Gezond voedsel en duurzame landbouw gaan samen in Haarlemmermeer

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Haarlemmermeer is een gemeente met 156.000 inwoners en veel landbouw. Dat is een unieke situatie, en daarom moeten we nadenken hoe een (voedsel)landschap met duurzame bodems, goede waterkwaliteit en gevarieerde biodiversiteit aansluit bij klimaat- en diversiteitsdoeleinden.  Vragen op de lange termijn gaan over de rol die landbouw en voedselproductie spelen in Haarlemmermeer. Welke rol kunnen we spelen, gezien de kwaliteit en grenzen van onze bodem? Hoe kunnen we inspelen op de verzilting en extremere weersomstandigheden?

De gemeente zal hier een visie en beleid over moeten ontwikkelen, zodat de boer weet waar hij aan toe is. Omdat de huidige uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en energie niet kunnen wachten op de ontwikkeling van die visie en keuzes, bepleiten wij de mogelijkheden te verkennen door alvast stappen te nemen. Wij sluiten ons daarbij aan op de Voedselvisie 2020-2030 van de provincie NoordHolland.

We zetten in op en kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw en veeteelt

We stimuleren de agrariërs en veehouders die gebruik maken van alle grondstoffen (zero waste of geen afval) en zorgen voor de kwaliteit van onze bodem. Zodat zij niet alleen voor deze generatie maar ook voor volgende generaties voedsel kunnen verbouwen. Dit doen we door: 
o   Uitbreiden van kringlopen. D66 wil dat de gemeente samen met de agrariërs en veehouders op zoek gaat naar nog meer mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen. Denk aan rest- en grondstoffen uitwisseling tussen maneges/kinderboerderijen, akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. Maar ook met lokale horeca en supermarkten. 

o   Vergroenen bermen en akkerranden. Agrariërs en veehouders worden gestimuleerd om hun bermen, akkerranden, sloten en erven te vergroenen. D66 wil dit voortzetten en uitbreiden. Zo neemt de biodiversiteit toe en komen er minder pesticiden op het land of in het water. De provincie, gemeente en/of het waterschap stimuleert dit financieel. 

o   Terugbrengen van basisvervuiling en uitspoeling van de bodem
In samenwerking met agrariërs, veehouders, provincie en waterschappen zorgen we voor zo min mogelijk   basisvervuiling en uitspoeling van de bodem. Bijvoorbeeld door teeltvrije zones (in bollengebied), biologische teelt en actieve medewerking aan projecten om de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen te verminderen door precisielandbouw, inzet drones, etc. 

o   We maken experimenten voor verduurzaming op korte en lange termijn mogelijk. We stimuleren lokale initiatieven om samen te verduurzamen. Door ruimte te creëren in huidige regelgeving, door plekken beschikbaar te stellen en door ervaringen en geleerde lessen uit te wisselen. D66 ziet in Park21 daarvoor de mogelijkheden.

o   Regels moeten agrariërs en veehouders stimuleren, niet onnodig beperken. Aanpassingen in bestemmingsplannen moeten relatief makkelijk kunnen als een agrariër of veehouder zijn functies wil uitbreiden met bijvoorbeeld natuurbeheer, recreatie, educatie, zorg, retail, toerisme, horeca of energievoorziening.

Bij het verlenen van vergunningen en uitgeven in pacht worden criteria leidend die gebaseerd zijn op kringlooplandbouw, diervriendelijke productie en landschappelijke inpassing
o   We delen de inspirerende voorbeelden. Inspirerende voorbeelden in de eigen gemeente deelt de gemeente via hun eigen informatiekanalen en via de provinciale website: www.boerenbusinessinbalans.nl

 

We stimuleren gezond, duurzaam en lokaal eten

De Corona-pandemie maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat we gezond leven. Ons eetpatroon heeft een groot effect op onze gezondheid. Helaas is gezond eten niet zo makkelijk als dat het misschien lijkt. We leven in een samenleving waar vooral ongezond eten makkelijk verkrijgbaar is. Daarom vindt D66 het belangrijk om inwoners van Haarlemmermeer te helpen om juist makkelijker een gezonde en duurzame voedselkeuze te maken. Onze ideeën daarvoor zijn:

o   Gezond voedsel is overal in onze gemeente zichtbaar en bereikbaar Wij stimulereen lokale initatieven om gemeenteplantsoenen en (delen van) ongebruikte grasvelden om te vormen tot moestuinen en voedselbossen. Bij het ontwikkelen van nieuwbouwwijken of nieuwe gebieden wordt ruimte daarvoor gereserveerd. Zie het voorbeeld van Wickevoort.

o   Jongeren denken mee. We vragen jongeren om mee te denken over de inrichting van onze voedselomgeving door bijvoorbeeld projectopdrachten uit te zetten op basisscholen, middelbare scholen en ROC’s.  We maken afspraken met supermarkten en horeca over hun aanbod Als gemeente willen we natuurlijk bovenaan de lijstjes van gezondste supermarkt en gemeentes terecht komen. Daarover gaan we in gesprek met supermarkten en horeca.

o   Rondom scholen en sportverenigingen geen fastfoodketens en ongezonde reclames. Zodra het mogelijk is qua regel- en wetgeving, passen we de omgevingsverordeningen aan zodat de omgeving van scholen en sportverenigingen zo gezond mogelijk worden.

o   We verbinden agrariërs en veehouders met school
De gemeente stimuleert die verbinding, bijvoorbeeld via NMCX. Wie kan immers beter uitleggen hoe een wortel op je bord terecht komt of waarom die wortel zo gezond en lekker is als de agrariër zelf.

We willen dat de gemeente het voortouw neemt

Met het eigen inkoopbeleid geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Dat betekent gezonde, lokale, seizoensgebonden voeding in:
o   Kantines en op evenementen van de gemeente en gemeentelijke instellingen o Op scholen, voor een gezond ontbijt en een gezonde lunch
o   Op festivals, waar via vergunning gezonde en duurzame voeding wordt gestimuleerd Gezond en duurzaam voedsel betekent:
o   Minder dierlijke, meer plantaardige eiwitten. o Koop zoveel mogelijk lokaal en via korte keten  o Voedselaanbod is zoveel mogelijk seizoensgebonden
o   Minder voedselverspilling door ander uiterlijk niet af te wijzen en reststromen te gebruiken
o   Maak gebruik van keurmerken als EKO en Beterleven  o Minder bewerkte producten
o   Voeg innovatieve producten als zeewier, algen, havermelk etc. toe
o   Verminder verpakkingen waar mogelijk o Upcycle en recycle waar mogelijk

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.