Meer lef!

Een terugblik op de raadsvergadering van 11 oktober 2023 waarbij D66 Baarn op diverse onderwerpen tijdens deze avond de andere raadsfracties opriep meer lef te tonen.

Positief, ambitieus en open

In de besproken onderwerpen tijdens de debatraad van 11 oktober 2023 ziet D66 Baarn met name kansen om als gemeenteraad meer ambitie te tonen. We zijn op weg naar de mooiste gemeente van Nederland, maar dan moeten we op verschillende onderwerpen willen doorpakken en een grote stap vooruit zetten.

Het kan groener!

Het eerste onderwerp dat ter sprake kwam, was het nieuwbouwplan voor het realiseren van 7 betaalbare en levensloopbestendige appartementen op de locatie Nieuw Baarnstraat 31-33. Een mooi plan dat invulling geeft aan de ambitie van D66 Baarn om meer woningen in onze gemeente bouwen. De woningbouwbehoefte onder zowel starters als ouderen is groot, en dit plan levert hieraan ook een bijdrage. Naast de andere woningbouwplannen waarin gelukkig nu een versnelling lijkt te komen zoals Hoogwolde en de Schoolstraat. Toch kan dit plan ambitieuzer zonder dat we op de stoel van de eigenaar of de architect gaan zitten. Het kan ambitieuzer als het gaat om het groen in het plan. Het is nu veel verstening met weinig aandacht voor groene muren, groene daken en groene bestrating. De wens van D66 Baarn is dat in de verdere uitwerking van dit mooie plan veel meer ruimte is voor veel groen, want dat past bij onze ambities voor een mooie en groene gemeente.

Meer ambitie in de begroting

Het tweede onderwerp op de agenda was de meerjarenbegroting 2024-2027. In de eerste plaats veel complimenten voor de leesbaarheid en de overzichtelijkheid van deze nieuwe begroting. Een enorme stap voorwaarts. In de tweede plaats complimenten voor een sluitende begroting, ondanks alle uitdagingen, in 2024 en 2025. En in de derde plaats complimenten dat, conform het advies van de VNG, de tekorten in 2026 en 2027 (vanwege de veel lagere bijdrage van het Rijk in het gemeentefonds) heel helder in beeld zijn gebracht.

Inhoudelijk heeft D66 nog een aantal ideeën om op verschillende terreinen meer ambitie te tonen:

  • Jongerenparticipatie: D66 Baarn is enorm enthousiast over het instellen van de Kinderburgemeester in 2021 en de bijdrage die de Kinderburgemeester de afgelopen jaren heeft geleverd. En het is nu tijd voor een volgende stap. D66 Baarn wil daarvoor graag het voorbeeld van o.a. de gemeente Zeist volgen die een Jeugdlintje hebben ingesteld. Dat wil D66 ook in Baarn om aan kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar onze waardering te kunnen tonen voor hun bijzondere inzet. En die bijzondere inzet kan op vele manieren worden ingevuld. Volwassenen komen al in aanmerking voor een lintje, het is nu tijd voor een lintje voor onze kinderen/jongeren.
  • Duurzaamheid: D66 Baarn steunt de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn, maar de geformuleerde, concrete  klimaatdoelen in de begroting mogen ambitieuzer. Nu staat er een ambitie van 2200 woningen met minimaal Label B in 2030, maar dat zijn er nu al meer. Daarom moet die ambitie echt hoger, bijvoorbeeld 5500 woningen. Verder staat er een ambitie van 1200 woningen van het gas af in 2030, maar met 500 nieuwe woningen in de Baarnsche Zoom is dat eenvoudig haalbaar. D66 Baarn wil inzetten op bijvoorbeeld 2000 woningen. En als laatste staat er nu een ambitie van 38% CO2-reductie in 2030 terwijl de landelijke doelstelling 55% is. Dus die ambitie moet echt hoger want bij zoveel mogelijk klimaatneutraal denk je niet aan 38%, maar meer iets van 80% (maar in ieder geval boven de landelijke doelstelling). D66 Baarn is blij met de toezegging van het college dat deze doelen bij de bespreking van onze Lokale Energie Strategie in december 2023 hoger worden gesteld!
  • Wonen: Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Baarn. Grote uitbreidingslocaties zijn moeilijk te vinden, waardoor Baarn steeds maar kleine ontwikkelingen kan doen door particuliere ontwikkelaars. Het grootste gedeelte van de grond langs de Drakenburgerweg en de Geerenweg is eigendom van de gemeente Baarn. Daarom leent dit gebied zich ook goed voor potentiële betaalbare woningbouw omdat de gemeente deze grond kan uitgeven zonder winstoogmerk. Om goede afwegingen te maken voor het optimale gebruik van deze gronden, vragen we samen met de PvdA het college een integrale lange termijngebiedsvisie op te stellen voor het grondgebied tussen de Belt en rotonde op de Eemweg.  
    Maar laat helder zijn, D66 Baarn wil de huidige sportvelden niet verkleinen, maar ontwikkelen tot een locatie voor Bewegen, Ontmoeten en Sporten zodat we onze inwoners uitdagen om meer te gaan bewegen. Het sportpark in nieuwe vorm blijft dus zeker bestaan, alleen met aan de kant van de De Geerenweg een mooi lint met nieuwe woningen.
  • Contract- en leveranciersmanagmement: En als laatste heeft D66 Baarn de wens om de professionalisering van onze inkoopfunctie binnen de gemeente niet pas in 2025 te laten starten, maar al in 2024. Omdat dit ook direct financiële voordelen zal opleveren.

Steun initiatief tennisvereniging

Vervolgens werd gesproken over de borgstelling voor de tennisvereniging voor de aankoop van racketcentrum De Geeren. Een fantastische kans om deze sportlocatie ook in handen te krijgen van onze inwoners, en niet van een commerciële organisatie. D66 Baarn wil dit initiatief van de zeer betrokken tennisvereniging graag ondersteunen omdat we hiermee invulling geven aan onze ambitie om veel meer gebruik te maken van de inzet, kennis en creativiteit van onze inwoners. En het past in het beleid van de gemeente Baarn omdat bijvoorbeeld de voetbal, de hockey en het zwembad ook in handen zijn van een stichting. Van en voor inwoners. Wanneer de borgstelling niet wordt afgegeven, betekent dit dat de commerciële banken 2% meer rente kunnen krijgen (ongeveer 300.000,- euro over de looptijd). Willen we nu dat die 300.000,- euro binnen Baarn blijft voor onze inwoners en maatschappelijke initiatieven, of willen we liever dat de banken meer verdienen? D66 kiest voor onze inwoners. En willen we de toekomst van binnentennis en badminton zeker stellen, dan is de borgstelling noodzakelijk. Want als de borgstelling niet doorgaat dan komt er waarschijnlijk een commerciële exploitant die alleen nog padel wil aanbieden. En dat betekent op termijn het einde voor binnentennis en badminton. Ook hier kiest D66 voor onze inwoners en niet voor een bank of een commerciële exploitant om veel geld te gaan verdienen. Maar bovenal wil D66 Baarn niet de deur in het gezicht van de tennisvereniging dichtgooien, juist nu ze hun nek hebben uitgestoken.