Wat voor gemeente willen we zijn?

Wat voor gemeente willen we zijn?
Daar draaide het gesprek in de gemeenteraard om tijdens de sessie over de strategische heroriëntatie, oftewel de ombuigingen om. D66 is kritisch op dit proces, en de wijze waarop het college nu met een voorstel tot 15 miljoen aan bezuigingen willen komen.
Er was veel protest afgelopen week voor het raadhuis, en veel insprekers in de raad gaven een duidelijk signaal af. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat jeugd, zorg en welzijn  keihard getroffen worden met dit voorstel.

De sterke sociale basis in Haarlemmermeer
Haarlemmermeer is een gemeente waar we trots op kunnen zijn en waar we fijn wonen en werken. We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in een sterke sociale basis waarin we naar elkaar omkijken en onze kwetsbare inwoners helpen waar nodig. We zijn een gemeente met een goed functionerende sport infrastructuur voor jong en oud. Met veel activiteiten en in nauwe samenhang met het onderwijs en de vele verenigingen in Haarlemmermeer wordt hier ook de basis gelegd voor een gezonde leefstijl.  En het bevorderen van kansengelijkheid. Iets waar we ons sinds de corona pandemie nog meer bewust van zijn geworden. Er is nota bene op 17 mei nog een Lokaal Preventieakkoord ondertekend.
“Maatschappelijke voorzieningen zijn geen aan en uit knop, maar zijn cruciaal en vormen de basis van de gemeente die we zijn”

Strategisch de rekening doorschuiven
Dit voorstel heet een strategische heroriëntatie, maar D66 kan de strategie erin niet ontdekken. Er is geen visie, geen integrale samenhang tussen de verschillende onderdelen en geen doorkijk naar waar we straks als gemeente willen staan. Boekhoudkundig een mooie rekensom, maar de maatschappelijke effecten van het doorschuiven van deze rekening worden buiten beschouwing gelaten. Onze samenleving staat niet centraal.
Wat nu opvalt is dat 2 beleidsterreinen worden ontzien: Woningbouw en bereikbaarheid. Is dat toeval? Of kunnen we hiermee conclusies trekken uit de verhoudingen binnen dit college?
Tijd en ruimte om het gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden

D66 heeft eerder al gezegd  dat een duidelijk financieel beeld als uitgangspunt moet dienen om dit gesprek echt te kunnen voeren met elkaar. En die onzekerheid over het meerjarenbeeld is onverminderd groot. Haarlem en Zandvoort kiezen er bewust voor om eerst meer duidelijkheid vanuit de rijksoverheid te krijgen over de compensatiegelden op het gebied van de jeugdzorg en corona. En pas dan een concreet pakket maatregelen aan te bieden aan de raad. Kan het college uitleggen waarom wij niet méér rust en ruimte in dit proces kunnen brengen? Zodat er ook een gesprek met alle belanghebbenden gevoerd kan worden en er gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden? Die handreiking hebben we toch ook gehoord van de vele insprekers. En dat lijkt ons toch wel het minste dat we als bestuur kunnen en moeten doen.

Wat vindt D66 van de voorgestelde ombuigingen?
Woningbouw
ontzien we want we hebben huizen nodig. Maar mensen moeten wel een huis kunnen betalen. En een toename van het aantal inwoners in onze gemeente betekent ook een toename van de taken die de gemeente heeft uit te voeren. We kunnen constateren dat we daar nu al niet volledig aan voldoen. Hoe denkt het college dit te dan te kunnen financieren?
Het lijkt ons ook essentieel dat we als gemeente geld verdienen met de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, en niet dat wij de kosten voor onze rekening nemen en de projectontwikkelaars er flink op vooruit gaan.
D66 kan zich vinden in het stoppen van het kunstwerk Ida voor Park21.
Het innen van reclamebelasting vinden we een goede  manier om meer inkomsten te genereren, dus laten we daar nu ook werk van gaan maken.
Het versnellen van de verkoop van niet-kernvastgoed van de gemeente staan we ook volledig achter. Jammer is het wel dat een meerderheid van de raad, zonder D66, pas zelf nog besloten heeft om het Molenaarshuisje met een verwachte marktwaarde van meer dan een half miljoen euro niet te verkopen, maar om te behouden als essentieel vastgoed.

Waar wil D66 naar kijken?  
D66 pleit ervoor om tijdelijk de OZB te verhogen als gemeente Dat is niet iets waar we de komende jaren aan vast hoeven te zitten, maar je kunt het wel tijdelijk inzetten om de lasten en lusten in balans te krijgen met elkaar. In tijden van bezuinigingen en grote tekorten zou dit onderwerp geen taboe moeten zijn.
Laten we vooral als gemeente en bestuur ook kijken naar ons zelf. De tijdelijke verhuizing in verband met het nieuwe raadhuis en de vele miljoenen die daar mee gemoeid zijn, dat hoort ook onderdeel te zijn van deze afwegingen. D66 zei het al eerder: wat ons betreft wordt geen onderwerp in dit gesprek ontzien. Hier kan ook een besparing in worden gevonden.
De personele kosten, met een hoge omloop en externe inhuur is een blijvend punt van zorg. Ook daar valt nog veel winst te behalen.
En heeft de raad zo’n hoge jaarlijkse fractievergoeding nodig? Wat ons betreft kan hier ook over gesproken worden. En kunnen we dit bedrag naar beneden bijstellen.

Hoe nu verder?
Dit stuk is nog lang niet gereed voor de raad om een afgewogen keuze te kunnen maken. We kunnen niet de weg van de minste weerstand kiezen als we het over zo’n belangrijk onderwerp hebben. We gaan bij de voorjaarsnota op 1 juli verder met elkaar in gesprek.  Maar wat D66 betreft gaan we niet bezuiningen op die maatschappelijke voorzieningen die er juist voor zorgen dat Haarlemmermeer zo’n fijne gemeente is om in te wonen en te werken.