Coalitieagenda ‘Groeien in kwaliteit’

We leven in een omgeving waarin de korte termijn ons denken en gedrag in hoge mate domineert. Wat ons doen en laten betekent voor onze kinderen en kleinkinderen komt niet vanzelfsprekend aan de orde. Zeker niet in de onstabiele crisissituatie waarin we momenteel zitten. Toch hebben we ons als D66 samen met onze coalitiepartners wél op die langetermijn-vraag gericht: wat betekenen onze keuzes vandaag voor de toekomst van de gemeente Doetinchem? Doen we het goede voor de generaties die na ons in de Achterhoek zullen leven?

Brede welvaart

In de komende jaren zal onze gemeente groeien. Dat is een gegeven. Als gemeente hebben we invloed op die groei. In de coalitieagenda ‘Groeien in kwaliteit’ hebben we dat uitgewerkt als ‘brede welvaart’. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en welke consequenties dat heeft voor latere generaties en voor mensen elders in de wereld.
Een gemeente die groeit, zal moeten investeren in goed werk en goed onderwijs. Eén van de grootste vraagstukken van deze tijd is hoe we de geschikte werknemers van morgen opleiden. Vandaar dat we in de komende periode Doetinchem zien als aantrekkelijke en sterke werkgemeente. We stimuleren bij- en omscholing voor iedereen en zullen er alles aan doen om onbenut arbeidspotentieel aan te boren. Door middel van een gezamenlijke educatieve agenda willen we mét onze partners aan Doetinchem als sterke onderwijsstad werken.

Bestaanszekerheid

We zien helaas dat niet alleen mensen met een minimum inkomen, maar ook andere inwoners vaker in de problemen komen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het soms lastig om rond te komen. We gaan werken aan het vergroten van de bestaanszekerheid voor alle huishoudtypes en inkomens.
Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Het gaat er ook om dat je rust en ruimte vindt die nodig is om optimaal mee te doen in de samenleving.

Preventie

Goed sociaal beleid begint bij preventie. We willen in de komende jaren echt aan de voorkant komen, zodat onze inwoners nog gezonder en fijner kunnen leven.
Gezonde voeding, meer bewegen en een groene leefomgeving dragen daaraan bij. We kijken naar het gehele sociale domein, zorgen voor gemakkelijkere overgangen tussen wetten en met samenwerkingspartners investeren we in goede voorzieningen.
Een bruisende gemeente met kunst, cultuur en evenementen brengt mensen in verbinding en maakt van Doetinchem een aantrekkelijke stad om te wonen of te verblijven. Daarbij vinden wij het vanzelfsprekend dat iedereen hier zichzelf kan zijn en zich veilig voelt en vrij.

Duurzame leefomgeving

We versnellen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en we gaan energieneutraal, circulair, klimaatadaptief en biobased bouwen. We zetten in op een optimale mix van besparen en energie opwekken om zo de CO2-uitstoot te verminderen.
In de komende tijd worden vier zonneparken gerealiseerd. Voor windenergie nemen we het onderzoek en de regels van het Rijk als vertrekpunt. We willen het aandeel zon op dak en kleine windmolens bij agrariërs vergroten. De insteek is daarbij dat onze inwoners, nu en later, zo veel mogelijk kunnen profiteren van onze verduurzaming.

Coalitieagenda

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan: D66 is trots op de coalitieagenda. Onze verkiezingsbelofte ‘Voor de toekomst’ hebben we samen met CDA, VVD, GBD en CU-SGP verder kunnen uitwerken. Onze dank gaat bij deze dan ook uit naar deze partijen, waarmee wij in een positieve, open sfeer aan deze agenda hebben gewerkt. Onze dank geldt formateur Jeroen Berends en zeker ook Tessa Baars en Niels Springeling, die ons hierbij op voortreffelijke wijze ambtelijk hebben ondersteund.

Deze coalitieagenda is ook een uitnodiging aan de andere partijen in de gemeenteraad. Wij hopen dat u aanknopingspunten ziet om samen met D66 op te trekken en ook uw plannen in de komende jaren te realiseren.

Wij steken in elk geval graag onze hand uit om in verbinding met alle raadsleden, zoals wij dat ook de afgelopen vier jaar hebben gedaan, te werken aan de toekomst van onze mooie gemeente.