Wonen

Het parochiehuis in Bakel Beeld: Yamilla Azdad

De krapte op de woningmarkt is voor iedereen een zorg. De term ‘bouwen, bouwen, bouwen’ vinden wij te algemeen. Het gaat namelijk niet alleen om hoeveelheid woningen maar ook vooral om passende woningen bij de verschillende behoeften aan huisvesting. Hiervoor is in onze gemeente nog te weinig aandacht en beleid ontwikkeld. Wij willen daar maatwerk passend bij de behoefte van onze inwoners en in nieuwe mogelijkheden denken. De inbreng van onze eigen inwoners willen we hierin veel meer centraal stellen en meenemen in nieuw beleid en ontwikkeling

 • In elk bouwproject worden alle woonvormen van sociale huur tot duurdere koopwoningen gerealiseerd om voor doelgroepenspreiding te zorgen. De naleving van de verdeelsleutel uit de woonvisie is geen optie meer, maar een randvoorwaarde! We willen dat de 25% norm voor sociale huurwoningen strikt toegepast wordt ervan. 
 • We bouwen ook specifiek en voldoende huizen in de categorie middenhuur en sociale koop. We komen namelijk ook woningen te kort voor mensen met inkomens die te hoog zijn voor sociale huur en te laag zijn om een woning te kopen en hierdoor tussen wal en schip vallen. Door juist voor deze groep te bouwen komen er weer sociale huurwoningen vrij voor de mensen die het echt nodig hebben. 
 • We bouwen meer 1-persoons, 2-persoons en seniorenwoningen.
  De samenstelling van huishoudens is veranderd, waardoor er een andere vraag is naar woningen. Ook dit nemen wij mee in de bouwplannen, om de zo belangrijke doorstroming te garanderen.
  We zetten in op nieuwe woonvormen als (tijdelijke) Tiny houses voor starters. 
 • Het opnemen van collectieve woonvormen in de ruimtelijke plannen.
  We luisteren hier naar initiatieven die vanuit onze inwoners naar voren komen, bijv. woongroep-projecten vanuit een duurzaamheidsvisie en zorghofjes.
 • We voeren regels in voor een maximale huur voor huizen in de vrije sector. 
 • Huisvesting en maatwerk voor senioren verder ontwikkelen.
  Er komen meer woningen die geschikt zijn voor mantelzorg.
  We treffen een algemene parapluregeling om in bestemmingsplannen afwijkingen te kunnen maken voor pre-mantelzorghuisvesting (met vereisten van een minimale leeftijdsgrens van 67 jaar en een sociale relatie).
  Een verhuiskosten-regeling voor het verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een kleinere (demotiewoning).
 • Circulair bouwen wordt de norm.
  Grondstoffen en bouwmaterialen worden hergebruikt vanuit sloopwerkzaamheden. In een openbare database wordt vastgelegd wat er is, zodat bouwers kunnen inschatten welke materialen er zijn. 
 • Met het splitsen van woningen kunnen bestaande woningen intensiever gebruikt worden. 
 • Voor de arbeidsmigranten die we (ook in de toekomst) hard nodig hebben bouwen we een hotel voor tijdelijke huisvesting waarin menswaardigheid vooropstaat en niet het verdienmodel. Hierdoor voorkomen we misstanden van teveel mensen in één huis en komen er ook weer huizen vrij voor de inwoners van Gemert-Bakel. 
 • Inzetten op energie-neutrale nieuwbouw.
  We zeggen vaarwel tegen energie uit fossiele brandstoffen. Nieuwe huizen verbruiken minder energie dan er wordt opgewekt door zonnepanelen, zonneboilers, waterpomp e.d.
 • We vernieuwen de ‘ruimte voor ruimte’ kaart.
 • De ‘ruimte voor ruimte’ regeling houdt in dat stoppende boeren in ruil voor de sloop van bedrijfsgebouwen bouwkavels krijgen toegewezen. Daardoor ontstaan her en der in het buitengebied bebouwingsclusters. We willen teveel versnippering tegengaan door het aanwijzen van geschikte ‘ruimte voor ruimte’ gebieden waar dit mogelijk wordt.
 • We willen naar een toekomstbestendige ontwikkeling van het kasteelgebied, maar niet ten koste van alles.
  Het kasteel van Gemert en het gebied eromheen heeft een uniek karakter en een plaats in de harten van onze inwoners. We willen extra bebouwing tot een minimum beperken en qua karakter passend laten zijn bij de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. We willen het gebied maximaal open stellen voor recreatief gebruik en toeristische aantrekkingskracht.