Verantwoord betalen wat nodig is; een kwestie van kiezen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

D66 voelt zich verantwoordelijk om gezonde gemeentefinanciën na te streven. Bij financiële keuzes wordt daarom duurzame economische groei en een inclusieve samenleving als maat genomen.
De financiële huishouding van de gemeente Haarlemmermeer staat, net als veel andere gemeenten, voor grote financiële uitdagingen de komende jaren. Dit komt onder andere door de hoge kosten op het gebied van jeugdzorg, de financiële effecten van de coronacrisis, de (tijdelijk) teruglopende inkomsten uit onder meer de toeristenbelasting en het feit dat de gemeente jarenlang kosten voor onderhoud en beheer niet heeft meegenomen in de begroting. 

Het college heeft in 2021 een groot pakket aan bezuinigingen voorgesteld om de komende jaren 13 tot 15 miljoen euro te besparen. Deze bezuinigingen raken vooral maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn zoals Meerwaarde, Sportservice en kleine organisaties met een subsidie vanuit de gemeente. Vanuit de gemeenteraad heeft de fractie van D66 zich hard gemaakt om deze bezuinigingen te voorkomen. Zeker omdat niet duidelijk is wat de maatschappelijke gevolgen zijn als deze voorzieningen worden afgebroken zonder er een alternatief tegenover te zetten. De extra middelen die het Rijk inmiddels heeft verstrekt hebben er nog niet toe geleid de bezuinigingen na 2022 terug te draaien. Daarom heeft de fractie ook tegen de begroting gestemd voor de jaren 2022-2025.

Op dit moment loopt een landelijk onderzoek dat moet uitwijzen hoeveel gemeenten structureel extra nodig hebben voor jeugdzorg. We zetten ons in voor extra geld voor Haarlemmermeer. D66 vindt dat de gemeente moet blijven zoeken naar alternatieve mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven voor Haarlemmermeer, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de maatschappelijke voorzieningen die van groot belang zijn voor onze inwoners en ondernemers. Daarbij horen alle opties op tafel te liggen zoals het tijdelijk verhogen van OZB, extra inkomsten uit de toeristenbelasting, reclame-inkomsten en het lobbyen in Den Haag en Brussel voor extra gelden voor de energietransitie bieden hiervoor voldoende kansen. 

Voor een gedegen financieel beleid zullen er keuzes gemaakt moeten worden; verantwoord, slim en met lef. Belangrijke punten hierbij zijn; minder bureaucratie, meer vertrouwen, simpele kaders, duidelijke resultaten, en afspraak is afspraak.  Daarnaast zet D66 zich in voor een transparante, actuele en wendbare gemeentebegroting waarbij het voor alle inwoners duidelijk is hoe het met het de financiële huishouding van onze gemeente is gesteld.

Duurzaamheid voor alles

o   D66 vindt het belangrijk dat alle financiële keuzes worden getoetst aan het effect op milieu en sociale aspecten en pas daarna op de prijs. 
o   Verder wil D66 het risicomanagement versterken, waarbij vooraf voor alle projecten een weloverwogen inschatting wordt gemaakt van de financiële risico’s en bijbehorende tegenmaatregelen.
 

Naast besparingen ook inzetten op meer inkomsten, zo blijft de gemeentelijke huishoudportemonnee in balans.

o De gemeentelijke activiteiten zonder maatschappelijk effect of meetbare resultaten horen wat D66 betreft niet thuis in de gemeentelijke begrotingen en moeten worden stopgezet. Gemeentelijke activiteiten waarvan nut en noodzaak niet duidelijk is moeten, wat D66 betreft, worden geëvalueerd, alvorens tot beëindiging of voortzetting wordt besloten.
o   Discussies over kostenbesparingen zullen in de komende periode binnen de gemeenteraad worden gevoerd. D66 wil dat deze discussies hand in hand gaan met discussies over het verkrijgen van meer inkomsten waarbij de volgende uitgangspunten van belang zijn:
o   Toekomstige grondexploitaties moeten winstgevend zijn
o   De verkoop van vastgoed dat de gemeente niet dient, bijvoorbeeld omdat het aanhouden ervan meer kost dan dat het opbrengt, genereert extra inkomsten en moet worden onderzocht.  
o   Extra inkomsten worden gegeneerd op basis van het principe de gebruiker betaalt (bijvoorbeeld toeristenbelasting) in plaats van een algemene lastenverzwaring.
o   Haarlemmermeer blijft een aantrekkelijke gemeente voor haar inwoners. Dit betekent dat de lasten voor inwoners en bedrijven van onze gemeente niet of zeer beperkt mogen stijgen
o   D66 wil dat de mogelijkheid van Europese subsidies ter dekking van gemeentelijke projecten (bijvoorbeeld op het gebied van klimaat) met voorrang wordt onderzocht.

Als gemeente communiceren we inclusief en toegankelijk

D66 vraagt de gemeente om duidelijk en toegankelijk te communiceren. Dit gaat over alle vormen van communicatie: spreken, schrijven en ook digitaal. 
o   Hoe toegankelijk de website is kan de gemeente toetsen met de instrumenten van de  branchevereniging, de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat is nu nog niet  gebeurd maar zou wat D66 betreft wel moeten. 
o   Vooringevulde formulieren en een soepel login proces, maken het onze inwoner zo makkelijk mogelijk.
o   De geschreven en digitale communicatie is beschikbaar in meerdere talen. Voor het goed overbrengen van de informatie vindt D66 belangrijk dat vaker infographics, animaties etc. gebruik worden.
o   D66 wil dat de gemeente een gebruikerspanel instelt om de kwaliteit van gemeentecommunicatie te toetsen en te verbeteren.

De gemeente gaat meningen digitaal peilen

De gemeente peilt sinds 2021 steeds vaker de meningen van inwoners digitaal via instrumenten zoals de Swipocratie. Deze tool levert waardevolle inzichten op en in samenwerking met het Podium voor Architectuur wil D66 de komende jaren het digitaal peilen verder ontwikkelen om zoveel mogelijk inwoners te betrekken.

De gemeente gaat verstandig om met data en algoritmes

Steeds vaker zal de gemeente gebruik maken van algoritmes en data-analyses bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Dat is niet zonder risico’s. Mensen komen in de knel of verkeerde aannames in de data leiden tot verkeerde uitkomsten. Het is zaak alert te zijn.
o   D66 wil dat de gemeente helder is over het gebruik van algoritmes en de risico’s die daarmee verbonden zijn en hierover verantwoording aflegt.
o   Nieuwe technologie of innovatief gebruik van data kunnen leiden tot ethische dilemma’s. D66 wil graag dat de gemeente hierover kan klankborden met een nog in te stellen onafhankelijke ethische commissie.
o   En bij beslissingen die gebaseerd zijn op algoritmes en die ingrijpende gevolgen hebben voor inwoners zal steeds in laatste instantie niet de machine maar de mens beslissen.
o   Natuurlijk moet de basisveiligheid van de website op orde zijn. D66 verwacht dat de  gemeente hier meer aandacht aan zal besteden, evenals het waarborgen van cybersecurity

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Toont 0 van 0