Duurzaamheid

Het kunstwerk ‘de Berenleider’ in de Mortel Beeld: Yamilla Azdad

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen. Mensen kunnen hun eigen energie opwekken. Voor een duurzame toekomst moeten we ook andere keuzes maken: meer openbaar vervoer en elektrisch personenvervoer en onze huizen gaan van het gas af.
Grondstoffen gaan we hergebruiken, repareren en recyclen. 

 • Intensieve veehouderijen rond de dorpskernen zullen verdwijnen.
  De overheid neemt nu al acties om rondom woonkernen de van oudsher nog inpasbare intersieve veehouderijen andere functies te geven of te laten verdwijnen. We kennen de opkoop regeling. Daar zetten wij ook op in. De omgeving in de woonkernen moet nu echt tot een aanvaardbare hoogte worden teruggebracht, waarbij de volksgezondheid prioriteit heeft boven bedrijfsbelang. We helpen en ondersteunen de stoppers of de mensen die iets anders willen hierin.
 • Inzetten op duurzaam bodembeheer in de landbouw.
  De bodemkwaliteit en -vitaliteit is door het intensieve grondgebruik in de landbouw sluipenderwijs achteruitgegaan. Dat is mede de oorzaak van de afname van biodiversiteit in het landelijk gebied wegens gebrek aan voedsel (bodemorganismen). Een gezonde bodem kan veel meer water en koolstof (CO2) vasthouden. We stimuleren goed bodem beheer en willen met de gebiedsbeheerders goede afspraken maken over de grensgebieden landbouw en natuur zodat de natuurlijke en logische plekken het eerst versterkt worden. 
 • Nieuwe criteria toepassen op uitbreiding van landbouwbedrijven.
  Niet de grootte van het bedrijf, maar hoe het gesteld is met stikstof in de omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn telt. Bij uitbreiding wordt niet meer beoordeeld op basis van bouwblokgrenzen en aantal dieren, maar worden criteria gebruikt die gebaseerd zijn op circulaire landbouw, diervriendelijke productie en landschappelijke inpassing. Ook wordt er gekeken naar de cumulatieve effecten van deze ontwikkelingen voor een breder gebied van alleen onze gemeentegrens. 
 • Gasverwarming vervangen door duurzame alternatieven.
  We maken een deltaplan waarin we kiezen voor een buurt-voor-buurt aanpak. Via een schetskaart Aardgasvrije Wijken, aangevuld met energiebestemmingsplannen borgen we de inspraak en duidelijkheid voor bewoners. We gaan ook handelingsperspectief bieden! Wat kunt u zelf doen? Waarom doen we dit eigenlijk? En wat kunt u helder van de gemeente verwachten. Het zal samen moeten! 
 • Klimaatverandering;
  Bij het (her)ontwikkeling, nieuw ontwikkelen of aanpakken van straten die vervangen worden, wordt er rekening gehouden met klimaat robuustheid. Dat betekent meer groen in de straat, afkoppelen van hemelwater zodat het riool niet overloopt bij heftige regenval en we zetten steviger in op het stimuleren van groene daken met subsidie, zoals andere omliggende gemeenten dat ook doen.
 • Circulair bouwen wordt de norm.
  Grondstoffen en bouwmaterialen worden hergebruikt vanuit sloopwerkzaamheden. In een openbare database wordt vastgelegd wat er is, zodat bouwers kunnen inschatten welke materialen er zijn. Bij ons gemeentelijke vastgoed is dat een standaard eis. Bij herontwikkeling stellen we dat tenminste 25% van de bouw bestaat uit hergebruikt materiaal. Laten we beginnen met het gemeentelijk vastgoed en daarmee een  voorbeeld stellen.
 • We steunen kringloopbedrijven en repair-shops.
  We willen weg van de ‘wegwerpmaatschappij’. Daarom omarmen we de kringloopbedrijven en repair-shops, zodat producten een tweede leven krijgen. We zullen vanuit de gemeente actief sturen op hergebruik en lokale initiatieven en platforms promoten op dit gebied. Ook willen we de oude rommelmarkten weer terug zodra Covid dit weer enigszins toelaat! We hebben die gemist!