Inclusieve samenleving

D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in het maatschappelijk leven. Taal, kennis, identiteit, geestelijk welzijn, fysieke gesteldheid etc. mogen hier geen rol in spelen. We sluiten niemand uit en we willen dat iedereen meedoet.

In Baarn voelt iedereen zich welkom

In de komende periode wil D66 invulling geven aan de Lokale Inclusieagenda. We moeten bij openbare voorzieningen en activiteiten meer uitgaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Denk bijvoorbeeld aan een openbaar en goed onderhouden rolstoeltoilet in het centrum of het dementievriendelijk inrichten van openbare gebouwen.

Wanneer het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Niet alleen de groep mensen met een beperking, maar ook andere groepen die om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Van nieuwkomer naar Baarnaar

D66 staat open voor noodopvang van vluchtelingen. We willen nieuwkomers in staat stellen hun eigen leven vorm te geven. We zien in dat goede integratie en inburgering altijd start met het luisteren naar nieuwkomers zelf om te horen wat zij nodig hebben om hun leven vorm te geven. We realiseren ons dat ze daar vaak wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, maar dat ze ook wat te brengen en bij te dragen hebben.

Deze ondersteuning moet eenvoudig en doeltreffend zijn. In het hoofdstuk ‘De gezonde gemeente’ gaan we hier verder op in.
Wij zien dat nieuwkomers meer zijn dan vluchtelingen en hebben daar vanaf de start, bij inburgering en verdere ontwikkeling, oog voor.
We zorgen dat goede ondersteuning op het gebied van taal en meedoen toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft. De gemeente draagt actief bij aan de integratie van vluchtelingen door werkplekken en stages beschikbaar te stellen.

Daarnaast steunt D66 initiatieven (zoals internationale burendag door Lokaal O) die zorgen voor meer verbinding tussen inwoners van Baarn en nieuwkomers. Dit helpt om wederzijds begrip te creëren voor cultuur, achtergronden en drijfveren van de mensen die hier komen wonen.

Nieuwkomers hadden misschien een andere start, maar ze verdienen dezelfde kansen.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Inburgeringswet. Deze wet heeft als uitgangspunt dat gemeenten de regie hebben over de inburgering van nieuwkomers. De gedachte daarachter is niet moeilijk te begrijpen: gemeenten staan dichtbij hun inwoners en hebben zo meer zicht op wat mensen echt nodig hebben. Bovendien bieden andere verantwoordelijkheden van gemeenten (huisvesting, zorg, werk en inkomen) veel aanknopingspunten nieuwkomers breed te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan taallessen, inburgeringscursussen die ook toegespitst zijn op leven in Baarn.

Zodra asielzoekers een status krijgen en in Baarn komen wonen, beschermt en bevordert de gemeente de gezondheid van statushouders via de reguliere dienstverlening van GGD regio Utrecht. De komende raadsperiode zal de uitwerking van deze wet in de samenwerking met GGDrU steeds verder vorm krijgen.