Baarn update november

Alle besluiten van de Gemeenteraad in November vindt u bij de stukken van de raadsvergadering terug onder agendapunt ‘Opening’. Wij zijn heel positief over de voorgenomen herbenoeming van de burgemeester. De warmtetransitie heeft deze maand veel aandacht van ons gevraagd. Daarnaast staan we hier graag stil bij de APV en het stoppen van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.

De warmtetransitie

De warmtetransitie gaat over de vraag ‘Hoe verwarmen we ons huur- of koophuis in de toekomst?’. Alle onzekerheden in de energiemarkt laten zien dat het belangrijk is om hierover na te denken. Eerder heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte opgesteld.

Deze maand deed het College een voorstel voor randvoorwaarden voor participatie en uitvoering als aanvulling op die transitievisie. Naar aanleiding van dit voorstel hebben wij (mede) initiatief genomen voor enkele moties en amendementen die allemaal zijn aangenomen. Ook het geamendeerde collegevoorstel is aangenomen. Wij danken alle betrokkenen voor de intensieve en prettige samenwerking!

Alle documenten vindt u bij de stukken van de raadsvergadering terug onder agendapunt 9 ‘Aanvullende warmtekaders gemeente Baarn’.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) heeft alle gemeentes gevraagd om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen aan hun standaard model. In feite bevat de APV de regels die ervoor zorgen dat de openbare orde en veiligheid in de gemeente soepel verlopen.

Wij staan positief tegenover de aanpassing, maar hebben wel een amendement op initiatief van het CDA over deelvoertuigen (o.a. scooters, fietsen, steps) mede ingediend. Dat amendement is bedoeld om verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan. De geamendeerde wijziging van de APV is aangenomen.

Digitaal dossier voor jeugdgezondheidszorg (GGiD)

De GGD regio Utrecht (GGDrU) is in samenwerking met twee andere GGDs in 2015 gestart met de ontwikkeling van een nieuw digitaal (maatwerk-) dossier. Die ontwikkeling is mislukt. De kosten voor de bij GGDrU aangesloten gemeenten bedragen ongeveer € 4,9 miljoen. Een nieuw aanbestedingstraject moet worden opgestart.

Om een soortgelijke mislukking te voorkomen heeft het CDA een motie opgesteld met het verzoek aan het college voor duidelijke randvoorwaarden voor het vervolg. In die motie hebben wij gevraagd om een bijeenkomst voor onze gemeenteraad om in gesprek te gaan over het proces tot nu toe en de verder te nemen stappen.

Tot slot

Met dit artikel geven we u graag inzicht hoe wij ons deze maand hebben ingezet voor de gemeente. Die inzet is natuurlijk niet beperkt tot moties en amendementen. Daarom delen wij tot slot een kort overzicht van bijeenkomsten waaraan wij hebben bijgedragen door mee te denken en in gesprek te gaan:

  • Met ‘Raad op pad’ in gesprek met de Baarnse boeren,
  • meedenken over toekomstige Rekenkamer onderzoeken
  • op ons initiatief sparren met de armoederegisseur van Pit Baarn
  • een gesprek met onze kinderburgemeester Feline en rapportage van een jongeren onderzoek
  • een avond over de Regionale Energie Strategie (RES)
  • en bijpraten met RTV Baarn over de ontwikkelingen rond Eemland 1.

Heeft u hier vragen/opmerkingen over: heel fijn als u dat ons laat weten!