Schriftelijke vragen toegankelijkheid

Al een aantal jaar maakt D66 zich samen met CDA en PvdA hard voor een toegankelijker Harderwijk voor iedereen. In 2019 gingen we door de stad in een rolstoel om te ervaren welke problemen er zijn. Diverse problemen werden direct aangepakt en er kwam een werkgroep die actief mee kan denken bij nieuwe ontwikkelingen.

Visuele beperking

In 2020 vroegen onze fracties aandacht voor het vrijhouden van geleidelijnen, middels de houd-de-lijn-vrij-tegels. Ook in 2021 zitten we niet stil. Er zijn al veel stappen gezet, maar zeker voor visueel beperkten is er nog het een en ander te winnen. Zo zijn niet op alle belangrijke locaties (stadhuis, binnenstad, openbaar vervoer, St. Jansdal) geleidelijnen aanwezig of foutief geplaatst. Wij vernamen ook dat de verkiezingen voor lichamelijk beperkten bijzonder goed geregeld waren, maar dat dit minder gold voor mensen met een visuele beperking. D66, CDA en PvdA vroegen het college om nóg meer werk te maken van toegankelijkheid, zodat uiteindelijk iedereen zelfstandig en volwaardig mee kan doen.

Vragen aan het college

De fracties van het CDA, D66 en PvdA stelden de volgende vragen:

  • In hoeverre is toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking onderdeel van nieuwbouw-, herinrichtings- of verbouwplannen in de openbare ruimte?
  • Herkent het college zich in het beeld dat wordt geschetst, dat de toegankelijkheid voor visueel beperkten onvoldoende wordt meegenomen in de verschillende plannen? Zo ja, op welke wijze gaat het college de toegankelijkheid voor visueel beperkten beter invulling geven? Zo nee, wat is de visie van het college hierop?
  • Waarom zijn er nog maar op een beperkt aantal plaatsen Houd de lijn vrij-tegels geplaatst? Waar en wanneer komen er op meer locaties Houd de lijn vrij-tegels? Hoe wordt er verder invulling gegeven aan de bewustwording rondom het vrijhouden van geleidelijnen?
  • Hoe kijkt het college aan tegen het gebrek aan (goed aangelegde) geleidelijnen van ov-haltes naar belangrijke locaties? Zijn er reeds plannen om dit te verbeteren? Zo ja, hoe zien deze plannen eruit? Zo nee, waarom niet?
  • In hoeverre wordt er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 rekening gehouden met het actief kunnen deelnemen aan het democratische proces van visueel beperkten, zoals beschikbare kieslijsten, stemprocedures en de toegankelijkheid van stembureaus?