Schiphol beter inpassen in de omgeving

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Niet meer dan 400.000 vliegbewegingen per jaar

Met maximaal 400.000 vliegbewegingen per jaar worden de belangen van economie en leefomgeving beter in balans gebracht. Het economische belang van Schiphol is groot voor Nederland en voor onze regio. Vanwege de nadelen, die luchtvaart ook heeft, moet selectief omgegaan worden met de keuze van te onderhouden vliegverbindingen. Economisch belang en belang van de leefomgeving moeten beter in balans worden gebracht. Haarlemmermeer speelt een hoofdrol in de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS). Wij willen die kans benutten en bepleiten dat de capaciteit van Schiphol beperkt wordt, wat goed mogelijk is zonder de positie van Schiphol wezenlijk aan te tasten. Dit is een belangrijke stap in de bestrijding van het klimaatprobleem. 

Trein is alternatief voor vliegen

Snelle Europese treinverbindingen zijn tot 700 kilometer een goed alternatief voor vliegen. D66 pleit betere en goedkopere treinverbindingen en het makkelijker maken van overstappen tussen vliegtuig en trein.

Bestuurders en ambtenaren van Haarlemmermeer geven het goede voorbeeld door binnen Europa de trein te nemen voor dienstreizen.

Meet de hinder en dring hinder van Schiphol terug om nieuwbouw te realiseren

Gezondheid, welzijn en duurzaamheid zijn prioriteiten in afwegingskaders ten aanzien van Schiphol en luchtvaart. Als op deze gebieden verbeteringen worden bereikt opent zich de mogelijkheid de reservering voor de tweede Kaagbaan op te heffen en het gebruik van de Zwanenburgbaan te reduceren of zo mogelijk buiten gebruik te stellen. Zo kan meer nieuwbouw gerealiseerd worden. Isoleren van nieuwe woningen tegen geluid is niet afdoende, want mensen moeten ook naar buiten kunnen en bijvoorbeeld in hun tuin kunnen zitten en kinderen moeten buiten kunnen spelen.

Werk aan afschaffing nachtvluchten

Cruciaal voor het welbevinden van de inwoners in onze regio is de afschaffing van nachtvluchten. De regels over preferent baangebruik zullen strikter nageleefd moeten worden.

Verhoog de veiligheid in onze regio

Onze regio moet voldoen aan algemeen geldende normen voor fijnstof, stikstof, CO2 en geluid. Daartoe is een uitbreiding van de monitoring met meetpunten noodzakelijk. Ook ten aanzien van veiligheid moet ten behoeve van onze inwoners door onze gemeente in Den Haag bepleit worden dat de adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid worden opgevolgd. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.