Groen en duurzaam: Doetinchem is klaar voor morgen

Doetinchem is een fijne stad in een prachtige groene omgeving. De Oude IJssel met mooie oevers en de vele bossen zijn elk seizoen weer prachtig. De dorpen liggen landelijk in tussen landbouwgrond en bos en aan een rivierduin. We koesteren al dat moois, maar weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. Klimaatverandering veroorzaakt steeds extremer weer en dat is ook in de Achterhoek te merken. D66 wil dat Doetinchem een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom nemen we maatregelen. Om de gemeente klaar voor de toekomst te maken, verduurzamen wij Doetinchem radicaal.

Zowel voor de gemeente als voor bewoners en ondernemers vraagt duurzaamheid om blijvende inspanningen. Dat biedt volop kansen, ook op economisch gebied. D66 wil dat we kiezen welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) voor gemeente Doetinchem van belang zijn en op welke selectie van doelstellingen de gemeente zich de komende jaren richt. D66 maakt het voor inwoners, ondernemers en woningbouwcorporaties zo aantrekkelijk mogelijk om mee te doen. D66 wil herstel en bescherming centraal stellen en uitstoot van CO2 beperken. De manier waarop we consumeren en produceren willen we veranderen en besparen op energiegebruik. Ook willen we investeren en in technologische innovatie en een biobased economie.

Herstellen en beschermen ecosystemen en biodiversiteit

De druk die we als mensen op het milieu leggen moet wat D66 betreft fors omlaag. Wij willen dat alle gemeentelijke activiteiten getoetst worden op de vraag of deze bijdragen aan herstel en bescherming van ecosystemen en biodiversiteit. Herstel en bescherming van ecosystemen en biodiversiteit is cruciaal voor de toekomst van onze gemeente.

 • D66 wil dat de gemeente Doetinchem een integrale visie en uitvoeringsagenda ontwikkelt ter bevordering van de vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Indien groen moet verdwijnen voor woningbouw, dan geldt het compensatie-plus-principe waarbij per saldo de totale natuurwaarde toeneemt.
 • D66 vindt een schone lucht erg belangrijk. Schone lucht is noodzakelijk, helemaal voor mensen met overgevoelige luchtwegen zoals bij astma. Daarom willen wij graag dat onze gemeente zich verbindt aan het Schone Lucht Akkoord.
 • D66 wil een Ja/Ja-sticker invoeren, zodat alleen huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. Zo voorkomen we papierafval. Dat is duurzamer dan achteraf te moeten scheiden en recyclen.

Beperken CO2-uitstoot

De uitstoot van CO2 gaat voor grote problemen zorgen. Denk daarbij aan overstromingen, te kort aan voedsel en water, en het aantasten van leefgebieden van mens en dier. D66 wil op regionaal niveau een bijdrage leveren om deze problemen te voorkomen en terug te dringen. Internationaal is er een maximum aan CO2 uitstoot vastgesteld, waarmee we binnen de 1,5 graad opwarming van de aarde kunnen blijven. D66 wil zich aan dit emissieplafond houden. Concreet houdt dit in dat we de uitstoot van CO2 met 70% hebben teruggedrongen in het jaar 2030. We willen dat de gemeente al haar plannen toetst aan deze doelstelling. D66 wil dat de gemeente het voortouw neemt en inwoners, ondernemers en woningcorporaties stimuleert daar ook aan bij te dragen.

 • D66 wil toewerken naar een gemeentelijke duurzaamheidsbegroting. Hierin staat hoeveel CO2 wij maximaal willen uitstoten. Op die manier wordt duurzaamheid een steeds duidelijker beoordelingscriterium voor investeringen en nieuw beleid.
 • D66 wil dat de gemeente Doetinchem actief werk maakt van reductie van CO2-uitstoot en zich certificeert voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3.
 • Met de corporaties willen we het beperken van de CO2-uitstoot borgen in de jaarlijkse prestatieafspraken. Onderdeel van de afspraken is wat D66 betreft ook het hergebruik van materialen en gebruik van biobased bouwmaterialen.

Verantwoorde consumptie en productie

De manier waarop we consumeren en produceren moet drastisch veranderen. D66 wil dat de gemeente actief initiatieven ondersteunt die daaraan bijdragen. Ook willen we dat de gemeente zelf het initiatief neemt om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen en materialen. We staan voor een grote uitdaging. De hoeveelheid restafval moet aanzienlijk verminderen. Restafval belast het milieu onnodig en grondstoffen gaan verloren in de verbrandingsoven. D66 wil dat de betrokkenheid van inwoners bij duurzame afvalverwerking vergroot wordt door samen te werken met maatschappelijke organisaties en scholen. D66 wil grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en zwerfafval onder controle brengen.

