreft worden ingezet voor het verbeteren van mobiliteit in de brede zin bijvoorbeeld deelmobiliteit. Raadslid Roderik van Grieken wilde graag duidelijkheid scheppen dat dit mogelijk is.  Het college gaf aan hier pas in 2025 over na te willen denken.

CO2 kosten in kaart brengen

De ChristenUnie diende samen met ons een voorstel in voor “interne CO2-beprijzing” waarmee elk plan van de gemeente ook inzichtelijk moet maken wat de kosten en opbrengsten zijn in CO2. Door die CO2 in kosten uit te rekenen kijken we dus niet alleen meer naar de prijs van het plan, maar ook naar de CO2-uitstoot van een plan. Dat was even spannend in de stemming, maar omdat GroenLinks hierin mee kon gaan, stemde de raad uiteindelijk voor, tegen het advies van de wethouder in.