Vacature voor wethouder Baarn

D66 zal na de laatstelijk gehouden gemeenteraadsverkiezingen met 2 zetels vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad (19 zetels). De fractie is in de eindfase om een coalitieakkoord af te sluiten met VoorBaarn, GroenLinks en de PvdA en dient 1 wethouder te leveren.

Gezocht

Wij zoeken een sociaal-liberale, gedreven en energieke wethouder met aantoonbare politieke en bestuurlijke ervaring en (verander)managementkwaliteiten. We hebben voorkeur voor een kandidaat die woonachtig is in Baarn of in de regio, met ‘warme’ banden met de gemeente Baarn. De kandidaat wethouder is tenminste 1 jaar lid van D66.

Profiel

D66 ziet als kernpunten van de rol van de wethouder:
• Kent en onderschrijft de uitgangspunten en kernwaarden/richtingwijzers van D66 in het algemeen, en het verkiezingsprogramma van D66 Baarn 2022-2026 in het bijzonder.
• De kandidaat heeft affiniteit met en ervaring in het openbaar bestuur (regionaal) en de politieke arena. Hij/zij is in staat daarin de betreffende portefeuille te behartigen, is compromisbereid en behartigt de belangen van de gemeente naar eer en geweten zonder het coalitieakkoord en de uitgangspunten van D66 uit het oog te verliezen.
• De kandidaat stelt zich zelfstandig op naar de raad en de fractie en toont leiderschap en verbondenheid binnen de gemeentelijke organisatie.
• De kandidaat handelt volgens de beste ethische normen, is daarop aanspreekbaar en spreekt zo nodig anderen daarop aan. De kandidaat houdt zich aan de bestaande gedragscodes en handelt volgens de hoogste integriteitsnormen.
• De kandidaat houdt goed contact met de fractie en is in staat om samen met de fractie te werken aan een verhouding waarbij optimaal recht wordt gedaan aan de posities van fractie en kandidaat.
• De kandidaat is extravert, enthousiast en sociaal, stapt snel op mensen af en kan de vertaalslag van ‘buiten’ naar ‘binnen’ maken. Hij/zij is ondernemend en weet mensen en zaken makkelijk met elkaar te verbinden.

Competenties en vaardigheden

D66 verwacht bij de te benoemen wethouder de volgende vaardigheden:
• Analytisch vermogen: is in staat een complexe situatie te analyseren en indien nodig in delen tot een oplossing te komen.
• Visie: is in staat om werkvelden in een groter verband te beschouwen, conceptueel te benaderen en ook de lange(re) termijn daarin te betrekken.
• Besluitvaardigheid: moet in staat zijn op de juiste momenten een besluit te nemen, ook als (nog) niet alle informatie beschikbaar is en neemt de verantwoordelijkheid voor de genomen acties.
• Overtuigingskracht: kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op de ideeën en standpunten van anderen.
• Sturend vermogen: is in staat om richting en sturing te geven en geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om te handelen binnen gestelde kaders. Delegeert, durft los te laten.
• Communicatie: moet in staat zijn effectief in diverse omstandigheden en op verschillende niveaus te communiceren (in woord en geschift), van heel eenvoudig tot op een hoog abstractieniveau.
• Daadkracht: moet in staat zijn de beleidsuitgangspunten om te zetten in daden, en bereid in staat te zijn het coalitieakkoord uit te voeren.
• Sensitiviteit: moet in staat zijn de signalen in de omgeving (burgers, raad, ambtenaren en andere betrokkenen), die nakoming van doelstellingen bevorderen of hinderen, tijdig op te pakken. Heeft een open en empathische houding naar burgers, ambtenaren en fractie. Hij/zij kan tussen die groepen of betrokkenen schakelen en kan als bruggenbouwer fungeren.
• Vermogen tot samenwerken: moet als teamspeler kunnen functioneren zowel binnen het college, met de fractie en de raad.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die interesse hebben in de functie en in ruime mate voldoen aan de eisen zoals die hierboven zijn opgenomen, worden uitgenodigd om vóór vrijdag 20 mei as. hun interesse kenbaar
te maken. De motivatiebrief van maximaal 1 A4, een recent CV (en eventueel de wethoudersscan) kunt u sturen naar de Wethouderadviescommissie Baarn via [email protected].

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar bovenstaand adres. Een lid van de WAC zal daarna zo spoedig mogelijk contact opnemen.

De commissie zal zich buigen over de ingekomen sollicitaties en zal hieruit een selectie maken. Een aantal kandidaten zal vervolgens worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek wordt op korte termijn gevoerd op een tijdstip dat in overleg met de kandidaat wordt vastgesteld. De WAC zal op basis van de ontvangen informatie en het gesprek 1 of 2 kandidaten voordragen aan de D66 fractie. Uitsluitend deze namen worden doorgegeven aan de fractie. De keuze van de voordracht aan de gemeenteraad ligt bij de fractie van D66 Baarn.

De gemeente toetst bij benoeming op integriteit.

De Wethoudersadviescommissie bestaat uit Aldrin Bentura, ex-fractielid D66 Baarn, voorzitter; en namens het bestuur van D66 Baarn Anne Dijkstra en Sharyn Cooper.