Financiën: welvaart als doel, gezonde financiën als basis

Goed bestuur betekent goed omgaan met financiën. De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen, maar dat betekent niet dat de rekening hiervoor zomaar bij de volgende generaties wordt neergelegd. Onze financiën moeten op orde blijven. Dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid met voldoende waarborgen om risico’s op te kunnen vangen.

De meeste inkomsten van de gemeente Doetinchem komen via het Gemeentefonds vanuit het Rijk. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, zoals de taken in het sociaal domein, de uitvoering van de wet inburgering en van de omgevingswet. Dit is gepaard gegaan met een korting op de daarvoor beschikbare budgetten, met als gevolg dat de ruimte om te blijven investeren in de voorzieningen in de gemeente krapper is geworden. Doetinchem krijgt te weinig geld voor alle extra taken. Dat zet de lokale democratie onder druk: er is onvoldoende geld om lokale voorzieningen te realiseren, die we in Doetinchem juist zo belangrijk vinden.

D66 wil dat de gemeente een scherp begrotingsbeleid voert om te voorkomen dat investeringen in de gemeente stil komen te liggen. Voor de toekomst van de gemeente zullen we juist moeten investeren op het gebied van groei en verduurzaming. Dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid. D66 wil geen verhoging van de gemeentelijke lasten, behalve een inflatiecorrectie. D66 vindt dat de nieuwe initiatieven, ook die in het kader van verduurzaming, betaald moeten worden uit de bestaande lasten.

Transparante financiën

D66 staat voor goede besteding van belastinggeld en een goede controle op de uitgaven door de gemeenteraad. De afgelopen jaren heeft de gemeente Doetinchem vanwege extra taken en te krappe middelen vanuit het Rijk financiële keuzes moeten maken. Ook in de komende tijd zijn er forse uitdagingen te verwachten. Daarom zet D66 in op een solide en transparant financieel beleid, waarbij inwoners meer worden betrokken.

  • D66 wil meer geld voor het Gemeentefonds en erkenning van Doetinchem als centrumgemeente. Wij willen werken aan het mobiliseren van een grotere financiële bijdrage vanuit het Rijk die recht doet aan de rol van Doetinchem voor haar omgeving en haar inwoners.
  • D66 vindt het belangrijk dat Doetinchemmers kunnen zien waaraan collectieve middelen worden besteed. De gemeente moet dit helder inzichtelijk maken op haar website.
  • D66 wil komen tot een burgerbegroting. Door inwoners al bij de kadernota te betrekken bij keuzes rond specifieke beleidsonderdelen, kunnen ondernemers en inwoners prioriteiten geven waar de gemeente het geld aan besteedt.
  • D66 wil dat het solide financiële beleid wordt voortgezet. De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. De Doetinchemse democratie moet zelf besluiten kunnen blijven nemen, zonder verscherpt toezicht vanuit de provincie. Zo blijft de budgetbevoegdheid bij de gemeenteraad.
  • D66 wil de uitgaven voor wettelijke taken, zoals bijstandsuitkeringen, beschermd wonen of maatschappelijke opvang zoveel mogelijk vanuit de Rijksbijdrage betalen. De gemeente maakt inzichtelijk waar dat niet kan. Zo kan de gemeente Doetinchem de raad, inwoners en het Rijk duidelijk maken waarom Doetinchem onvoldoende middelen ontvangt.

Eerlijke verdeling van lasten

D66 vindt dat de inwoner een lokaal belastingtarief mag verwachten dat past bij de voorzieningen die de gemeente Doetinchem biedt. Bij financiële tegenvallers moet in eerste instantie worden gekeken naar de oorzaken van de tegenvallers, mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen.

  • D66 wil dat lasten eerlijk verdeeld zijn. We willen daarom een meer evenredige verdeling van de woonlasten voor een eenpersoonshuishouden ten opzichte van die voor een meerpersoonshuishouden.
  • D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu.
  • D66 wil dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen stijgt met een inflatiecorrectie, tenzij de extra opbrengsten voor een verklaarbaar en specifiek doel worden gebruikt.
  • Startende ondernemers zijn van harte welkom in Doetinchem. Zij zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers.
  • Bij het verstrekken van subsidies vindt D66 het belangrijk dat er een maatschappelijke relevant doel is. Er moet een concreet resultaat worden behaald en wij verwachten een heldere verantwoording. Wij willen dat subsidiedoelen ‘SMART’ worden gesteld.