Vrijheid en veiligheid: overal veilig jezelf kunnen zijn

D66 wil dat de stad en dorpen van iedereen, voor en door iedereen zijn. Een Doetinchem van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. De afgelopen jaren is de criminaliteit in Doetinchem afgenomen. Er zijn minder overvallen, inbraken en geweldplegingen. Dat willen we graag zo houden. Wij kiezen ervoor om te investeren voordat het mis gaat. Hiervoor is het nodig dat er voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Daarnaast willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. In het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van inwoners.

Om vrij te zijn en je vrij te gedragen, is de belangrijkste voorwaarde dat je je veilig voelt. Pas dan kan je je leven naar eigen inzicht inrichten, met oog voor de ander. D66 vindt veiligheid daarom van groot belang. Veiligheid is handhaving, maar het is meer dan dat. Veiligheid gaat over het gevoel dat je binnenshuis, buiten op straat, en online hebt en gaat daarmee verder dan enkel criminaliteitscijfers. Het gaat over hoe je wordt benaderd door anderen en door de overheid.

In Doetinchem is ruimte voor iedereen

Jezelf kunnen zijn is een voorwaarde om je veilig te voelen. Er is op dat gebied een wereld te winnen. Voor iedereen! Want een gemeente waar iedereen zich welkom, veilig en tevreden voelt, is een gemeente die geen ruimte biedt aan racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. D66 wil dat Doetinchem een inclusieve gemeente is, waar diversiteit alleen maar een logisch gevolg kan zijn. Op dit moment voelen Doetinchemmers zich soms gediscrimineerd bij het vinden van een woning of een baan. Kinderen voelen zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, geloof of handicap. Veel jongeren denken dat LHBTI+-jongeren in de gemeente Doetinchem hier niet eerlijk over kunnen zijn. Dat vinden wij onacceptabel. D66 vertrouwt natuurlijk op de kracht van mensen zelf, maar laat ook niemand vallen.

 • D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of (gender)haat. Woorden doen ertoe.
 • D66 wil dat er een anti-discriminatiepact wordt ontwikkeld als basis voor een actieve aanpak van discriminatie in Doetinchem. De gemeente werkt hierin samen met diverse organisaties en het bedrijfsleven.
 • D66 wil dat de gemeente Doetinchem het diversiteitsbeleid samen met andere partijen verder uitbreidt en een meer ambitieuze regenboogagenda ontwikkelt, waarmee het gericht werkt aan de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTI+-personen in de hele gemeente.
 • D66 wil dat de gemeenteraad en het college een actieve en zichtbare rol innemen om waar te maken dat Doetinchem een echte inclusieve gemeente is, waar discriminatie of uitsluiting veroordeeld wordt. Wij willen een gemeentebestuur dat niet weg kijkt, maar zich uitspreekt en op die manier een voorbeeld is.

Veilig in de buurt

Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dat gaat om praatjes maken met de buren, maar ook om het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) bereikbaar is. Inwoners kunnen niet zonder wijkagent, maar de wijkagent kan ook niet zonder de ogen en oren in de wijk. Veiligheid in de buurt gaat ook over het veilig uit kunnen gaan en bijvoorbeeld geen overlast moeten ondervinden van vuurwerk. De leefbaarheid in wijken hangt samen met de hoeveelheid kwetsbare inwoners en de veerkracht die er is. D66 wil dat er meer aandacht is voor de veerkracht die er is in de Muziekbuurt, Overstegen, IJkenberg, Oosseld en De Hoop.

 • Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook bij het tegengaan van huiselijk geweld. Daarom moeten er volgens D66 meer wijkagenten en BOA’s komen.
 • D66 wil dat de gemeente jaarlijks handhavingsarrangementen sluit met zowel de politie als met BOA’s. Hierin legt de gemeente samen met de politie en BOA’s vast welke capaciteit er beschikbaar is en waar de prioriteiten per wijk liggen.
 • D66 wil meer aandacht voor het fenomeen van ondermijnende criminaliteit: criminaliteit waarbij de onderwereld en de bovenwereld verweven raken.
 • Stedelijk jongerenwerkers in de wijken zijn een cruciale factor in het voorkomen van problemen en de bestrijding van ondermijning en criminaliteit. Daarom wil D66 investeren in het stedelijk jongerenwerk.
 • Om uitgaansgeweld en nachtelijke criminaliteit te voorkomen en beperken wil D66 dat er periodiek overleg is tussen de gemeente, de politie en de horeca. D66 vindt dat zowel politie als BOA’s in de nacht duidelijk aanwezig moeten zijn in de uitgaansgebieden. Zo houden we Doetinchem ook ’s nachts veilig.
 • D66 pleit ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid. D66 is daarom tegen permanent cameratoezicht en terughoudendheid bij het inzetten van tijdelijk cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatrelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn.
 • Naast overlast, schade en onveiligheid, zorgt vuurwerk voor veel psychisch en lichamelijk leed bij mensen en dieren. D66 is voorstander van een algeheel afsteekverbod van vuurwerk en handhaving op het bezit van (zwaar) vuurwerk. Maar we willen wel dat er dan volwaardige alternatieven zijn voor elk dorp en de wijken in de stad. Dit kan een professionele vuurwerkshow zijn, maar het kunnen ook alternatieven voor vuurwerk zijn, zoals een droneshow of muziekoptredens.

Datagestuurd werken, kunstmatige intelligentie en informatieveiligheid

Het gebruik van data is van grote waarde voor de gemeente. Dat moet in de komende jaren beter benut worden. We willen wel voorkomen dat hackers de gegevens van inwoners stelen of de gemeente stilleggen. De gemeente moet daarom de digitale veiligheid verbeteren, voordat het bijvoorbeeld systemen aan elkaar koppelt of nieuwe systemen in gebruik neemt. De gemeente en haar leveranciers zijn transparant over de toepassing van het gebruik van computers om mensen in te delen in groepen. D66 wil dat er altijd een optie voorhanden is, waarbij een mens kan ingrijpen: algoritmes zullen in Doetinchem nooit de besluitvorming bepalen.

 • Digitale veiligheid vereist volgens D66 een constante aandacht van onze gemeente. Hierbij moet de focus niet alleen op techniek gelegd worden, maar ook op de (digitale) weerbaarheid van ambtenaren en inwoners.
 • D66 vindt het belangrijk dat het beleid van de gemeente nauw aansluit bij beschikbare, actuele informatie. Daarom willen we dat de gemeente deze informatie actief verzamelt en ontsluit.
 • Technologie is van grote invloed op ons dagelijks leven. Kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence (AI) biedt kansen voor de Smart Industry in onze gemeente. Daarom wil D66 samen met bedrijven en kennisinstellingen werk maken van AI.
 • D66 wil dat de gemeente transparant is over het gebruik van gegevens van inwoners. Er moet altijd een menselijke toets zijn bij beslissingen die ingrijpend zijn voor inwoners als deze gebaseerd zijn op gegevens op van inwoners.

Criminaliteit bestrijden

Criminaliteit moet worden aangepakt. In eerste instantie is dat een taak van de politie, maar de gemeente heeft volgens D66 ook een rol in de criminaliteitsbestrijding. Dat begint met goed samenwerken met alle betrokken partijen en vanuit de eigen taak zicht houden op zaken die verkeerd lijken te gaan. Een belangrijke taak van de gemeente is om ambtenaren te trainen om mogelijke signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen. D66 wil dat de gemeente hier prioriteit aan geeft.

 • Ondermijning is een veelkoppig monster, waarbij onderwereld en bovenwereld in elkaar overlopen. Om hier krachtig tegenop te treden is onder meer de Wet Bibob relevant. D66 vindt het belangrijk om ondermijning met alle betrokken partners integraal aan te pakken.
 • D66 wil de gemeente toegankelijk maken met medewerkers die zich speciaal richten op meldingen van ondermijnende criminaliteit. Inwoners kunnen hier terecht als zij hiervan vermoedens hebben. Zo versterken we de informatiepositie die essentieel is om criminelen voor te zijn.

Een effectiever drugsbeleid

D66 wil dat drugscriminelen die een gevaar vormen voor de samenleving worden aangepakt. Ook wil D66 af van niet-geteste, slechte xtc-pilletjes en drugsdumpingen in de natuur. Ook in onze gemeente is een toename aan drugscriminaliteit te zien. Daarom kiest D66 Doetinchem voor een andere koers op het gebied van drugsbeleid.

 • D66 wil drugsgebruik reguleren. Zo wordt niet alleen de onderwereld buitenspel gezet, maar is ook beter te controleren of een pil al dan niet vervuild is.
 • D66 wil dat inwoners van Doetinchem hun drugs (xtc) eenvoudig en dichtbij kunnen laten testen, ook tijdens evenementen. Preventie en goede voorlichting zijn hierbij essentieel.
 • Illegale productie of teelt van drugs moet wat D66 hard worden aangepakt. Dit vraagt van politie, OM en de gemeentelijke handhaving dat zij zich richten op de ‘top van de piramide’ en de meest meedogenloze criminelen opsporen en hard aanpakken.
 • D66 vindt het belangrijk dat er in Doetinchem tenminste twee coffeeshops zijn, waar gereguleerd softdrugs verkocht worden. Belangrijk daarbij is dat de overlast voor de directe omgeving tot een minimum wordt beperkt.