Een nieuw begin

Beeld: Kuppens fotografie

Al lijkt niets echt relevant met de huidige situatie in Oekraïne, toch moet deze gemeente bestuurd worden de komende 4 jaar. Wij van D66 Gemert-Bakel vinden het zeer relevant om dat op een andere manier te doen dan de afgelopen 4 jaar.
De overheid staat de afgelopen jaren teveel tegenover mensen in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken, want de overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Als het om onze democratie gaat mogen we dus niet achterover leunen maar moeten we meer inspraak en invloed aan de inwoners geven.  De macht moet daarnaast controleerbaar zijn. Niet alleen landelijk of regionaal maar zeker ook op lokaal niveau. De gemeenteraad moet kritischer zijn naar het college ipv er een verlengstuk van te zijn. Dit vraagt om een andere benadering van de gemeentepolitiek. Geen starre partij-politiek en fractiediscipline, maar de inwoners centraal stellen in het politieke debat. Wij als D66 zetten in op bestuurlijke vernieuwing en willen dat de inwoners veel meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Het is tijd voor verandering, het is tijd dat de raad zijn gezag terug krijgt, het is tijd voor een nieuw begin.


Wij verkleinen de kloof tussen de inwoners en het gemeentebestuur door burger- en overheidsparticipatie te stimuleren:
* De kandidaat wethouders presenteren zich in een openbare hoorzitting. Tijdens zo’n hoorzitting kunnen de raadsleden vragen stellen aan de kandidaat-wethouders. Zo leren gemeente en gemeenteraad wethouders kennen vóór hun benoeming in plaats van erna. 
* We voeren het burgeramendement in. We bieden iedere inwoner de mogelijkheid een wijziging aan te brengen in een voorstel aan de gemeenteraad. Dit versterkt de democratie en de betrokkenheid bij de besluitvorming.
* We voeren het burgerinitiatief in. Zo kunnen inwoners samenwerken met de gemeente als ze ideeën hebben die ze samen of in samenspraak met de gemeente willen realiseren. Dergelijke participatieprojecten vanuit de gemeenschap zelf verdienen onze steun. 

Uiteraard vraagt dit om duidelijke kaders waarbinnen deze initiatieven gedaan kunnen worden. Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn en de communicatie vanuit de overheid moet helder zijn zodat gewekte verwachtingen ook waargemaakt moeten worden. 

D66 maakt zich sterk om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren. Gelijke rechten maar ook gelijke plichten. Gelijke rechten in de zin dat elke inwoner op een gelijkwaardige manier de kansen die het leven biedt kan benutten. Gelijke plichten in de zin van je steentje bijdragen in de samenleving wat kan door vrijwilligerswerk, ondernemen en zorgen voor werkgelegenheid, versterken van burgerparticipatie en bijdragen aan duurzaamheid. 
Het lijkt ons nog een mooie weg om te gaan. Stem D66 Gemert-Bakel op 14,15 en 16 maart! 


Kijk ook op: https://youtu.be/aJSAeLEXq-o voor een nieuw begin!