Wonen: betaalbaar wonen in stad en dorp

De gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Doetinchem, Gaanderen, Wehl, Nieuw-Wehl en de in het buitengebied gelegen kernen Langerak, IJzevoorde en Halle-Nijman. Er zijn is variatie in hoe mensen wonen en leven. D66 wil dat iedereen in Doetinchem ruimte heeft. De woningnood in onze gemeente neemt echter toe. Starters moeten veelal noodgedwongen uit Doetinchem verhuizen om een betaalbare woning te vinden. Middeninkomens en ouderen hebben last van een aanbod dat niet past bij hun vraag. Deze problemen vragen om betaalbare oplossingen.

Doordat er in het verleden te weinig gebouwd is voor het middensegment, laten we veelal jonge mensen te gemakkelijk uit onze stad vertrekken. Ook zogenaamde scheefwoners in sociale huurwoningen kunnen niet starten op de koopmarkt. Dit leidt op haar beurt tot te lange wachttijden bij sociale huurwoningen. Wij zien dat dit op de langere termijn gevolgen heeft voor de diversiteit aan inwoners van onze stad. Doordat we ouder worden en vaker in kleinere gezinssamenstellingen of zelfstandig wonen, zal de krapte op de woningmarkt komende jaren alleen nog maar toenemen.

5000 nieuwe woningen

In de hele gemeente zijn meer betaalbare woningen nodig. Met een divers woningaanbod voor verschillende woonwensen voor jong en oud biedt de gemeente Doetinchem in de komende jaren een thuis voor meer mensen.

 • D66 wil dat er woningen worden bijgebouwd voor het middensegment en voor eenpersoonshuishoudens, zodat ook starters, jonge gezinnen en mensen met middeninkomens in Doetinchem kunnen (blijven) wonen.
 • Doetinchem is aantrekkelijk voor starters uit omliggende gemeenten. D66 wil een uitgebreid betaalbaar woningenaanbod voor jongeren en starters op de woningmarkt.
 • D66 wil dat er meer passende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar wel naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag in zou trekken.
 • D66 realiseert zich dat het grondgebied van Doetinchem relatief weinig ruimte biedt voor nieuwe huizen. Bovendien wil D66 de leefbaarheid in de stad en het groen in en om de stad behouden. Daarom staat D66 in Doetinchem niet afwijzend tegenover hoogbouw. Hierdoor kunnen we echt meters maken.
 • Met de dorpsraden en bewoners van de dorpskernen is in beeld gebracht aan welke woningen behoefte is. Plannen voor nieuwe woningen in Wehl, Nieuw Wehl en Gaanderen moeten wat D66 betreft aansluiten bij deze uitkomsten.
 • D66 wil dat er de komende vijftien jaar 5.000 woningen in de gemeente Doetinchem gebouwd worden. Wij willen een mix van huur- en koopwoningen.

Regie op de woningmarkt

De laatste jaren heeft de gemeente zich sterk laten leiden door regionale afspraken over woningbouw en door initiatieven van projectontwikkelaars. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Doetinchem een sterkere regierol neemt als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Daarbij past meer ruimte voor innovatieve woonvormen en een gemeente die ervoor zorgt dat inwoners van de gemeente ook daadwerkelijk op een aantrekkelijke en betaalbare plek kunnen wonen.

 • D66 wil het ombouwen van leegstaande winkels of bedrijfspanden naar woningen bevorderen, om zo te bereiken dat meer mensen een passende woning vinden en om verval van leegstaande panden tegen te gaan.
 • D66 wil dat er ruimere mogelijkheden komen voor flexibele en duurzame woonvormen, zoals Tiny Houses. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat het geen overlast geeft voor de omgeving en dat het groene karakter van de omgeving niet mag worden aangetast.
 • Kamerverhuur is een manier om meer woonruimte te creëren. Het zorgt ook voor diversiteit. D66 vindt dat kamerverhuur mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde eisen wordt voldaan. Kamerverhuur mag niet leiden tot overlast of verloedering en kan alleen als de lokale infrastructuur een toename aan bewoners aan kan. De verhouding in een wijk tussen kamers, gedeelde woningen en gezinswoningen moet in balans blijven.
 • Om te voorkomen dat goedkope woningen door beleggers en speculanten worden weggekaapt voor de neus van starters, wil D66 dat een zelfbewoningsplicht geldt voor woningen en dat waar nodig voor opkoopbescherming wordt gekozen.
 • D66 vind dat het mogelijk moet zijn dat de gemeente bij woningtoewijzing voorrang geeft aan eigen inwoners en mensen die een economische binding hebben met de gemeente of directe omgeving.
 • We maken werk van doorstroming. In de prestatieafspraken met woningcorporaties leggen we vast dat deze corporaties zich actief in zullen zetten om ouderen te ondersteunen bij het tijdig verhuizen naar een passende, levensloopbestendige woning.
 • Er zijn nog steeds leegstaande (kantoor)panden in de stad die omgebouwd kunnen worden tot woningen. D66 wil dat de gemeente meer transformatie naar woningen ondersteunt bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

Gemengde wijken, plek van ontmoeting

Onze leefomgeving draagt bij aan verbondenheid tussen mensen. D66 wil zorgen voor gemengde wijken met goede voorzieningen en openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en mensen te ontmoeten.

 • Een strikte scheiding tussen wonen en werken is niet meer van deze tijd. In een wijk waarin mensen wonen, werken en ontspannen versterken de verschillende functies elkaar. Daarom willen wij dit in elke wijk terug zien. D66 stimuleert kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau.
 • D66 is voor spreiding van voorzieningen. In kernen moeten voorzieningen blijven, om de leefbaarheid te vergroten. Niet overal hoeft alles. Een combinatie van instellingen, scholen, winkels of andere bedrijven biedt mogelijkheden.
 • D66 vindt het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. D66 handhaaft de norm dat 20% van de woningen als sociale huurwoning wordt aangewezen.
 • D66 is er voorstander van dat vluchtelingen en statushouders een woon- en leefomgeving vinden die direct uitnodigt tot integratie en ruimte biedt voor sociale cohesie. Daarom kiezen we bij voorkeur voor woonvormen waar nieuwkomers en andere inwoners elkaar ontmoeten.

Verduurzamen vraagt om innovatie

D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende gemeente, waarin ook volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. D66 kiest daarom voor duurzaamheid. Groen in de wijken is daarvan een belangrijk onderdeel. Ook vraagt de energietransitie om keuzes. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren.

 • D66 wil een woningvoorraad die bijdraagt aan energieneutraliteit van de gemeente. Daarom wil D66 dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd.
 • D66 wil dat toepassing van biogrondstoffen voor biobased bouwen in de prestatieafspraken met woningcorporaties wordt vastgelegd.
 • D66 wil groen in Doetinchem een prominente plaats geven. Juist nu er meer appartementen komen, willen we meer tuinen en openbaar groen. Inwoners kunnen desgewenst een rol hebben in het inrichten en onderhouden van volkstuinen en speelplaatsen.
 • D66 kiest voor een waterbeheer dat droogte en overstromingen voorkomt en voor schoon oppervlakte-, grond- en drinkwater.