Herontwikkeling ziekenhuislocatie Meander

Er wordt een plan ontwikkeld voor de ver-/nieuwbouw van het huidige Meander ziekenhuis in Baarn. Het plan biedt kansen voor de ontwikkeling van de combinatie van zorg en wonen. En het is belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen. Daarom heeft D66 zich actief ingezet op dit dossier.

Ons verkiezingsprogramma als achtergrond

Deze raadsperiode periode wordt door de gemeente en Meander een plan ontwikkeld voor ver-/nieuwbouw. In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven dat dit een uitstekende locatie is om bijvoorbeeld woon-concepten voor ouderen te ontwikkelen in de nabijheid van zorg. Daarnaast willen we dat de huidige contouren van de bebouwing niet groter worden ten koste van het omringende park.

Onze insteek tijdens het debat

Mijn pleidooi tijdens het debat was de volgende:

“Bijna 25% van onze inwoners is ouder dan 65. En dat percentage zal de komende jaren alleen maar groter worden. Nederland vergrijst en Baarn is koploper. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar we moeten er wel rekening mee houden. Er is een stijgende behoefte aan wonen in de buurt van zorg of gecombineerd met zorg. Echtparen worden ongewenst gescheiden op het moment dat één van hen opgenomen moet worden in een zorginstelling vanwege bijvoorbeeld dementie.

Het plan om het huidige ziekenhuis om te bouwen naar een locatie waar zorg en wonen gecombineerd kunnen worden, klinkt D66 Baarn dan ook als muziek in de oren. In de aanloop naar dit raadsvoorstel waren er zorgen over de rechtmatigheid van de plannen en de verlenging van de erfpacht. Wat ons betreft is hier afdoende op gereageerd door het college en kunnen we verder. En het liefst voortvarend!”

Besluitvorming in de raad

Op 29 maart heeft de gemeenteraad over het plan voor de Herontwikkeling de volgende besluiten genomen.
– de Nota van Uitgangspunten is aangenomen.
– we gaan eerst juridische zekerheid verkrijgen door een rechtelijke voordat de plannen worden uitgevoerd (motie VoorBaarn, steun D66)
– we laten alleen wonen in combinatie met zorg toe in plaats van wonen voor andere doelgroepen (amendement D66)
– het college gaat in gesprek met Santvoorde om hen te betrekken in de plannen (motie VoorBaarn, mede-indiener D66)
– we streven naar 30% sociale huur in plaats van 20% (motie PvdA, mede-indiener D66). Er is ons verzekerd dat dit niet ten koste gaat van 15% middenhuur. Dat is voor ons belangrijk.
– we scherpen de ambitie ten aanzien van duurzaamheid aan (motie Groen-Links, mede-indiener D66)