Algemene beschouwingen 2023

In deze algemene beschouwingen wil ik jullie mee op reis nemen langs fundamentele waarden van D66 Baarn.

Sociaal-liberalisme gaat over de vrijheid van het individu en gelijke kansen voor iedereen. D66 vindt dat politiek mensen moet samenbrengen. Om de uitdagingen van de toekomst te bespreken, om dromen te verwezenlijken, om te zorgen dat niemand achterblijft.

Recht op eigen keuzes

Mensen hebben het recht om met eigen keuzes hun eigen leven vorm te geven. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen. Het aandeel eenpersoonshuishoudens stijgt. Het aantal senioren groeit. Jongeren willen graag het huis uit en kunnen blijven wonen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Ouders waar de kinderen zijn uitgevlogen vragen zich af wat ze met al die slaapkamers moeten doen. De gemeente moet werken aan passende woningen voor iedereen. Het afgelopen jaar zijn er flink wat woningbouwprojecten besproken in de gemeenteraad. Dat is goed nieuws. Keerzijde is dat het vaak relatief dure eengezinswoningen waren. Dat is niet voldoende om de doorstroming in de woningmarkt op gang te brengen. Daarom wil D66 Baarn meer ambitie tonen en de visie wonen niet herijken maar transformeren. Wij vinden dat we als raad, en daarmee de gemeente, de regie in handen moeten nemen om échte keuzes te maken in de woningbouwopgave. Mede met behulp van actieve grondpolitiek. Ook moet er meer werk gemaakt worden van het verder vergroenen van Baarn, ook in de bestaande wijken.

Gelijke kansen

In het kader van gelijke kansen heeft D66 Baarn in de vorige algemene beschouwingen het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de basisscholen om ervoor te zorgen dat ze zich aan de wettelijke inschrijftermijn van de leeftijd van 3 jaar gaan houden. Mooi om te zien dat ook de Baarnsche Courant haar steentje heeft bijgedragen om aandacht te vragen voor dit probleem. De eerste stappen naar de oplossing van het inschrijfprobleem worden op dit moment gezet.

We laten iedereen vrij,
maar niemand vallen

En ander belangrijk fundament voor D66 is dat we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Op het gebied van zorg en ondersteuning neemt de gemeente allerhande maatregelen om deze te verbeteren. Meer mensgericht en effectief, met de nadruk op preventie en samenwerking tussen betrokken partijen. Maar we hebben ook te maken met financiële tekorten de komende jaren in het sociaal domein. Vernieuwen en bezuinigen creëert een spanningsveld. D66 Baarn roept het college op om oog te blijven houden voor de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregelen en niet alleen te focussen op het financiële plaatje. Evalueer het gekozen beleid regelmatig en neem de raad daar ook actief in mee.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Terug naar vrijheid. Dit is geen absoluut begrip. Het is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als het gaat om een duurzame leefomgeving bieden aan toekomstige generaties. Gelukkig worden in Baarn mooie resultaten geboekt met inzet van vele Baarnaars. Regelmatig zien wij wethouders op daken nieuwe zonnepanelen bewonderen. Maar we staan nog ver af van de duurzame Baarnse samenleving die nodig is. Om die duurzame samenleving te bereiken is een helder beleid nodig. Die helderheid ontbreekt op dit moment. Het beleid is versnipperd, er is geen duidelijke routekaart waaraan we kunnen zien of we nog op schema liggen om in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Daarom zijn we van plan een motie in te dienen die hiertoe oproept.

Vrijheid is ook het recht op vrije meningsuiting. Wat D66 Baarn betreft moeten we onze inwoners zo veel mogelijk betrekken bij besluitvorming over grote thema’s. Daarom zijn wij positief over het actieve participatiebeleid van de gemeente. Er is afgelopen jaar veel gebeurd. Nu komt het erop aan om door te zetten. Mede op basis van de lessen die we hebben geleerd. Belangrijk aandachtspunt is dat we wel iedereen bereiken. Ook de groep inwoners die het vertrouwen in de overheid en de politiek verloren is. Want iedereen doet ertoe. Hiervoor moet de gemeente de wijken in blijven gaan, contact zoeken, kanalen voor communicatie en verbinding creëren. Aan de andere kant vragen wij ook aan inwoners een constructieve houding. We hebben voorbeelden gezien van inwoners die aan de zijlijn staan te roeptoeteren over allerlei zaken die niet goed gaan maar vervolgens niet met een haalbare oplossing komen of weigeren mee te denken. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, maar ook hier hoort verantwoordelijkheid bij.

Positief, ambitieus en open

Tot slot, D66 Baarn blijft positief, ambitieus en open.
Positief over de dingen die bereikt zijn: een flink aantal woningbouwprojecten in voorbereiding of in aanbouw, de inzet van energiefixers, een mooi raadscommunicatieplan, de vaststelling van het integraal huisvestingsplan voor scholen en de realisatie van een taalklas, het verhogen van de minimaregelingen naar 130% van het bijstandsniveau, meer duidelijkheid en grip op RMN.
Ambitieus op het gebied van o.a. wonen en duurzaamheid. In de perspectiefnota kunnen we lezen dat er de komende jaren wellicht bezuinigd moet worden. D66 Baarn ziet dit liever als herprioriteren. Laten we als gemeente goed doordachte en afgewogen keuzes maken die passen bij onze ambities.
En open richting onze inwoners met goede participatie en communicatie. Zo gaan we binnenkort al van start met de buurtbudgetten en staan in 2024 zowel het burgerberaad Klimaat en het Inwonerforum over de Brink op de planning. Zo vergroten we de betrokkenheid van onze inwoners en doen we recht aan de verbindende democratie.

Samen

Dus, laten we de handen ineenslaan en samen bouwen aan een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen en waar we met recht kunnen zeggen: dit is de mooiste gemeente van Nederland.