Durven DOEN

Durven doen. Dat betekent dat wij niet afwachten om de vraagstukken van deze tijd aan te gaan. Wij gaan vol vertrouwen door met bijvoorbeeld de woonopgave en het klimaatvraagstuk. Er zijn veel ideeën en plannen gemaakt. Nu is de tijd voor doen! Aanpakken én experimenteren.
Durven doen dus.

0.1 Ambitieuze klimaatkeuzes

Culemborg heeft de opdracht om klimaatneutraal te worden. Dat betekent keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van wind- en zonne-energie. We hebben niet de luxe om die keuzes uit te stellen; het klimaat wacht niet. Wij zoeken naar de beste oplossing. Die vinden we alleen door iedereen in Culemborg die dat wil te laten meepraten en hun wensen, bezwaren en ideeën serieus te nemen. We zijn transparant over het proces en accepteren de uitkomst. D66 is vóór experimenteren: Culemborg als proeftuin om allerlei oplossingen te onderzoeken, van waterstofopslag tot verticale zonnepanelen. Goede handhaving is nodig om vertrouwe
n in het klimaatbeleid te behouden. Want vertrouwen kun je pas als er een grens ligt. Zo zorgen we voor het behoud van onze groen stad.

0.2 Gelijke kansen voor iedereen

D66 wil dat alle kinderen in Culemborg dezelfde kansen krijgen. We zijn daarom trots op het feit dat onze stad zowel vmbo-, havo- als vwo-onderwijs biedt. Ook de Julianaschool voor gespecialiseerd basisonderwijs en vernieuwende onderwijsvormen als Linawijs, Agora en De Werfklas koesteren we. En de aansluiting met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via Hub Rivierenland, behouden we graag. Waar het beter kan? De toegang tot speciaal voortgezet onderwijs, mbo en hbo buiten Culemborg is nog niet zoals we het willen. Ook de samenwerking tussen verschillende scholen en tussen scholen en consultatiebureaus en wijkteams moet beter. We vinden het belangrijk achterstanden vroegtijdig op te merken. Zo zorgen we voor een goede start voor alle kinderen in Culemborg.

0.3 0.3 Prettig wonen in een groene stad

Culemborg is een populaire stad om in te wonen. Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, kun je op volle kracht gaan bouwen. D66 kiest ervoor om eerst de bestaande vierkante meters slimmer te benutten. Bijvoorbeeld door woningen en bedrijfspanden te splitsen in appartementen, geschikt voor jongeren en ouderen. Of door leegstaande kantoren om te bouwen, zoals aan de Wethouder Schoutenweg. Ook staan we open voor vernieuwende concepten zoals kangoeroe-wonen en groepswonen.
Dan nog zal het nodig zijn om bij te bouwen, zeker voor jongeren en ouderen. Wij willen dat binnen de stadsgrenzen doen, zodat het buitengebied open blijft en Culemborg niet ‘vastgroeit’ aan andere gemeenten. De concessies die we daarvoor doen zijn hoogbouw en de garantie loslaten van minimaal één parkeerplek per woning. Het groen in en om de stad, zoals de waterpartijen in Parijsch, de Volencampen, de Plantage en de Redichemse Waard, versterken we waar mogelijk. De fiets krijgt ruim baan en we gaan op zoek naar betere verkeersverbindingen onder de spoorweg door. Zo werken we aan een fijne, groene en betaalbare woonplek voor iedereen.

