Ondernemen voor de toekomst

De Laurentia molen, een korenmolen uit 1890 in Milheeze Beeld: Yamilla Azdad

In Gemert-Bakel bestaat een groot ondernemend, initiërend  en organiserend vermogen en daar mogen we trots op zijn. Trots op zijn, zuinig op zijn, maar vooral ook verder willen stimuleren en ondersteunen.  Verder helpen om te groeien, verder helpen in een snel veranderende wereld.  Verder helpen naar het ondernemerschap van de toekomst.
Met uitzonderlijke economische drijfkrachten in onze directe omgeving (high tech, automotive, agrifood etc.) en een lokale ondernemerscultuur waarbij samenwerken, actiegerichtheid en betrokkenheid bij de gemeenschap veelvuldig naar voren komen, zien we grote en kleine ondernemingen in Gemert-Bakel starten, neerstrijken, blijven en groeien. Een prachtig en stevig fundament en een groot zelf-organiserend vermogen voor ontwikkeling.  Dat fundament willen we vanuit D66 steunen, verder ontwikkelen en verduurzamen.  Faciliteren, stimuleren en ontlasten zijn daarbij kernwoorden.

 • Nieuwe bedrijfskavels (op maat) aanbieden.
  Door dit aan te bieden vergroten we de ontwikkel- en startmogelijkheden van ondernemers.
 • Werken aan bereikbaarheid.
  Veel inwoners ervaren dagelijks grote vertragingen in het woon-werkverkeer.
  In samenwerking met buurgemeenten en provincie willen en móeten we de knelpunten op de N279, N272 en de Beekse Brug oplossen. Wij willen ook een snelbusverbinding op de politieke agenda zetten want wij vinden de Openbaar Vervoer voorzieningen ondermaats.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) toepassen en stimuleren.
  We letten als gemeente bij inkoop niet alleen op de prijs van wat we kopen, maar ook op de effecten op milieu en sociale aspecten. Deze vorm van werken stimuleren we ook bij lokale ondernemers. We bevorderen het sociaal ondernemerschap en promoten duurzaamheidscertificering voor horeca en recreatielocaties.
 • Als gemeente Social return criteria vaker op (laten) nemen in de aanbestedingstrajecten van onze gemeente. Social return is een afspraak binnen een aanbesteding om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook willen we bedrijven in onze gemeente blijven stimuleren om hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Mooie voorbeelden zijn er al, maar er kan echt nog meer gebeuren (door verbinding tussen hulpverleners en bedrijven en het onderzoeken van de mogelijkheden van een stimuleringsfonds). 
 • Verbondenheid stimuleren en verbinding met andere initiatieven versterken.
  We vinden de samenhang in onze gemeente heel erg belangrijk. Het zijn de mensen naast je in je buurt waar je mee op trekt, die je tegenkomt in de verenigingen en in de winkel. We stimuleren dat we elkaar beter gaan leren kennen door bewoners te betrekken bij hun eigen buurt. We doen dat als er bijvoorbeeld een verandering op til is (bijvoorbeeld als de straat wordt opgeknapt, of als er vanuit een buurt of straat een goed idee wordt aangedragen.) De gemeente stelt zich dan op als partner die samen met de buurt nadenkt over wat er handig is. Immers, u kent zelf uw buurt het best! Dat doen we ook voor onze ondernemers die de drijvende kracht achter onze mooie dorpen zijn;
  Denk daarbij aan ondernemersverenigingen in de kernen, centrum manager, toeristisch-recreatieve bedrijven,  Brainport Eindhoven, Innovatiehuis de Peel.
 • Pro-actief aan de slag gaan met de centrumontwikkeling van Gemert, Bakel, Milheeze.
  Hier gaan winkelen, wonen, beleven en recreëren samen en versterken elkaar.
 • In de energietransitie lokale initiatieven en lokaal eigenaarschap bevorderen.
