D66 dient moties in bij bespreking kaderbrief & toenadering oppositie

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni jl. heeft de Delftse raad de kaderbrief unaniem vastgesteld. De kaderbrief geldt als opmaat voor de programmabegroting 2023-2026 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. Samen met coalitie- en oppositiepartijen heeft de D66-fractie de moties ‘Kinderarmoede’, ‘Waarborgen toekenning energietoeslagen’ en ‘Kennisuitwisseling met Oekraïne’ ingediend om dit beleid bij te sturen. Alle drie zijn unaniem aangenomen door de raad! Ook is er gesproken over het vijf-punten plan van de oppositie.

Toenadering coalitie & oppositie

Bij het bespreken van het coalitieakkoord tijdens de vorige raadsvergadering (15 juni jl.) presenteerde de voltallige oppositie een gezamenlijk vijf-punten plan voor Delft. Sinds die vergadering hebben coalitie en oppositie de toenadering gezocht. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni is besloten dat kort na de zomer een raadsconferentie gehouden wordt om te bezien hoe het coalitieakkoord kan worden verrijkt met het vijf-puntenplan van de oppositie.

Fractievoorzitter Sivan Maruf: ’’Het coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ vormt de basis voor de komende vier jaar. Dat de oppositie elkaar ook heeft kunnen vinden om samen tot een plan te komen als verrijking van het coalitieakkoord, kunnen we alleen maar toejuichen. De coalitie heeft beloofd samen te willen werken aan onze stad. De
raadsvergadering was een goed voorbeeld op welke manieren dit kan.’’

Moties

Samen met coalitie- en oppositiepartijen heeft de D66-fractie de moties ‘Kinderarmoede’, ‘Waarborgen toekenning energietoeslagen’ en ‘Kennisuitwisseling met Oekraïne’ ingediend. Allen zijn unaniem aangenomen door de raad.

De motie kinderarmoede roept het college op om in het kader van armoedebestrijding, in samenwerking met schoolbesturen en het maatschappelijk middenveld, te zoeken naar manieren om honger in de klas tegen te gaan. Maruf: ‘’In armoede opgroeien is moeilijk en met honger in de klas zitten is hier een gevolg van en heeft een enorme impact op de ontwikkeling van een kind. Zelf heb ik dat om me heen gezien en ervaren. In het coalitieakkoord hebben wij dit
opgenomen als actie om mee te beginnen en met deze motie hebben coalitie- en oppositiepartijen nogmaals benadrukt dat honger in de klas prioriteit heeft.”

De motie ‘Waarborgen toekenning energietoeslagen’ heeft de D66-fractie mee-ingediend, omdat het belangrijk is dat de gemeente zoveel mogelijk Delftenaren die recht hebben op de energietoeslag ook bereikt. De energieprijsstijgingen brengen meer mensen in de knel en voor een hoop Delftenaren is deze toeslag noodzakelijk
om de maand door te kunnen komen.

Afsluitend heeft de Delftse gemeenteraad ook unaniem ingestemd met de motie ‘Kennisuitwisseling met Oekraïne’. Maruf: “Wanneer
deze vreselijke oorlog voorbij is weet niemand. Tegelijkertijd is het belangrijk dat juist Delft haar hand uitsteek naar een volk in nood”. Het college is opgeroepen na te gaan of kennis van Delftse instellingen kan helpen bij de wederopbouw van Oekraïne.