Gezondheid, welzijn en armoede

Processiepark Handel Beeld: Yamilla Azdad

De samenleving is letterlijk dat: ‘samen – leven’. Iedereen doet mee, zowel economisch als sociaal. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid gaan hand in hand. Het vertrouwen in de eigen kracht van mensen is groot. Inwoners, professionals en vrijwilligers krijgen meer regie op de invulling van de maatschappelijke vraagstukken en (individuele)problemen. Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ is dit de beste aanpak om tot een gemeenschap  te komen waar iedereen meetelt en ieders talent ertoe doet. Inwoners, professionals en vrijwilligers hebben niet alleen vragen en klachten, ze komen ook met ideeën, initiatieven en hulp aanbod. Preventie Is hierbij een belangrijk begrip. Niet alleen ‘zorgen voor’ maar veel meer ‘zorgen dat’. Partijen die n actief bezig zijn op het gebied van gezondheid en welzijn, veiligheid, (digitale) laaggeletterdheid worden door de gemeente actief gestimuleerd om op wijk/buurtniveau samen te werken en de krachten te bundelen. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, KBO kring Gemert-Bakel, Stichting Dorpsondersteuning,Steunpunt Mantelzorg,Zorgcooperatie Gemert, de bibliotheek Lage Beemden, GGD Zuidoost Brabant, consultatiebureaus, onderwijs, sportorganisaties, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen werken zo samen aan een integrale, sterk op preventie gerichte aanpak. D66 streeft naar een gemeenschap waar iedereen mee télt en meedoet. We leven, leren en werken samen en hebben een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Het maakt daarbij niet uit of je wieg in Gemert-Bakel heeft gestaan, of dat je later naar Gemert-Bakel  bent gekomen om te studeren of te werken, voor de liefde of als vluchteling. Iedereen heeft een toekomstperspectief. Het uitgangspunt binnen vraagstukken op het sociale domein is tweeledig. Ten eerste staat de inwoner  centraal. Het gaat niet om een organisatiemodel, het gaat om de Gemert-Bakelnaar. Het tweede element is het financiële vraagstuk. Het sociaal domein omvat ongeveer de helft van de totale gemeentelijke uitgaven. Het is van belang om bij het centraal stellen van de inwoner ook te sturen op de beheersing van geld. Zonder een heldere visie en daaruit voortvloeiende kaders komt de vraag van de inwoner onder druk te staan. Binnen die visie staan begrippen als burgerparticipatie, dorps- en wijkgericht werken, preventie, afstemming met regionale en lokale samenwerkingspartners, nadruk op werken vanuit de nulde-lijn, laagdrempeligheid, presentiebenadering, menslievende zorg, informatie en wederkerige communicatie centraal.
De manier waarop de uitdagingen in het sociaal domein zijn georganiseerd moeten aansluiten bij de vragen van de bewoners en bij signalen die vroegtijdig worden opgevangen door inwoners en professionals. De toenemende kloof tussen rijk en arm en de (verborgen) armoede die daar het gevolg van is baart ons zorgen. Het toenemend aantal kinderen dat opgroeit in armoede en de gevolgen daarvan voor hun toekomst moet een belangrijk aandachtspunt blijven voor onze gemeenschap.
D66 Gemert-Bakel  vertrouwt op de eigen kracht en zelfbeschikking van mensen. Maar beseft natuurlijk ook dat er inwoners zijn voor wie dat minder vanzelfsprekend is, en natuurlijk zijn we er ook  voor hun behoeftes en vragen. 
Veruit de belangrijkste opvatting binnen het sociaal domein is dat we er samen naar streven dat iedereen de kans heeft om mee te doen. En dat we voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, immers: D66 laat iedereen vrij maar niemand vallen. Gemert-Bakel is een plaats voor jong en oud waar iedereen zich thuis moet voelen. Waar mogelijkheden zijn om te wonen, om onderwijs te volgen, te leven, te werken ( betaald of via zinvolle dagbesteding) , talenten te ontwikkelen en te recreëren Een gevarieerd aanbod op het gebied van hulpverlening, onderwijs, sport en cultuur is daarom belangrijk.   
   

