Werk en economie: Doetinchem werkt voor iedereen

Het gaat economisch goed met Doetinchem. De gemeente bruist van bedrijvigheid en de werkgelegenheid is de afgelopen jaren fors gestegen. Doetinchem heeft een innovatief karakter, is mensgericht, betrokken en betrouwbaar en blinkt uit in de sectoren metaal, zorg, agro/food & feed en toerisme. Met een sterk midden- en kleinbedrijf, zelfstandige ondernemers en goede onderwijsinstellingen beschikt Doetinchem over een sterke basis om verder uit te groeien naar ’toplocatie oost’. Innovatiecentrum De Steck is een broedplaats waar partijen elkaar treffen.

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, moet worden ingezet op continue ontwikkeling van het arbeidspotentieel. D66 wil Doetinchem economisch verder versterken en klaarmaken voor de toekomst. Hiervoor hebben we het lokale en regionale bedrijfsleven hard nodig. D66 wil een innovatieve stad waarin burgers en ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen en hun ideeën en dromen te realiseren en een gemeente die ondernemers deze ruimte biedt. D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven actief bij elkaar brengt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Doetinchem floreert.

Bied kansen

Ondernemers zijn de drijvende kracht van de economie. Zij zien de kansen en uitdagingen van de toekomst. D66 vindt dat in Doetinchem de ruimte moet zijn om te groeien en te innoveren. Zo creëren we nieuwe banen en nodigen we mensen uit om naar onze aantrekkelijke stad te komen.

  • Een inspirerend ondernemingsklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 wil dat Doetinchem doorgaat met het gericht aantrekken van (nieuwe typen van) bedrijvigheid, die aansluit op het profiel van de gemeente.
  • D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt. Zo stimuleert de gemeente gezamenlijke innovaties voor maatschappelijke vraagstukken.
  • D66 ziet dat economische (regionale) samenwerkingsverbanden zoals De Kracht van Oost en SmartHub bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat en blijft daarop inzetten. Daarnaast ziet D66 verbeteringen van de woningmarkt, bereikbaarheid en het aanbod van cultuur en onderwijs, als belangrijke bijdragen aan het ondernemersklimaat.
  • D66 wil samen met bedrijven blijvend werken aan het aantrekken van (jong) talent om zo meer nieuwe mensen aan de Achterhoekse economie te binden. SmartHub ontsluit een grote hoeveelheid vacatures en werkt aan bekendheid bij universiteiten en hogescholen.
  • Een belangrijke rol voor de gemeente is het aanjagen van duurzaamheid bij ondernemers. In het bijzonder starters en MKB’ers kunnen bij het opstellen van plannen van aanpak hulp gebruiken van de gemeente. D66 wil dat de gemeente onnodige lokale regels en verordeningen schrapt als die duurzame bedrijfsvoering door Doetinchemse ondernemers in de weg staan.

Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt

Het aantal banen in de gemeente Doetinchem is de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijkertijd zijn er nog steeds enkele duizenden Doetinchemmers die geen werk hebben. Voor D66 geldt dat werkloosheid onder jongeren en onder ouderen speciale aandacht verdient. Samen kunnen gemeente, werkgevers en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden. D66 wil dat de gemeente samen met deze partners invulling geeft aan maatwerkscholing, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

  • D66 geeft werkzoekenden regie over hun eigen re-integratietraject. De gemeente kan werkzoekenden stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, parttime te werken en leerbanen in te vullen, waarmee zij relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Bij- en omscholing kunnen ook onderdeel zijn van het re-integratietraject.
  • D66 wil dat de gemeente Doetinchem experimenten uitvoert om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen arbeidsritme op te bouwen. Parttime werk moet gestimuleerd worden en mensen die dat willen en kunnen moeten de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van hun uitkering.
  • Er zijn mensen in Doetinchem die afhankelijk zijn van hulp van de gemeente. D66 wil inzetten op een intensieve op ontwikkeling gerichte integrale aanpak met samenwerkende partijen (onderwijs, werkgevers, vakbond, UWV). De overgang van dagbesteding naar werk moet soepel verlopen, net als de weg terug mocht het nodig zijn.
  • D66 wil dat arbeidsmigranten een goede plek in onze gemeente vinden en daarom willen we dat de werkgever aangesproken wordt op de kwaliteit van wonen en werken voor en door arbeidsmigranten.
  • Door te kijken wie via om- en bijscholing (tijdelijk) aan de slag kan, en zo haar of zijn competenties via de praktijk om kan zetten in een mbo-certificaat zorgen we dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen.