Onderwijs: elke Doetinchemmer ontwikkelt en leert

Vrij zijn begint met onderwijs. Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert.

Alle inwoners van Doetinchem moeten de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig, dat beschikbaar is voor iedereen op alle niveaus. D66 wil sterke basisscholen, uitstekend voortgezet onderwijs en innovatief middelbaar en hoger beroepsonderwijs met opleidingen die goed aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt. We zijn er trots op dat Doetinchem een echte onderwijsstad is met verschillende topopleidingen.

Een kansrijke start

D66 wil dat elke inwoner van de gemeente Doetinchem het beste uit zichzelf kan halen. We willen dat elk kind dezelfde kansen krijgt. Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen willen we dat de gemeente actief gesprekspartner is voor scholen en andere instellingen om er samen voor te zorgen dat de onderwijskwaliteit in onze gemeente van een hoog niveau is.

 • Een rijke schooldag is meer dan alleen onderwijs. D66 wil dat ieder kind een rijke schooldag op een brede school heeft. We willen gezonde en duurzame mogelijkheden voor ontbijt en lunch op iedere school. De voorschool, opvang, sport en cultuur worden zoveel mogelijk onder het dak van de school verenigd.
 • D66 wil dat elke leerling de school verlaat met minimaal een diploma. De afgelopen periode is het aantal voortijdig schoolverlaters sterk gedaald. D66 vindt dat een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdig school verlaten echter nodig blijft.
 • D66 wil dat elke jongere actief deelneemt en een opleiding doet of werkt. Jongeren die niet in het schoolse systeem passen moeten de mogelijkheid krijgen met specifieke begeleiding tot een diploma te komen.
 • In een samenleving die steeds meer te maken krijgt met een digitale werkelijkheid zijn digivaardigheden cruciaal om mee te kunnen komen. D66 wil dat de gemeente inwoners van Doetinchem actief ondersteunt in de ontwikkeling van digitale vaardigheden, ook als niet meer op school zitten. Dit geldt ook voor het tegengaan van laaggeletterdheid.
 • D66 wil een regionale, moderne bibliotheek die samenwerkt met (onderwijs)partners. In de bibliotheek moeten mensen gemakkelijk terecht kunnen om boeken te lenen, informatie te zoeken, cursussen te volgen, mensen te ontmoeten en te studeren.

Onderwijs voor de toekomst

Goede kinderopvang, veelzijdig basis- en voortgezet onderwijs in een inspirerende leeromgeving is het fundament om jezelf verder te ontwikkelen. Naast kinderopvang en scholen zijn ook veel andere partijen in onze gemeente daarbij betrokken. Leren kinderen nog wel het juiste? Daarbij willen partijen op de arbeidsmarkt graag betrokken zijn. D66 vindt dat de gemeente naast de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen ook gesprekspartner zou moeten zijn voor maatschappelijke vraagstukken die spelen. Daarvoor kan de gemeente betrokkenen samenbrengen en met hen komen tot een sterke coalitie om de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente toekomstgericht te ontwikkelen.

 • D66 wil dat de gemeente samen met het onderwijs en arbeidsmarktpartners een educatieve agenda opstelt waarin de gezamenlijke ambities van het Doetinchemse onderwijs centraal staan. De agenda wordt voorgelegd aan en gemonitord door de gemeenteraad.
 • Doetinchem is een echte onderwijsstad met een hoge onderwijskwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat dat ook in de toekomst zo blijft. Daarom geven wij ruim baan aan de groei van onderwijsinstellingen in de onderwijsstad Doetinchem.
 • D66 wil dat er in Doetinchem een sterke campus komt, waar onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samenwerken aan innovatie.
 • D66 vindt het belangrijk dat leraren en leerlingen in een modern schoolgebouw bijeenkomen. In de komende periode wil D66 de landelijke bijdrage voor huisvesting van scholen indien nodig aanvullen met geld vanuit de gemeente Doetinchem. Daarbij wil D66 scholen inrichten op een manier die bijdraagt aan gezondheid, beweging en duurzaamheid.

Een goede start voor elke nieuwkomer

Mensen die vluchten voor oorlog moeten we een veilig onderkomen bieden. Voor nieuwe Doetinchemmers uit het buitenland is het belangrijk dat zij zich snel thuis voelen en in staat zijn mee te draaien in de samenleving. Het leren van de taal en het opbouwen van een sociaal netwerk zijn daarin belangrijke stappen. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een regierol, waardoor we meer kunnen investeren in de combinatie (taal)onderwijs en werk.

 • Nieuwkomers krijgen vanaf 2022 de kans om op een nieuwe manier in te burgeren. D66 wil dat we zorgen dat mensen de best mogelijke start in Doetinchem krijgen, door samen met iedere nieuwkomer een passend plan voor haar of zijn inburgering te maken. Ook tijdens de inburgering geldt ‘een leven lang leren’: mensen die al wat ouder zijn, of die later nog willen bijleren om in Nederland het werk uit land van herkomst weer op te starten zijn van harte welkom om dat te doen.
 • D66 wil dat asielmigranten vanaf dag één de Nederlandse taal leren en ondersteund worden in het vinden van een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Samen met lokale bedrijven en organisaties moet de gemeente vluchtelingen helpen een arbeidsplaats te vinden die aansluit bij zijn of haar opleiding en situatie.

Een leven lang leren

We willen de innovatiekracht van onze gemeente bevorderen. Daarvoor is de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Er zijn tal van kansen voor stage- en afstudeerplekken bij werkgevers in onze gemeente. D66 vindt het belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente altijd de mogelijkheid heeft om een opleiding te gaan doen, zodat zij of hij vaardigheden ontwikkelt die passen bij de vraag op de arbeidsmarkt.

 • D66 wil de arbeidsmobiliteit binnen de Achterhoek stimuleren door iedereen de mogelijkheid te bieden zich verder te scholen. Vakmensen krijgen hierdoor binnen de regio makkelijker ander werk.
 • D66 wil meer hoger opgeleiden in de regio houden en naar de regio trekken. De gemeente speelt daarom een actieve rol in het beschikbaar stellen van stageplaatsen en woonruimte voor studenten en starters op de arbeidsmarkt.
 • D66 geeft extra aandacht aan het opleiden tot vakmanschap op het HBO, VMBO, MBO en het praktijkonderwijs, en de aansluiting ervan op de regionale arbeidsmarkt. D66 zet zich in voor voldoende stageplekken en opdrachten bij lokale en regionale organisaties.