  De energietransitie brengt veel uitdagingen en verplichtingen met zich mee, maar biedt ook economische kansen. We willen die maximaal benutten. We doen dat door actief te steunen dat er platforms komen voor mensen om zich aan te sluiten als ze bijvoorbeeld zelf willen investeren in zonnevelden of windmolens in plaats van commerciële ontwikkelaars. Ook willen we nog meer informatie en kennis overbrengen zodat bewoners in onze gemeente handelingsperspectief hebben in de energie en warmte transitie; Wat kunnen we nu zelf gaan doen? En waar kan de gemeente mee helpen en gaat de gemeente helpen? En snappen we nu wat er gaat geburen de komende jaren? Die vragen willen we voor gaan beantwoorden met concrete acties bij u in de buurt! 
 • Stimuleren van een circulaire en biobased economie.
  Hergebruik van producten en terugwinnen van grondstoffen is van groot belang voor onszelf en de planeet waarop we leven, willen we een duurzame toekomst tegemoet gaan. Hier zetten we in op bedrijventerreinen, energiezuinigheid en hergebruik van materialen. We doen dit door scherp te kijken naar de kansen die er liggen en gaan stimuleren dat mensen met elkaar het gesprek aan gaan. Dat geeft ook veel nieuwe ondernemerskansen!
  Waarom het nog niet gebeurt? Vraagt u dat maar eens aan het huidige college!
 • Actief helpen van bedrijven in de agrarische sector.
  We willen deze bedrijven verder helpen in de omvorming naar nieuwe schonere bedrijfsvoering of helpen in de transitie naar nieuwe functies. Er zijn meer dan 300 stoppende boeren in onze gemeente! Dat is een enorme opgave! Wat gebeurt er nu voor hen? We willen niet alleen aangeven dat er problemen zijn! We willen dat er actief gekeken wordt naar wat de echte kansen voor personen, families zijn die om willen. Coalitie van de mensen die willen. Dat zoeken we! Hierin stimuleren we biologische en kleinschalige initiatieven.
 • Verbeteren infrastructuur elektrisch verkeer.
  Vooral in de centra van de kernen zijn er veel huizen waar geen individuele laadpunten kunnen worden aangelegd. Op de algemene parkeerplaatsen in de centra plaatsen we lantaarnpalen met geïntegreerde oplaadpunten. We willen dat deze middels keurmerken veilig en inpasbaar zijn in ons straatbeeld en bijvoorbeeld parkeergarages.
 • We steunen kringloopbedrijven en repair-shops.
  We willen weg van de ‘wegwerpmaatschappij’. Daarom omarmen we de kringloopbedrijven en repair-shops, zodat producten een tweede leven krijgen. We zullen vanuit de gemeente actief sturen op hergebruik en lokale initiatieven en platforms promoten op dit gebied. Ook willen we de oude rommelmarkten weer terug zodra Covid dit weer enigszins toelaat! We hebben die gemist! 
 • Daar waar mogelijk streven naar minder of eenvoudigere regels.
  Nu zijn er nog te veel regels die naast of langs elkaar door lopen. Dat moet beter! We gaan de regelgeving efficiënt inrichten en toepassen waardoor doorlooptijden beperkt worden en ondernemers de gemeente als faciliterend en richtinggevend ervaren en minder als beperkend. Geen betuttelende regels die ondernemers op extra kosten jagen.
 • D66 staat voor innovatie op het land en in het water, voor productie waar dit lokaal kan. Wij willen de initiatieven die iets toevoegen aan bijvoorbeeld de lokale productie van voeding en gebruiksartikelen ondersteunen. Vormgeven aan de lokale uitvoering van het water- en bodemplan van de provincie en de gebiedsregisseurs van de gemeente daar verder op inzetten. D66 streeft er naar dat de gemeente burgers actiever gaat bereiken en dat zij vindbaar is voor vraagstukken. Er is veel expertise aanwezig binnen het gemeentehuis. Deze deskundigheid mag ook directer benaderbaar en inzetbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers. 
 • Onze gemeente heeft veel te bieden aan bezoekers die komen recreëren. Dit genereert directe inkomsten voor ondernemers in de recreatieve sector, maar ook indirect komt dit ten goede aan onze gemeente en gemeenschap.  Wij willen dan ook stappen zetten om recreatie en toerisme verder te bevorderen door de uitvoering en ondersteuning van de Visie op toerisme en recreatie van de lokale VVV Gemert-Bakel die in 2021 aan het gemeentebestuur is aangeboden.