Daphne Bijvoet wethouder kandidaat D66 Culemborg

D66 Culemborg werkt samen met Culemborg van Nu en GroenLinks aan een Bestuursakkoord om Culemborg te besturen van 2022-2026.

Het eerste concept hiervan heeft de fractie met de leden op zaterdag 14 mei besproken en leden hebben aanvullende ideeën aangedragen.

Wij zijn erg blij met dit deelresultaat!

Bij een bestuur hoort ook een wethouderskandidaat. We zijn heel verheugd dat we Daphne Bijvoet aan jullie mogen voorstellen als wethouderskandidaat voor D66 Culemborg!

Samen met Monica Wichgers (CvN), Mischa Peters (GL) en de burgemeester zal zij Culemborg weer een stukje mooier maken.
Even voorstellen

Daphne (40) woont met haar man en dochter in de binnenstad van Culemborg. Ze begon haar loopbaan bijna twintig jaar geleden in het Culemborgs primair onderwijs.
Na de studie onderwijskunde startte zij bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.
Ze heeft daar de afgelopen 16 jaar verschillende functies bekleed en werkt momenteel als clustermanager centrale eindexamens havo/vwo bij het College voor Toetsen en Examens.
“Mijn hart heb ik verpand aan het mooie Culemborg. Toen ik hier 20 jaar geleden kwam wonen, voelde ik mij al snel thuis.
Culemborg is een prachtige stad met een karakteristiek centrum en de natuur dichtbij. Het rijke culturele aanbod spreekt mij erg aan, ik geniet van de gezelligheid en het contact met mensen.
Ik zie ook dat Culemborg voor veel uitdagingen staat, het is een kleine stad met soms grootstedelijke problematiek. Ook de huidige ontwikkelingen zoals de klimaatcrisis, toenemende polarisatie en kloof tussen arm en rijk vraagt om actie en een zichtbaar en betrouwbaar bestuur.
Daar wil ik mij voor inzetten, voor een transparant, open en toegankelijk bestuur dat oog heeft voor de mens en durft te doen.”
Ze heeft een rustige en vriendelijke benadering waarmee zij mensen aan zich weet te verbinden en creëert in gesprekken een open en prettige sfeer.
Met de nodige lef en diplomatie weet zij bij verschillende belangen een compromis te vinden om zo goede resultaten te behalen. Ze deinst niet terug voor het nemen van moeilijke besluiten, en probeert een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Portefeuilles
Voor Daphne is onderwijs en de verbinding onderwijs- arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt. Ook gaat zij zich inzetten voor werk en inkomen, duurzaamheid, groen, cultureel erfgoed en diversiteit en integratie.

Verantwoording
In dit bericht leggen de Wethouders Advies Commissie (WAC) en de fractie graag uit aan de leden op welke manier we tot de keuze voor Daphne zijn gekomen. De WAC bestaat uit Rinske van Noortwijk (voorzitter), Marcel Fränzel en Dagmar Kusters. Voor de fractie is de brede definitie gebruikt: raadsleden en commissieleden. Formeel geeft de WAC een advies op basis van een door de leden vastgesteld profiel, waarna de fractie besluit.

Het profiel
In de ledenvergadering van 14 september 2021 hebben de leden een profiel voor wethouderskandidaten vastgesteld. Dat profiel heeft de WAC gebruikt als toetsingskader. De meest elementaire punten hieruit zijn:
• Verbinder, die verschillende partijen, belangen en groepen bij elkaar kan brengen;
• Transparant, integer, open, benaderbaar;
• Gevoel voor en ervaring met het politieke spel en ‘rol-bewustzijn’ in het samenspel tussen college, raad, werkorganisatie en stad;
• Creatief in het vinden van wegen om de stad bij de vraagstukken te betrekken (participatie).
Op basis van dit profiel hebben drie kandidaten zich gemeld bij de WAC.

De procedure
De afgelopen periode zijn er door de WAC in twee rondes (in januari en april) gesprekken gevoerd met de kandidaten. Doel van de gesprekken was nagaan of deze mensen voldoen aan het door de leden vastgestelde profiel en in principe geschikt zijn als wethouder voor D66 Culemborg. En zo ja, welke kandidaat dan in welke omstandigheid het beste zou passen.

Uit de eerste ronde bleek dat de drie kandidaten allemaal voldeden aan het profiel en geschikt waren bevonden als wethouderskandidaat.
Er waren uiteraard onderlinge verschillen, sterke punten en verbeterpunten en ook verschillende voorkeursthema’s. De kandidaten kregen de kans in de tweede ronde de feedback ter harte te nemen.
In de tweede ronde (april) na de verkiezingen, was duidelijk dat D66 daadwerkelijk een wethouder mocht leveren, samen met Culemborg van Nu en GroenLinks. Ook de portefeuilleverdeling was in grote lijnen bekend. Hierdoor konden de gesprekken een niveau dieper gaan.

Het advies
De WAC acht Daphne Bijvoet de beste kandidaat voor de functie. Daphne is van nature een rustig persoon, die snel overzicht weet te creëren om vervolgens gedegen te analyseren. Ze kan schakelen tussen abstractieniveaus. Ze is in staat lokale items in breder perspectief te plaatsen en ze is een verbinder. Ze is laagdrempelig, mensen zullen haar gemakkelijk benaderen. Ze geeft gerichte antwoorden op de vragen en deinst naar ons idee niet terug voor conflict. Ze heeft creativiteit laten zien in oplossingsrichtingen, voor de casuïstiek die de WAC haar voorlegde. Ze kent de overheid van binnenuit. Daphne past binnen de samenwerkingsvorm waarvoor wordt gekozen: een kleine coalitie met een bestuursakkoord waar de hele stad bij betrokken wordt.

Tot slot heeft Daphne de afgelopen periode zich voluit ingezet voor de Culemborgse politiek. De WAC vertrouwt erop dat ze met haar bescheidenheid en rust, maar ook met haar stevigheid, goed past in het wethouders-team, en het D66 gedachtegoed daarin kan laten doorklinken.
De fractie is verheugd dat Daphne zich de komende 4 jaar voor onze stad wil inzetten en gaat mee in het advies van de WAC.

Vervolg
Alle wethouderskandidaten ondergaan een integriteitstoets waarvoor de Gemeente Culemborg een onafhankelijk bureau inschakelt. Op 31 mei wordt een definitief bestuursakkoord gepresenteerd, waarna een nieuw college op 9 juni 2022 door de Raad wordt benoemd. En daarna: “Samen aan de slag”!