 • Een permanent, actueel en zinvol inzicht in het sociaal domein van de gemeente. Dat inzicht is nodig om te bepalen welke maatregelen zinvol zijn en welke niet, om te bepalen welke financiële middelen daar bij horen, om sturen binnen het sociaal domein mogelijk te maken. 
 • Burgerparticipatie binnen het sociaal Domein en komen met constructieve voorstellen hiertoe , zodanig, dat de inbreng van clienten, burgers, dorpsondersteuners en de adviesgroep SociaalDomein geborgd wordt binnen het beleid en de uitvoering daarvan.
 • Vanuit een presentiegerichte benadering komen tot de juiste antwoorden op vragen van de meest kwetsbare  Gemert-Bakelnaren, die door allerlei redenen niet zelfredzaam zijn.
 • Inzetten op (gezondheids)preventie en talentontwikkeling op allerlei manieren. Het voorkomen van problemen is op de eerste plaats van belang voor de direct betrokkenen, je gaat immers zorg(en)vrij door het leven. 
 • Ontmoetingen stimuleren. En initiatieven daartoe stimuleren en ondersteunen, bijvoorbeeld via de dorpsraden. Isolatie van bevolkingsgroepen moet voorkomen worden en daarom worden ontmoetingen tussen mensen gestimuleerd en mogelijkheden en plaatsen waar deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden gecreëerd. Kinderdagverblijven en scholen zijn vaak de eerste plaats waar diverse bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten en spelen daarom een belangrijke rol in integratie. 
 • Blijven inzetten op dorp- en wijkgericht werken vanuit de sociale wijkteams met heldere rollen voor de diverse disciplines die allen werkzaam zijn vanuit de nulde lijn. Signaleren blijft een belangrijke kerntaak om tijdig en preventief in te kunnen grijpen bij opvallende ontwikkelingen.
 • Discriminatie uitbannen. Er is geen ruimte voor extremisme, discriminatie of haat in onze gemeenschap op grond van sexe, gender, religie, etniciteit en afkomst. D66  staat voor een gelijkwaardige behandeling van alle mensen, met respect voor de individuele vrijheid. Discriminatie wordt in eerste instantie tegengegaan met voorlichting. De gemeente is daarin een rolmodel en heeft daarin een voorbeeldfunctie. D66 streeft ernaar de gemeenteraad een afspiegeling te laten zijn van de inwoners.. 
 • Vluchtelingen veiligheid en toekomstperspectief bieden. Om vluchtelingen als nieuwe Gemert-Bakelnaren een toekomstperspectief te bieden, gebrekkige integratie en afhankelijkheid te voorkomen, is het belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Kijk naar de talenten, vaardigheden en wensen van nieuwkomers om te inventariseren waar hun individuele kansen liggen. De mogelijkheden van de nieuwe wet Inburgering zoveel mogelijk benutten.
 • Oog hebben voor alle leeftijdsgroepen . Een gevarieerd aanbod op het gebied van onderwijs, sport en cultuur is daarom belangrijk. 
 • Openbaar vervoer en andere openbare voorzieningen toegankelijk laten zijn voor en toegespitst zijn op alle leeftijdsgroepen.  
 • Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hun zelfstandigheid laten behouden. Zij moeten zo min mogelijk obstakels tegenkomen om zonder hulp mee te kunnen draaien in de samenleving. Goede bereikbaarheid is voor hen van groot belang. We  geloven  in keuzevrijheid voor ouders voor de school van hun kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking, ook als dit hogere kosten voor de gemeente met zich meebrengt voor het leerlingenvervoer. 
 • Armoede zo goed en vroegtijdig mogelijk herkennen, bestrijden en waar mogelijk voorkomen. Hiervoor is een sluitende en geïntegreerde aanpak nodig. D66 blijft de gemeente aansporen om de daartoe opgerichte taskforce te stimuleren en ondersteunen. Het kan niet zo zijn dat in een welvarend land als Nederland mensen voor langere tijd onder de armoedegrens leven. En dat kinderen opgroeien in armoede machteloos en zonder perspectief aan de zijlijn moeten blijven staan. 
 • Eenvoudige en overzichtelijke regels, processen en procedures en voorzieningen. Ze dienen om te helpen, ze mogen geen belemmering vormen. D66 wil de communicatie hierover tussen gemeentelijke overheid en inwoners verbeteren en bevorderen, zowel fysiek als digitaal.