Goed bestuur: mensen maken de gemeente

De afgelopen jaren heeft D66 samen met de andere partijen in raad en college gebouwd aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van de gemeente. Doetinchem kent een open bestuurscultuur en een constructieve samenwerking binnen het college en in de gemeenteraad tussen oppositie en coalitie. We zijn er trots op en willen dit in de komende tijd behouden. Een goede bestuurscultuur verdient blijvende aandacht. Daarom wil D66 inzetten op transparantie, participatie en samenwerking.

D66 is een vooruitstrevende, oplossingsgerichte en optimistische partij die gelooft en vertrouwt in de kracht van de bedrijven en inwoners van onze gemeente. Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. D66 wil Doetinchemmers meer inspraak en invloed geven. We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan moeten deze uitgevoerd kunnen worden.

Met elkaar

Democratie is veel meer dan stemmen tijdens verkiezingen. D66 staat voor een gemeente waar mensen kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen. Voorwaarde voor een succesvolle democratie is immers het aantal inwoners dat actief meedoet en bijdraagt aan het proces. Doetinchem is van ons allemaal, daarom willen we dat beleid niet alleen gemaakt wordt voor, maar samen met de inwoners van onze gemeente.

 • D66 wil dat inwoners vroeg betrokken worden bij besluitvorming en dat bij participatieprocessen vooraf de spelregels duidelijk zijn. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners.
 • D66 wil dat inwoners van een wijk of buurt maximale invloed hebben over het beheer en bestuur van hun wijk en buurt. In Gaanderen en Wehl zijn dorpsraden hierbij belangrijke partners.
 • D66 wil dat we jongeren actief blijven betrekken bij zaken die hen aangaan. We willen dat de kinderraad en een jongerenraad een sterkere positie krijgt en dat kinderen leren hoe politieke besluitvorming verloopt.
 • Om de verbinding tussen de kinderraad en de gemeenteraad te versterken willen we het Doetinchems Kindervragenhalfuur introduceren. We willen namelijk dat de stem van kinderen niet alleen gehoord wordt, maar dat er in de raadsvergadering ook echt gehoor aan wordt gegeven.
 • D66 wil dat de gemeente inwoners niet onnodig in de weg zit met regels, boetes en formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen van inwoners. De menselijke maat staat daarbij centraal.
 • D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden. De gemeentelijke ombudsman is hierbij een zeer belangrijke speler.
 • De fysieke balie in het stadhuis en ondersteuning bij het invullen van formulieren moeten blijven bestaan. Alle communicatie van de gemeente moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De website van de gemeente moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Informatie op de website moet beter vindbaar worden.
 • D66 wil dat de gemeente ook toegankelijk is voor laaggeletterden en niet- of minder digivaardige inwoners. Brieven, digitale formulieren en gemeentelijke websites moeten hierop worden aangepast.

Samenwerking in de Achterhoek

D66 kiest bewust voor de Achterhoek, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als het gaat om wonen, werken, studeren, sporten en ontspannen. Een sterke regio met een krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe samenwerking. Het bestuur moet efficiënt zijn en aansluiten bij de inwoners van de gehele regio.

 • D66 vindt dat de 8RHK Ambassadeurs met Achterhoek Raad, Achterhoek Board en thematafels mogelijkheden bieden voor overheid, ondernemers en organisaties. D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van deze samenwerking.
 • D66 wil dat er in de Achterhoek meer resultaatgericht wordt samengewerkt. In de huidige samenwerking is de rol van de afzonderlijke gemeenteraden verkleind. D66 wil dat gemeenteraden actief bijdragen aan de visie en besluitvorming over de Achterhoek.
 • D66 wil een actieve ambtelijke samenwerking met buurgemeenten. Voor een krachtige, toekomstgerichte regio is het wenselijk nauwer samen te werken, zodat fuseren een logische volgende stap wordt. Dat begint wat ons betreft met concrete samenwerking op diverse beleidsterreinen.

Open en transparant

D66 vindt het belangrijk dat er een open en transparante cultuur is binnen de gemeente. Inwoners moeten kunnen zien waar de gemeente mee bezig is. Binnen de gemeenteraad moet er ruimte zijn voor discussie en debat, zonder dichtgetimmerde coalitieakkoorden. D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor lokale media om de politiek en het bestuur te volgen en daarover onafhankelijk verslag te doen.

 • D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners.
 • D66 ziet het belang in van kwalitatieve lokale journalistiek. Controle op de macht is essentieel in een democratie. Daarom pleiten wij voor een transparante gemeente met een open houding naar journalisten. Een gemeente die informatieverzoeken snel en inhoudelijk beantwoordt.
 • D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad scherp is ten aanzien van kaderstelling en het controleren van het college. De controle op macht (macht en tegenmacht) verdient ook in onze gemeente aandacht en is belangrijk voor de kwaliteit van besluitvorming.
 • D66 wil dat in de bestaande gemeenschappelijke regelingen een duidelijke structuur wordt aangebracht, met een goede democratisch controleerbare organisatie. De gemeenteraad moet meer inzicht krijgen in besluitvorming en kunnen toezien op de dienstverlening door gemeenschappelijke regelingen en overheidsbv’s aan onze inwoners.
 • Bij een gemeente die in de komende jaren zelf meer regie gaat nemen hoort ook het vraagstuk of het altijd verstandig is geweest om uitvoeringsorganisaties op afstand in te richten. D66 wil voor elk beleidsonderdeel kritisch bezien of het op afstand plaatsen de juiste keuze is.
 • D66 wil de meest essentiële prestaties van de gemeente zichtbaar maken. D66 wil inzetten op een live dashboard, waarmee voor inwoners door middel van infographics en facts & figures per thema prestaties worden gepresenteerd.