Kansengelijkheid voor iedereen

De Latijnse school in Gemert Beeld: Yamilla Azdad

Gelijke kansen op school, gelijke kansen in de samenleving, gelijke kansen op werk, gelijke kansen op wonen.
D66 maakt zich sterk om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren. Dan hebben we het over gelijke rechten maar ook over gelijke plichten. Gelijke rechten in de zin dat elke inwoner op een gelijkwaardige manier de kansen die het leven biedt kan benutten. Gelijke behandeling en inclusiviteit zijn voor ons vanzelfsprekend. Gelijke plichten in de zin van je steentje bijdragen in de samenleving. Dit kan bijv. door vrijwilligerswerk, ondernemen én zorgen voor werkgelegenheid, versterken van burgerparticipatie.

 • Gratis voorschools ontbijt voor álle kinderen in het basisonderwijs faciliteren.
  Kinderen die opgroeien in een arm gezin gaan heel vaak naar school zonder ontbijt. Een ontbijt op school zorgt voor een gezamenlijk start, ze kunnen zich beter concentreren en hebben daardoor meer kans op succes.
 • Sport- en cultuurpas invoeren voor kinderen wiens ouders het niet kunnen betalen.
  Sport en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daar waar geen financiële ruimte is willen wij kinderen structureel de mogelijkheid bieden om hieraan deel te nemen, in samenwerking met Stichting Leergeld Gemert e.o.
 • Huiswerkbegeleiding voor kinderen in het voortgezet onderwijs, in situaties waar de thuisomgeving te weinig mogelijkheden biedt. Deze situaties kunnen ontstaan door financiële redenen, maar ook door praktische omstandigheden in de thuisomgeving.
 • Zorgen voor kwalitatief goede huisvesting van al onze scholen.
  We willen er voor zorgen dat er voldoende scholen zijn én blijven. Scholen voldoen aan de eisen van deze tijd qua huisvesting en voorzieningen. 
 • Wegnemen van administratieve belemmeringen die initiatieven, waarin het samen zijn en samen doen worden gestimuleerd, vertragen.
  Denk hierbij aan initiatieven van welzijnsorganisaties, verenigingen en stichtingen, die als doel hebben het bevorderen van actieve deelname en betrokkenheid in de maatschappij.
 • Eenvoudige en overzichtelijke regels, processen en procedures en voorzieningen. Ze dienen om te helpen, ze mogen geen belemmering vormen. D66 wil de communicatie hierover tussen gemeentelijke overheid en inwoners verbeteren en bevorderen, zowel fysiek als digitaal.
 • Statushouders versneld opnemen in het arbeidsproces.
  Dit helpt hen bij de integratie, het leren van de taal en het opgenomen worden in en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. We willen daarbij zoveel mogelijk aansluiten op hun werkervaring en kennis. Ook willen we de aansluiting met de vraag op de arbeidsmarkt versterken. 
 • We borgen de burgerparticipatie in onze besluitvorming.
  Wij zien burgerparticipatie als een voorwaarde om mensen te betrekken bij het maken van lokaal beleid. Samen keuzes maken! Door duidelijk van te voren te communiceren hoe we de burgerparticipatie inzetten voorkomen we teleurstellingen achteraf.
 • We willen stimuleren dat inwoners meer regie nemen over hun eigen leefomgeving (straat, wijk). Eventuele besparingen die dit soort initiatieven opleveren voor de gemeente willen wij teruggeven  aan diezelfde inwoners in de vorm van subsidies van activiteiten of voorzieningen.
 • Er komt een kinderraad voor kinderen vanaf groep 8. Kinderen denken anders dan volwassenen en komen vaak met simpele oplossingen waar niet aan gedacht wordt. De kinderraad wordt geraadpleegd voor al lopende onderwerpen, maar kunnen ook onderwerpen op hun eigen agenda zetten. Meedenken over lokale onderwerpen die hen raken vergroot hun betrokkenheid bij de leefomgeving en politiek.
 • We voeren het Sprekersplein in.
  Burgers kunnen een onderwerp inbrengen en daar in een open dialoog met raadsleden en wethouders over discussiëren.
 • Als gemeente Social return criteria vaker op (laten) nemen in de aanbestedingstrajecten van onze gemeente. Social return is een afspraak binnen een aanbesteding om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook willen we bedrijven in onze gemeente blijven stimuleren om hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Mooie voorbeelden zijn er al, maar er kan echt nog meer gebeuren (door verbinding tussen hulpverleners en bedrijven en het onderzoeken van de mogelijkheden van een stimuleringsfonds). 
 • Armoede zo goed en vroegtijdig mogelijk herkennen, bestrijden en waar mogelijk voorkomen. Hiervoor is een sluitende en geïntegreerde aanpak nodig. D66 blijft de gemeente aansporen om de daartoe opgerichte taskforce te stimuleren en ondersteunen. Het kan niet zo zijn dat in een welvarend land als Nederland mensen voor langere tijd onder de armoedegrens leven. En dat kinderen opgroeien in armoede machteloos en zonder perspectief aan de zijlijn moeten blijven staan.