Werk en inkomen

Werk is het beste middel tegen armoede

D66 wil mensen met een uitkering, die in staat zijn te werken, ondersteunen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden. Daarom is een goede samenwerking tussen en met UWV, Lucrato, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk. Op basis van de toekomstige behoeften aan werkenden in zorg en techniek organiseert de gemeente met lokale partners specifieke opleidingstrajecten voor deze sectoren, zowel in de reguliere opleidingen als voor her- en zijinstromers.

D66 stimuleert mensen in de bijstand met opleiding zonder korting

Bijstand moet een vangnet zijn. D66 wil mensen met een bijstandsuitkering activeren/stimuleren tot een maatschappelijke bijdrage. Dit kan ook vrijwilligerswerk zijn. Stimuleer dat mensen een opleiding volgen of via kleine deeltijdbanen de afstand tot de arbeidsmarkt stapje voor stapje kleiner maken. Als mensen in de bijstand hulp in natura krijgen van derden zoals familieleden moet dat niet in mindering op de uitkering komen.

D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering. D66 wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures te verkorten.

Gebruik de experimenteerruimte en betrek de cliënten

D66 wil dat de gemeente gebruik maakt van de wettelijk mogelijkheid om te experimenteren met de uitvoering van de bijstand, om te onderzoeken op welke wijze de participatie en de zelfredzaamheid van mensen kan worden vergroot. Een mooi voorbeeld is het onvoorwaardelijk basisinkomen voor een jaar waarmee Eindhoven experimenteert. Om hierbij de ervaring van gebruikers goed te benutten stellen we voor om een Cliëntenraad op te richten voor inwoners die gebruik maken van bijstand, schuldhulpverlening en/of Wmo. De gemeente kan een tegenprestatie vragen voor bijstand, maar alleen op basis van maatwerk en alleen met instemming van de ontvanger. Het weigeren van een aanbod mag niet tot een korting op de uitkering leiden.

D66 wil een werkbonus voor mensen in de bijstand die parttime gaan werken

Uit onderzoek van Divosa blijkt dat mensen die parttime werken drie keer vaker uitstromen uit de bijstand dan gemiddeld. Parttime werk kan dus een mooie opstap zijn richting fulltime werk. Maar mensen maken die stap vaak niet omdat ze volgens Divosa bang zijn voor inkomensonzekerheid. Er wordt met name gevreesd voor een rekening van de Belastingdienst omdat de huur-, zorg- of kindgebonden toeslag terugbetaald moet worden. D66 stelt naar voorbeeld van Rotterdam voor om een werkbonus in te voeren die voor de Belastingdienst niet meetelt voor de toeslagen. Dat geeft mensen zekerheid en vertrouwen om de stap naar een parttime baan te maken.

D66 pleit voor Basisbanen bij de gemeente

D66 wil dat de gemeente zelf meer inwoners met afstand tot arbeidsmarkt in dienst neemt, in de vorm van opstapbanen. Dit noemen we Basisbanen. Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit een vast contract voor het minimumloon voor diverse taken in wijken en/of dorpen. Deze taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders niet uitgevoerd. Voorbeelden van taken zijn onderhoud aan wijkgebouwen, klussen bij sportverenigingen of het opruimen van openbare ruimten.

Effectieve schuldhulpverlening essentieel voor goed armoedebeleid

D66 wil een snellere signalering van problemen door een effectieve samenwerking van de gemeente met corporaties, nutsbedrijven, (zorg-) verzekeringen en de belastingdienst. Na een afspraak over schuldhulp neemt de gemeente alle schulden over. Dat doen we ook voor ondernemers en zzp-ers die deze hulp nodig hebben. De gemeente heeft in 2019 met een aantal partners het Armoedepact gesloten. Deze samenwerking wordt uitgebouwd (nutsbedrijven, meer banken). Doel is snellere signalering van financiële problemen en meer effectieve hulpverlening.