 • We willen ervoor zorgen dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl. D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt in de informatievoorziening aan alle partijen in de keten. Van boer tot supermarkt, waterbedrijf tot consument.
 • Er moet zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven. Om dat te bereiken moet de hoeveelheid restafval per inwoner teruggebracht worden naar 100 kilogram per inwoner per jaar. Het huidige grondstoffenplan moet wat D66 betreft elke 2 jaar geëvalueerd worden op effectiviteit.
 • Doetinchem kan met het circulair ambachtscentrum voorop gaan lopen in het voorkomen van onnodig weggooien van grondstoffen en materialen. D66 vindt dat het een lerend centrum moet zijn, waar verbinding met onderwijs een plek moet krijgen.
 • D66 wil dat de gemeente voorop loopt in het hergebruik van grondstoffen en biobased inkoopt.
 • D66 wil dat de gemeente samen met andere partijen een plan opstelt en uitvoert voor biotische en abiotische reststromen die jaarlijks beschikbaar komen. De voordelen van het nascheiden van afval moeten wat D66 in dat plan naar voren komen.

Stimuleren van duurzame energie, maar energiebesparing staat voorop

De eerste stap naar duurzaamheid is het besparen van energie. Energie die we besparen hoeft immers ook niet opgewekt te worden. We willen dat inwoners en ondernemers in onze gemeente optimaal in staat worden gesteld om tot energiebesparing te komen. Hiernaast zet D66 in op het stimuleren van energie uit duurzame bronnen. D66 wil ruimte bieden aan de ontwikkeling van zonnedaken en -parken, windturbines en andere schone energiebronnen. De energietransitie brengt onlosmakelijk met zich mee dat het landschap, de omgeving om ons heen, voor iedereen gaat veranderen. Als we meer gebruik gaan maken van deze duurzame energiebronnen, dan gaan we dat ook zien in het uiterlijk van onze stad en de omgeving. D66 vindt dat we daar met zorg naar moeten kijken. Bovendien is het belangrijk dat we de inwoners in de directe omgeving hierbij betrekken en dat zij ook mee kunnen profiteren van de opgewekte energie.

 • Het allergrootste deel van energie wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Dan hebben we het over bedrijven, kantoren, restaurants en woningen. Als we op die energie willen besparen is dat een grote uitdaging voor de eigenaren en gebruikers. Als we dit op een duurzame manier aanpakken, leven we niet alleen energiezuiniger, maar nét zo comfortabel en ook nog eens gezonder. Daarom wil D66 graag in gesprek met eigenaren en bewoners die deze stappen naar een lager energiegebruik willen zetten.
 • D66 wil met subsidie stimuleren dat woningen van mensen met een laag inkomen en in bezit van een huis met een lage WOZ-waarde versneld worden verduurzaamd, zodat zij ook profiteren van een lagere energierekening. Voor huurwoningen doen we dit via lopende trajecten samen met woningbouwcorporaties.
 • D66 wil samen met bewoners en gebouweigenaren op zoek gaan naar de ideale energiebron voor de straat, buurt of wijk. De basis daarvoor is de Transitievisie Warmte. Die gaat overigens wat D66 betreft niet alleen over warmte, maar zeker ook over koelte.
 • D66 staat open voor alle vormen van duurzame energieopwekking, maar ziet dat zonnepanelen en windmolens op dit moment de best beschikbare technieken zijn. Voorwaarde is dat het de gezondheid niet aantast en landschappelijk inpasbaar is.
 • Doetinchem heeft nog veel onbenutte capaciteit op (platte) daken. Deze zijn bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor infrastructurele werken. D66 wil dat de gemeente actief eigenaren benadert, eisen stelt bij nieuwbouw en afspraken maakt met woningcorporaties, instellingen en bedrijven.
 • D66 wil dat de inwoners voor minimaal 50% kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van zonneparken en windmolens en dat de mogelijkheden voor participatie van inwoners en bedrijven voor eenieder duidelijk zijn.

Technologische innovatie op het gebied van duurzaamheid

In de Achterhoek wordt er veel geïnvesteerd in industrialisatie, technologische innovatie en een biobased economie. Daar is de Achterhoek goed in en dat blijven we juist in Doetinchem blijvend stimuleren. De Achterhoek kan koploper worden ten aanzien van technologieën op het gebied van duurzaamheid. En dat biedt volop kansen.

 • De manier waarop mensen zich verplaatsen gaat veranderen. Om Doetinchem bereikbaar, leefbaar en veilig te houden wil D66 voorrang geven aan schone, slimme en veilige mobiliteit. D66 kiest voor de fiets. We stimuleren vooral elektrische auto’s en anticiperen met enthousiasme op ontwikkelingen als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstoffen.
 • We helpen de boeren de omslag te maken naar kringlooplandbouw met als focus het tegengaan van verspilling van grondstoffen, minder/geen kunstmest gebruik en gezond en veilig voedsel.
 • We merken allemaal de impact van de internationale voorschriften tot beperking van stikstof uitstoot. Zo zijn er bijvoorbeeld bouwprojecten stil komen te liggen. D66 ziet kansen in het combineren van de landbouwsector met die van de bouw. Het is nu al mogelijk dat boeren gewassen telen of restproducten leveren die gebruikt kunnen worden in de bouw. Dit zou voor de boeren een goed alternatief kunnen zijn, nu zijn geconfronteerd worden met het terugdringen van de veestapels. D66 wil hierbij de sectoren uitdagen een samenwerking aan te gaan met kennisinstellingen.