0.4 Centrale rol voor wijkteams

Culemborgers die dat nodig hebben, moeten snel goede zorg kunnen krijgen. Daarvoor is het essentieel om de professionals in de zorg meer vertrouwen te geven. D66 wil minder plannenmakerij en minder toezicht, zodat er meer geld en tijd overblijft voor daadwerkelijke zorg. De gemeente is er om zorgprofessionals te ondersteunen in plaats van te controleren. We stimuleren innovatie in de zorg: er zijn genoeg Culemborgers met goede ideeën. Wanneer die ideeën voldoende maatschappelijke waarde opleveren, zoals het Odensehuis, geven wij die (financiële) ruimte.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners altijd laagdrempelig hun verhaal kwijt kunnen in een veilige omgeving. Wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Ook voor het voorkomen van criminaliteit of het signaleren van huiselijk geweld zien wij een spilfunctie voor de wijkteams. Zij kennen de personen die het verkeerde pad op kunnen gaan, of die juist slachtoffer dreigen te worden. Wij gaan uit van vertrouwen en kansen bieden en willen dat de wijkteams samenwerken met de politie, de gemeente, scholen en werkgevers om het leven van deze kwetsbare personen een positieve wending te geven. Bijvoorbeeld door hen te helpen met het vinden van een baan, een opleiding of psychische hulp. Ook ondermijning door netwerken die onder de radar opereren, heeft onze aandacht. Alleen als het echt niet anders kan gaan we over tot handhaving, om de veiligheid van anderen te waarborgen. Zo creëren we een veilige en zorgzame stad.

0.5 Een aantrekkelijk cultureel leven

D66 is blij met het aanbod aan cultuur in Culemborg, zoals de festivals, de Gelderlandfabriek en het Weeshuismuseum. Juist in moeilijke tijden is het belangrijk om culturele voorzieningen overeind te houden, want cultuur voedt je. Wel willen we het aanbod toegankelijker maken, zodat meer verschillende mensen eraan deelnemen en zich uitgenodigd voelen om zelf iets te organiseren. We willen het Cultuurfonds Culemborg en het cultuuronderwijs (KEC, Brede School Culemborg) behouden. Daarnaast stimuleren we initiatieven van Culemborgers zelf – we vinden dat de gemeente niet alles hoeft te organiseren of over te nemen. We juichen samenwerking toe, zoals die tussen De Fransche School en Fort Werk aan ’t Spoel afgelopen zomer. Zo streven we naar een levendig en voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod.

0.6 Volop meedenken en meedoen

D66 vindt het als geen ander belangrijk dat iedereen in Culemborg mee kan denken en doen. We willen dat meer mensen betrokken raken bij de politiek en dat zij meer te zeggen krijgen. Daarom willen we nauw samenwerken met inwoners, op allerlei manieren: via buurtregisseurs en buurtbudgetten (om zelf activiteiten in de eigen buurt te organiseren), de Kinderraad en Kinderburgemeester, en via burgerfora waarop inwoners uit heel Culemborg hun mening kunnen laten horen over (ruimtelijke) ontwikkelingen in de stad, tot op straatniveau. Ook hechten we eraan dat mensen politieke besluiten en de manier waarop die genomen zijn, beter kunnen controleren. We zijn dan ook transparant over hoe we werken en pleiten voor een goede nieuwsvoorziening. Zo zorgen we dat de politiek van en voor de inwoners wordt.

0.7 Ruimte voor innovatie en ondernemerschap

Ondernemers laten de maatschappij draaien en zorgen voor werkgelegenheid, dus helpen we hen waar het kan. Met het Ondernemersfonds en de binnenstadregisseur bijvoorbeeld. De Hub Rivierenland – een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid waar ondernemers toekomstig personeel kunnen ontmoeten – wordt wat ons betreft versterkt. Niet alleen in de stad, maar vooral in de regio en via slimme samenwerkingen met het hoger onderwijs in Den Bosch en Utrecht.
D66 wil ondernemers vrijer laten, door de regeldruk te verminderen en door hen te laten meepraten over het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Ook willen we een ‘vliegende keep’ op bedrijventerrein Pavijen: een onafhankelijke aanjager die doet wat nodig is voor de ondernemers. Denk aan financiering regelen, kansen zien en verbindingen leggen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, onderwijs en gemeente. Tot slot stimuleren we innovatieve projecten (samen met het Ondernemersfonds) en zijn we voorstander van innovatiehubs en living labs, bijvoorbeeld in de Spoorzone. Zo bieden we een ondernemersklimaat waarin goede ideeën de ruimte krijgen.