Onbestaanbaar dat er een actieplan zonder actie wordt voorgesteld

Er ligt nu eindelijk een actieplan geluid waarbij het college constateert dat er ondanks 36 knelpunten geen actie mogelijk is. Dat is natuurlijk toch een beetje jammer en de vraag is dan ook: kan dat ook anders? Wat D66 betreft zeker wel.
 
Geluidsbelasting is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van onze gemeente, dat is iets dat inwoners kunnen ervaren. Dus we moeten altijd kijken wat we kunnen doen om het te verminderen. We missen dan ook nog een beetje de integrale blik op zaken, maar ook: wat is er breder dan alleen maar iets doen om het autoverkeer geluid te verminderen?
 
Breder pakket aan maatregelen

D66 mist in het stuk wat we kunnen doen om stillere bussen te stimuleren, elektrische voertuigen, het vergroenen van bermen.
 
Gerdien Knikker, fractievoorzitter D66: ”Ik heb in actieplannen van andere gemeenten gekeken en daar zie ik toch allemaal best mooie ambities naar voren komen waarbij bijvoorbeeld goed in beeld wordt gebracht wat het doet met de intensiteit van het geluid van wegverkeer als je alleen al die bermen stukken vergroent. Want dat dempt het geluid, dat maakt het zachter. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En volgens mij is het slim om allerlei dingen te combineren om die verkeersoverlast te verminderen en dat zie ik niet terug in dit actieplan. Dat is wel een gemis.”
 
Berekeningen en ondervonden hinder van onze inwoners
Daar komt bij dat het over berekeningen gaat dus het is allemaal niet op basis van meetbare dingen, maar op basis van berekeningen. Maar volgens ons is het heel interessant om juist in kaart te brengen wat inwoners hier ervaren want de relatie tussen de te berekenen geluidsoverlast en de ervaren hinder, kan ook mooie inzichten opleveren. We zien nu alleen maar knelpunten op basis van berekeningen, maar wij zou het wel mooi vinden om knelpunten te zien die corresponderen met wat onze eigen inwoners vinden.”
 
We missen ook die samenhang met wat er van het rijk is in het kader van de luchtvaart natuurlijk want bij een geluidskaart hoort natuurlijk dat we alles integraal in beeld brengen en dat gebeurt nu niet.
 
Ook als het gaat om stiltegebieden. Er zijn veel meer mogelijkheden dan de grootschalige waterleidingduinen die nu genoemd worden, zoals parkjes en hofjes. Dus ook daar missen we: wat is er in beeld gebracht van eventuele mogelijkheden? Andere gemeenten nemen deze punten ook op in de actieplannen en wij pleiten ook voor meer aandacht hiervoor.
 
En vervolgens hebben we een opeenstapeling van geluid. Er wordt gesteld dat in het kader van de Omgevingswet wordt gewerkt aan een beleid voor geluid, maar er wordt niet gezegd wanneer we dat dan kunnen verwachten. Want wij denken dat juist die opeenstapeling van geluid namelijk heel belangrijk is om een beter beeld te krijgen van de overlast die er is. Dus ook dat missen we.
 
Timing en vooruitblik
En dan de timing. We moeten nu iets vaststellen over een stuk dat al vanaf 2018 loopt waarmee we nu nog twee jaar een actieplan hebben. We moeten heel snel overgaan naar ‘wat is dan volgende actieplan en wat willen we daar dan aan meegeven?’ Zodat we aan de voorkant vast kunnen ophalen wat we daar dan belangrijk vinden.