Visie op concrete woningbouwprojecten

Ben je benieuwd hoe D66 Baarn tegen bestaande woningbouwplannen aankijkt? Een opsomming van de meest in het oog springende projecten.

Woningen bij Paleis Soestdijk

Om het paleis en de tuinen te restaureren en te behouden, zijn kostendragers nodig. De woonwijk op het voormalige marechausseeterrein bij het paleis is er daar een voorbeeld van. D66 vindt het belangrijk dat de nieuwe bebouwing het bebouwde oppervlak van het marechaussee-terrein zo min mogelijk overschrijdt. Er moet zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd worden. Het huidige Borrebos zou omgevormd kunnen worden van een verwaarloosd productiebos naar een mooi, goed beheerd biodivers parkgebied. De verwachte drukte rond Soestdijk is een aandachtspunt voor D66. We willen dat alle provinciale wegen tussen Hilversum, Soest en Baarn voldoende blijven doorstromen met zo min mogelijk opstoppingen.

Baarnsche Zoom

Wat D66 betreft is dit dé plek om in Baarn-Noord een innovatieve en duurzame wijk te bouwen. Deze woonwijk wordt zeer geschikt voor gezinnen en kan een flinke boost aan de oplossing van het woningtekort geven. Gezien de ligging van de wijk aan de A1 moet er veel aandacht zijn voor gezondheid. Denk aan groen, ontmoetingsruimte, ontmoedigen van auto’s, geluidswerende maatregelen. D66 zal daarop toezien in het aanbestedingstraject.

Tolweg

De woningbouwplannen aan de Tolweg zijn controversieel. Enerzijds hebben we deze plek hard nodig om voldoende sociale woningbouw te kunnen realiseren. Anderzijds is er ook meer ruimte nodig voor ondernemers. Onze fractie is ook verdeeld over dit onderwerp. Ook dat komt voor. We zullen voor iedere stap in het verdere besluitvormingsproces dan ook gedegen de belangen van zowel ondernemers als van woningzoekenden afwegen om zo tot een goed doordacht besluit te komen.

Baarn Centraal

Het is onderzocht, maar helaas was het niet mogelijk de bestaande kantoorgebouwen aan de Oude Utrechtseweg om te bouwen naar woningen. D66 is het dan ook eens met de plannen om hier een nieuwe wijk te bouwen in lijn met het omringende gebied. Deze parkachtige wijk is beschermd dorpsgezicht. Belangrijk aandachtspunt is dat het geen tweede P+R wordt voor mensen die met de trein forenzen. Daarnaast moeten zoveel mogelijk monumentale bomen behouden blijven bij de bouw van de woningen.

Hof van Baarn

D66 is blij met de plannen om van het voormalige industrieterrein van drukkerij Bakker tussen het Laanplein, de Laanstraat en de Eemnesserweg midden in het centrum een woningbouwlocatie te maken. De speerpunten die voor D66 belangrijk zijn, lijken goed meegenomen te worden in dit plan (parkeerplaatsen zo veel mogelijk uit zicht, zo veel mogelijk groen, aandacht voor betaalbare woningen, goed participatietraject). In de verdere uitwerking zullen we hierop blijven letten. M.n. de reactie van de projectontwikkelaar op de zorgen van de omwonenden zullen we goed monitoren.

Locatie Meander

Het huidige ziekenhuis is eigendom van Meander en staat voor een groot deel leeg. Meander wil de zorg die ze nu biedt wel voortzetten op deze locatie, eventueel aangevuld met andere zorgverleners. De grond is eigendom van de gemeente, maar er rust een legaat op. De komende periode wordt door de gemeente en Meander een plan ontwikkeld voor ver-/nieuwbouw. Wat D66 betreft is dit een uitstekende locatie om bijvoorbeeld woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen in de nabijheid van zorg. Daarnaast willen we dat de huidige contouren van de bebouwing niet groter worden ten koste van het omringende park.

Verplaatsen sportvelden

D66 wil dat de gemeente gaat onderzoeken of de sportvelden naar de rand van Baarn kunnen verhuizen, nabij het Baarnsch Lyceum. De scholen kunnen dan ook gebruik maken van deze faciliteiten. Door het verplaatsen van de sportvelden langs de Geerenweg naar een locatie naast het Baarnsch Lyceum, kan de vrijkomende ruimte op de huidige sportvelden gebruikt worden voor woningen.