Inspraak, bestuur en participatie

Inspraak

 • Wij willen inwoners in een vroeg stadium betrekken bij belangrijke beslissingen.
 • Wij zijn voor een burgerpanel.
 • Wij stimuleren initiatieven in buurten en wijken en faciliteren die.
 • Wij blijven in gesprek blijven met belangenorganisaties en verenigingen.

Democratisch bestuur en gemeentelijke organisatie

 • Wij zijn voorstander van het opstellen van een (globaal) raadsprogramma.
 • Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij belangrijke beslissingen.
 • Wij willen een klantgerichte gemeente zijn.
 • Wij leggen de focus op samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven.
 • Wij willen dat regionale samenwerking op democratische wijze tot stand komt en wordt verantwoord.
 • Wij zijn voorstander van een sluitende gemeentelijke begroting met een leesbaar en begrijpelijk jaarverslag.
 • Wij willen de lasten voor burgers laag houden met ruimte voor investeringen in een duurzame samenleving.
 • We blijven investeren in een veilige woonomgeving.
 • Om georganiseerde criminaliteit aan te pakken vinden we dat er een gemeentelijk meldpunt tegen ondermijning moet komen. Misdaad moet niet lonend zijn.
 • Wij zijn voorstander van regionale aanpak op het gebied van handhaving. BOA’s in dienst van de gemeente zijn een goede aanvulling op de aanpak, maar zij mogen niet worden ingezet om basistaken van de politie over te nemen.

Participatie

 • Wij gaan uit van de eigen kracht van inwoners en organisaties.
 • Wij vinden dat inwoners en organisaties in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij opstellen van plannen voor een veilige en prettige leefomgeving. Dat is essentieel voor het creëren van betrokkenheid en draagvlak.