Actief en gezond: Doetinchem laat niemand vallen

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden. We stimuleren zelfredzaamheid en samenredzaamheid. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.

D66 streeft ernaar dat alle mensen in de gemeente Doetinchem een actief en gezond leven leiden. Een leven waarover ze zelf de regie hebben. Met passende hulp dichtbij: goede voorlichting en preventie, en goede toegang tot zorg. Als gevolg van de coronacrisis is de toekomst voor een groep inwoners onzeker. We willen mensen een extra steuntje in de rug geven als dat nodig is. Schuldhulpverlening is daarbij een belangrijk aandachtspunt, om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen. Wij gaan altijd uit van de eigen kracht van mensen: niet betuttelen, maar mensen de kans en de ruimte geven om te herstellen of zichzelf te herpakken.

Iedereen gezond en gelukkig

Een ongezonde leefstijl door bijvoorbeeld roken, weinig beweging en slechte voeding zorgt dat veel inwoners korter leven, met meer ongezonde levensjaren. Dat is in onze gemeente niet nodig. D66 vindt dat we er alles aan moeten doen om inwoners goed te informeren en hulp laagdrempelig toegankelijk te maken. De sociaal-economische achtergrond en de omgeving waarin mensen wonen mag niet bepalend zijn voor de gezondheid. De preventieagenda ‘Gewoon gezond leven’ is een mooie stap in de goede richting.

 • Samen werken aan preventie is de sleutel tot een gezonde toekomst. We werken met verschillende betrokken partijen in de gemeente verder aan universele preventie (gewoon gezond leven) en specifieke preventie (gericht op o.a. overgewicht, bewegingsarmoede en roken).
 • D66 wil dat de gemeente vol inzet op het voorkomen van problemen. We laten mensen maximaal gebruik maken van hun eigen mogelijkheden. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning.
 • D66 wil dat hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente actief op samenwerking. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio. We organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen.
 • D66 ondersteunt de nieuwbouw van het ziekenhuis in Doetinchem en vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid met de fiets en met het openbaar vervoer goed is.
 • D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.

Jeugdzorg

Gelukkig groeien de meeste kinderen op in een gezin waar ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt helaas niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de gezinsomgeving aangepakt worden, dan met een eindeloze combinatie van individuele zorg- en welzijnstrajecten. Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat zijn onze uitgangspunten.

 • Voor D66 is leidend dat de toegang tot (jeugd)zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten.
 • D66 wil integrale, laagdrempelige jeugdzorg waar dat echt nodig is en zonder versnippering en verkokering. Het is belangrijk dat kinderen tijdig de juiste zorg krijgen om te voorkomen dat problemen in de toekomst groter worden en om te zorgen dat kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkelen.
 • Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd. We vinden goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken noodzakelijk. Kortom: we laten niemand vallen!
 • D66 wil een wijkgerichte aanpak met behulp van jeugd- en gezinsteams, omdat hulpverleners de mensen in de wijk en de problemen die daar spelen kennen.
 • D66 wil een betere overgang voor kwetsbare jongeren die achttien worden. Vanaf die leeftijd gelden nieuwe rechten en plichten waar ze zich vaak niet van bewust zijn. We laten deze jongeren niet vallen dus willen we dat wie na de achttiende verjaardag geen woning, werk of school, een sociaal netwerk of financiële zelfstandigheid heeft, moet kunnen aankloppen bij de gemeente voor hulp en begeleiding.
 • D66 wil actief samenwerken met zorg- en onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie zorg nodig heeft, verdient zorg van hoge kwaliteit en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) lukt het meer mensen die persoonlijke zorg te geven. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen.

 • Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen.
 • D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.
 • Met het decentraliseren van de zorg zijn declaratieregels voor zorgaanbieders niet altijd duidelijk. D66 wil dat de gemeente, samen met de regionale gemeenten en de zorgaanbieders, ervoor zorgt dat er één overzichtelijk kader komt. Dan kunnen zorgaanbieders zich vooral concentreren op wat ze willen doen: zorg verlenen.
 • In Doetinchem slaapt wat D66 betreft niemand op straat. Door in te zetten op betaalbare huisvesting, ambulante hulp, schuldhulpverlening en samenwerking met de GGZ kan dakloosheid vaker voorkomen worden. Als mensen dan toch (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, dan wil D66 dat we zorgen voor voldoende voorzieningen. We hebben speciale aandacht voor het voorkomen van dak- en thuisloosheid bij jongeren en opvang van jongvolwassenen.
 • D66 vindt de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. De meest ‘comfortabele’ zorg geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende. D66 wil dat de gemeente investeert in het waarderen van het werk van deze mensen.
 • D66 vindt dat fraude ernstig afbreuk doet aan onze sociale voorzieningen. Mensen die doelbewust frauderen ontnemen anderen de mogelijkheid om gebruik te maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude daarom onaanvaardbaar en wil dat de gemeente met een scherp oog toeziet op rechtmatig gebruik van voorzieningen.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

De meeste inwoners van de gemeente Doetinchem hebben weinig financiële zorgen. Voor een aanzienlijke groep mensen is dit helaas niet het geval. Zij kunnen niet of met veel moeite het einde van de maand halen, moeten leven van een uitkering of hebben problematische schulden. D66 gelooft dat werk de beste manier is om deze problematiek achter je te laten. Daarom zetten wij vol in op een goed economisch klimaat met veel passend werk. Ook vroege signalering van schulden is belangrijk om erger te voorkomen. Voor wie dat nodig heeft biedt de gemeente hulp.

 • D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken en als dit toch gebeurt, dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. De schulddienstverlening van de gemeente moet breed toegankelijk zijn en leiden tot een schuldenvrije toekomst. De partijen die verenigd zijn in De Rondkomers hebben een belangrijke rol in de preventie van schulden.
 • D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen.
 • D66 wil garanderen dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. D66 wil komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit aan aanbieders in de jeugdzorg. Wij zoeken tevens meer verbinding met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, sport, veiligheid en openbare ruimte.
 • Het Meedoenarrangement is een belangrijk instrument om te bereiken dat mensen met te weinig financiële middelen wel mee kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door te sporten, zich te verplaatsen, zich cultureel te ontwikkelen en door gebruik te maken van de bibliotheek. D66 wil dat nog meer mensen gebruik gaan maken van het Meedoenarrangement.